Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Remonty pod nadzorem

06.02.2024 Kategoria: Informacje Inwestycje


Starostwo powiatowe w Mielcu remontuje kolejne ważne odcinki dróg. Jaki jest postęp prac na remontowanym odcinku drogi Podleszany - Ruda – Zasów, sprawdzali Starosta Mielecki – Stanisław Lonczak i Zbigniew Działowski – Członek Zarządu Powiatu.

Inwestycji na drodze powiatowej Nr 1 169R relacji Podleszany - Ruda - Zasów w km 0+300 – 1+000, 7+220 - 9+780 i 12+500 – 13+740, polega na budowie chodnika w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Podleszany, Ruda i Dąbrówka Wisłocka. Ta trasa stanowi ważny element infrastruktury komunikacyjnej w okolicy. Inwestycja ma również za zadanie poprawę bezpieczeństwa.

Specyfikacja tego remontu jest bardzo obszerna. Zakłada między innymi usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), rozbiórkę elementów dróg i ulic, wykonanie nasypów i przepustów pod koroną drogi, kanalizację deszczową, regulację studzienek, wykonanie wielowarstwowej nawierzchni jezdni, umocnienie skarp, rowów i ścieków, wykonanie przepustów pod zjazdami, odmulenie rowów, oznakowanie drogi oraz wykonanie barier ochronnych i urządzeń zabezpieczających ruch pieszych.

-To dla nas ważne inwestycje – powiedział Stanisław Lonczak, Starosta Mielecki. –Ze względu na swoją specyfikę, konfigurację terenu, oceniam je jako bardzo trudne, tym bardziej że „przechodzą” przez tereny zamieszkałe. Z tego właśnie powodu trzeba było dokładnie je zaprojektować i zadbać o zewnętrzne wsparcie finansowe. Obecnie realizowane inwestycje zostaną zakończone już po wyborach samorządowych. Zależy nam również na tym, żeby były przekazane nowym włodarzom powiatu w należytym stanie, stąd nasz nadzór, który będziemy ponawiać, tym bardziej że oczekuje tego lokalna społeczność – dodał Starosta.

Wartość prowadzonej inwestycji to 12 688 592,92 PLN (brutto), z czego 7 155 000 PLN to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Powiat Mielecki przeznaczył na remont tej drogi 5 533 592,92 PLN.

Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” oraz Firma Handlowo-Usługowa „INWEST-BRUK”. Termin wykonania zadania 12 września 2024.

mp

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano