Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Tytuł „Inspirator Kariery 2021” dla ZST

11.01.2022 Kategoria: Edukacja Informacje


Zespół Szkół Technicznych z Mielca został uhonorowany tytułem „Inspirator Kariery 2021”.

Uroczystość wręczenia statuetki oraz przyznanego tytułu odbyła się w nowo wyremontowanej bibliotece szkoły. Organizatorów Konkursu reprezentowali: Paweł Abucki, przewodniczący Kapituły Konkursu oraz Marta Prusek – Galińska, redaktor Naczelna Kwartalnika Kierunek Kariera.

Ze względu na trwającą pandemię organizatorzy już drugi rok z rzędu zrezygnowali z organizacji uroczystej gali. Zamiast tego przyznane wyróżnienia wręczane są poszczególnym laureatom podczas kameralnych spotkań w ich siedzibach.

Przyznane wyróżnienie - „Inspirator Kariery 2021” odebrali Arkadiusz Gałkowski, dyrektor ZST i Mieczysław Wilk, szkolny koordynator projektów oraz Grzegorz Piechota, Dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Mielcu.

 

Ideą konkursu „Inspirator Kariery” jest propagowanie dobrych praktyk edukacyjnych, samorządowych i biznesowych w obszarze kształcenia zawodowego. Organizatorem konkursu jest Instytut Pracy i Kariery z Zawiercia.

W szczególności konkurs propaguje i wspiera działania w zakresie szeroko rozumianej integracji środowiska edukacyjnego, samorządowego i biznesowego, propaguje koncepcję ciągłego doskonalenia rozwoju zawodowego i promuje dobre praktyki edukacyjne na rzecz kształcenia zawodowego. Fundacja sprzyja również działaniom mającym popularyzowanie inicjatyw na rzecz formowania preorientacji i orientacji zawodowej.

Organizowany co roku Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć szkoły, przedszkola, inne placówki edukacyjno-oświatowe, samorządy oraz przedsiębiorstwa, które spełniają kryteria w zakresie realizacji celów Konkursu.

Procedura wyboru Laureatów obejmuje analizę pro zawodowej działalności uczestnika pod kątem doskonalenia jej jakości, jak również dokonań w kierunku wdrażania takiej działalności.

Przedmiotem oceny są w szczególności:

-wdrożone rozwiązania na rzecz doskonalenia kształcenia zawodowego, w tym np. metody nauczania, kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo zawodowe, inicjatywy uczniowskie, rozwój szkoły, w tym kadry pedagogicznej,

- podjęte inicjatywy i programy wpływające na formowanie preorientacji i orientacji zawodowej, w tym np. tworzenie klas patronackich, festiwale zawodów, wycieczki do zakładów pracy, praktyki zawodowe,

- organizacja praktycznej nauki zawodu w ramach programu Erasmus+, współpraca z zagranicznymi szkołami,

- wdrożenie planu rozwoju lub wspomagania oświaty w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów,

- współpraca samorządu z lokalnym rynkiem pracy na rzecz podniesienia jakości praktycznego kształcenia zawodowego,

- szkolenia dla uczniów i nauczycieli,

- wsparcie modyfikacji programów nauczania oraz wsparcie finansowe w zakupie niezbędnych materiałów dydaktycznych.

 

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu tworzy obecnie ponad 1800 uczniów i słuchaczy oraz grono 136 nauczycieli, z których ponad 80% to nauczyciele dyplomowani. Ofertę szkoły stanowią atrakcyjne specjalizacje, których absolwenci to poszukiwani specjaliści na współczesnym rynku pracy. – Każdy może znaleźć u nas swoje miejsce – mówi Arkadiusz Gałkowski, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu.

– W naszej szkole kształcimy przyszłych techników robotyki, programistów, mechaników, mechaników lotniczych, mechaników pojazdów samochodowych, informatyków, techników grafiki i poligrafii cyfrowej oraz żywienia i usług gastronomicznych. Natomiast w Szkole Branżowej oferujemy zawody mechanika pojazdów samochodowych, operatora obrabiarek skrawających, kucharza i cukiernika. Zawód technik robotyki jest naszym nowym, autorskim kierunkiem, uruchomionym w roku szkolnych 2020/2021 i jesteśmy z niego naprawdę dumni. Jego utworzenie było odpowiedzią na potrzeby zmieniającej się światowej gospodarki, która w coraz większym stopniu opiera się na automatyzacji i robotyzacji procesów wytwórczych. Wychodzimy zatem naprzeciw zarówno rynkowi pracy, jak i oczekiwaniom młodych ludzi, którzy mają ambicje kształcić się w kierunkach gwarantujących zdobycie atrakcyjnego, cenionego przez pracodawców i dobrze płatnego zawodu. Technik robotyki to zawód ściśle związany z kierunkiem rozwoju przemysłu lotniczego, maszynowego i przetwórczego, a powołanie go w naszej szkole to efekt współpracy z przedsiębiorstwami z terenu SSE Euro-Park Mielec, prowadzących produkcję zrobotyzowaną – podkreśla dyrektor.

O wysoko postawionej poprzeczce w zakresie dopasowywania oferty edukacyjnej szkoły świadczy fakt utworzenia kolejnego nowego kierunku – technik programista, zaplanowanego na rok szkolny 2021-2022. – Jak dowodzą analizy lokalnego rynku pracy, technik programista to dzisiaj jeden z najlepiej opłacanych i najbardziej poszukiwanych zawodów. Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku, zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania baz danych, stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą tworzyć programy w najpopularniejszych obecnie językach Python, C++, JavaScript, a także poznają inne języki: SQL, HTML 5 i CSS – mówi Dyrektor Gałkowski.

 

mp

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

23 567-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I półroczu 2021

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano