Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

LV Sesja Rady Powiatu Mieleckiego

19.05.2023 Kategoria: Informacje Samorząd


Z A W I A D O M I E NIE
LV SESJA
RADY POWIATU MIELECKIEGO
odbędzie się w dniu
2 czerwca 2023 r. o godz. 12.00
w Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Mielcu,
ul. Wyspiańskiego 6

TEMATYKA OBRAD:
1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Powiatu.
2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
Powiatu między sesjami.
3. Raport o stanie Powiatu Mieleckiego za 2022 rok:
a) przedstawienie raportu o stanie Powiatu Mieleckiego za 2022 rok;
b) debata nad raportem o stanie Powiatu Mieleckiego za 2022 rok:
a. głosy radnych;
b. głosy mieszkańców.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Mieleckiego.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu:
a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Mieleckiego za 2022 rok;
b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mieleckiego z tytułu
wykonania budżetu za 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/421/2022 Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Mieleckiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
z działalności Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu za 2022 rok.
10. Informacja Dyrektora Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu dotycząca
zawartych umów z tytułu najmu aktywów trwałych PSPR w Mielcu wraz z wielkością
przychodów otrzymywanych z tego tytułu w roku 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
z działalności Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu za 2022 rok.
12. Informacja Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu
o umowach zawartych w 2022 r. i wielkości miesięcznych przychodów z tego tytułu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Powiecie Mieleckim na lata 2023-2030”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Oddziaływań KorekcyjnoEdukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2023-2027”.
15. Ocena zasobów pomocy społecznej na terenie Powiatu Mieleckiego za rok 2022 wraz
z rekomendacjami.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki”
na lata 2022-2030.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Mielec zadań w zakresie
prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/429/2022 Rady Powiatu
Mieleckiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Mieleckiego na 2023 rok.
19. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2023 r.
20. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

Przewodniczący
Rady Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki

_____________________________________
OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE
OBRADY SESJI SĄ TRANMITOWANE I DOSTĘPNE NA STRONIE BIP ORAZ STAROSTWA POWIATOWEGO
W MIELCU: http://bip.powiat-mielecki.pl/rada-powiatu/transmisja-na-zywo-z-sesji oraz https://powiatmielecki.pl/biuro-rady-i-zarzadu-powiatu/transmisja-na-zywo-z-sesji

* Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym obrady Rady Powiatu Mieleckiego są transmitowane i utrwalane za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podczas sesji odbywa się także fotografowanie, filmowanie, i rejestracja audio osób biorących w niej
udział. Biorąc udział w sesji Rady Powiatu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku i rozpowszechnianie na stronie:
Powiatu Mieleckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

mp

LV Sesja Rady Powiatu Mieleckiego
Rozpoczęcie sesji - 12:00

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano