A A A

Technik robotyki - pierwszy taki kierunek nauczania w Polsce

17.09.2020 Kategoria: Edukacja Informacje


Nowy – eksperymentalny kierunek nauczania ponadpodstawowego – technik robotyki oficjalnie wystartował. To unikatowy w skali kraju profil nauczania, w którego realizacji uczestniczy 14 podmiotów.

W procesie wdrażania standardów Przemysłu 4.0 w polskich przedsiębiorstwach w coraz większym stopniu obecna jest automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych. Światowe trendy wskazują, ze staje się to coraz łatwiejsze nie tylko z technicznego, ale także ekonomicznego punktu widzenia.
W związku z rosnącymi kosztami pracy i taniejącą technologia popyt na roboty utrzymuje bardzo dużą dynamikę wzrostu. Aby być konkurencyjnym na globalnym, ale także lokalnym rynku pracy, obok stosowania najnowocześniejszych technologii, należy także poczynić inwestycje w zasoby ludzkie.

Dlatego też strony porozumienia, na mocy którego powstał pilotażowy kierunek technik robotyki, wyrażają wole współpracy w procesie wdrożenia w Mielcu - mieście pierwszej w kraju Specjalnej Strefy Ekonomicznej - za zgodą Ministra Edukacji Narodowej eksperymentalnego kierunku kształcenia.

Ten atrakcyjny z punktu widzenia treści nauczania oraz uzyskanych kwalifikacji nowy zawód jest odpowiedzią na potrzeby kadrowe mieleckich przedsiębiorców, które zostały wyartykułowane w trakcie przeprowadzonych przez Agencję Rozwoju Przemysłu - Oddział w Mielcu badań.

Pozytywna opinia naukowo-dydaktyczna podstawy programowej oraz programu nauczania opracowana przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz wykorzystanie bardzo dobrze wyposażonej bazy techno-dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego gwarantuje osiągnięcie zamierzonych celów dydaktycznych, tym samym wyposażenie absolwentów tego kierunku kształcenia w kompetencje wymagane w Przemyśle 4.0 w perspektywie 2030 roku

Uznając potrzebę wdrażania standardów Przemysłu 4.0 w polskich przedsiębiorstwach, w tym m.in automatyzację i robotyzacje procesów produkcyjnych Strony postanawiają podjąć współpracę polegająca na wspieraniu rozwoju kształcenia technicznego w zakresie nowych kwalifikacji i kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy Mając na uwadze potrzeby rozwojowe przedsiębiorców Strony wyrażają wolę tworzenia efektywnych powiązań pomiędzy edukacja i przemysłem W celu realizacji pierwszego w Polsce, kierunku kształcenia technik robotyki, Strony postanawiają zawrzeć porozumienie o następującej treści:

Na mocy podpisanego, wielostronnego (14) porozumienia Powiat Mielecki stworzył warunki do skutecznej realizacji eksperymentu pedagogicznego prowadzonego przez Zespół Szkół Technicznych, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli i Zespół Szkół im. Prof. J. Groszkowskiego, dla których jest organem prowadzącym.

Z kolei Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie obejmie kierunek technik robotyki opieką naukowo-dydaktyczna między innymi poprzez promowanie innowacyjnych technologii uczelni, w oparciu o istniejący potencjał naukowy. Zorganizuje dla uczniów wraz z nauczycielami wizyty studyjne w specjalistycznych laboratoriach Wydziału oraz wesprze nauczycieli w ich rozwoju zawodowym.

Nabór do pierwszej klasy to niewątpliwy sukces edukacyjny. Zainteresowanie nauką na tym kierunku było tak duże, że już na starcie podjęto decyzję o zwiększeniu ilości uczniów do 32.

mp

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

40 641-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I II III kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano