A A A

Plan inwestycji powiatu na 2021 rok [LISTA]

04.12.2020 Kategoria: Informacje Inwestycje


Około 20 zadań inwestycyjnych znalazło się w projekcie budżetu powiatu mieleckiego na 2021 rok. Co w nadchodzącym roku planuje zrealizować samorząd powiatowy?

Najważniejsze inwestycje powiatu mieleckiego planowane na rok 2021:

 • Budowa nowej hali sportowo-widowiskowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W budżecie zapisana została kwota, która wydatkowana będzie tylko w 2021 roku – nie jest to zatem pełna kwota całej inwestycji – 674 tys. zł
 • Przebudowa drogi powiatowej Łączki Brzeskie – Nagoszyn w miejscowości Łączki Brzeskie – 3 mln 852 tys. zł
 • Budowa nowych odcinków chodników i zatok autobusowych w pasie dróg powiatowych w miejscowościach: Trześń, Wadowice Górne, Przecław, Piechoty - 2 mln 788 tys. zł
 • Przebudowa mostu na potoku Babulówka w miejscowości Zachwiejów w ciągu drogi powiatowej Knapy – Zachwiejów – Zarównie – 1 mln 825 tys. zł
 • Kompleksowa modernizacja infrastruktury energetycznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu – 465 tys. zł
 • Przebudowa drogi powiatowej Dulcza Wielka – Żarówka – Jastrząbka Stara w miejscowości Dulcza Wielka i Żarówka wraz z przebudową mostu w Żarówce – 375 tys. zł
 • Przebudowa drogi powiatowej Grochowe II – Trześń – Mielec w miejscowości Grochowe II – 838 tys. zł
 • Budowa nowego odcinka drogi 1 172R w związku ze zmianą lokalizacji przejazdu kolejowego – 80 tys. zł
 • Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu – 60 tys. zł
 • Roboty budowlane związane ze zwiększeniem odporności ogniowej elementów budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b – 220 tys. zł
 • Rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu o platformę pionową zewnętrzną, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia głównego oraz przebudowa i remont części budynku w zakresie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier architektonicznych budynku – 673 tys. zł
 • Odnowa dziedzińca szkoły I Liceum Ogólnokształcącego wraz z zagospodarowaniem terenu – 200 tys. zł
 • Budowa budynku gospodarczo-garażowego przy I Liceum Ogólnokształcącym – 100 tys. zł
 • Ekspertyza i projekt budowlany dotyczący naprawy dachu w zabytkowej części Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu wraz z robotami budowlanymi związanymi z wymianą pokrycia i konstrukcji dachu – 220 tys. zł
 • Poprawa jakości środowiska w Mielcu poprzez rozwój zieleni wokół obiektów Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych – 100 tys. zł
 • Kompleksowa przebudowa Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu – 521 tys. zł
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego przy ul. Wyspiańskiego –150 tys. zł

Ponadto w budżecie zapisano kwotę 1 mln 875 tys. zł na częściowe sfinansowanie wykupu terenów pod budowę obwodnicy Mielca – chodzi o budowę wiaduktu nad ul. Sienkiewicza.

Zaplanowano też środki w wysokości 470 tys. zł na przygotowanie dokumentacji projektowych na przebudowę następujących dróg i mostów:

 • Projekt na przebudowę mostu na potoku Zgórsko w miejscowości Podborze w ciągu drogi Podborze - Ruda
 • Projekt na przebudowę mostu na potoku Dąbrówka w miejscowości Dąbie w ciągu drogi Radomyśl Wielki – Dąbie – Przeryty Bór
 • Projekt na przebudowę mostu na potoku Jamnica w miejscowości Wierzchowiny w ciągu drogi Wierzchowiny – Bór – Jamy
 • Projekt na przebudowę drogi polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi Podleszany - Rydzów – Ruda - Zasów w miejscowości Ruda i Dąbrówka Wisłocka
 • Projekt na przebudowę drogi powiatowej Borowa – Czermin – Wola Mielecka – Kiełków – Przecław w miejscowości Kiełków
 • Projekt na budowę drogi Rzemień – Dobrynin w miejscowości Rzemień – przejazd kolejowy
 • Projekt na przebudowę drogi Złotniki – Chorzelów w miejscowości Złotniki i Chorzelów
 • Projekt budowy chodnika w miejscowości Dulcza Mała

W sumie na inwestycje w 2021 powiat zaplanował 18 milionów 759 tys. zł. Decyzja, które z inwestycji zostaną wykonane w 2021 roku zapadnie na budżetowej sesji rady powiatu, kiedy radni podejmą stosowną uchwałę.

ar

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

40 641-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I II III kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano