Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

LV Sesja Rady Powiatu Mieleckiego

19.05.2023 Kategoria: Informacje Samorząd


Z A W I A D O M I E NIE
LV SESJA
RADY POWIATU MIELECKIEGO
odbędzie się w dniu
2 czerwca 2023 r. o godz. 12.00
w Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Mielcu,
ul. Wyspiańskiego 6

TEMATYKA OBRAD:
1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Powiatu.
2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
Powiatu między sesjami.
3. Raport o stanie Powiatu Mieleckiego za 2022 rok:
a) przedstawienie raportu o stanie Powiatu Mieleckiego za 2022 rok;
b) debata nad raportem o stanie Powiatu Mieleckiego za 2022 rok:
a. głosy radnych;
b. głosy mieszkańców.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Mieleckiego.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu:
a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Mieleckiego za 2022 rok;
b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mieleckiego z tytułu
wykonania budżetu za 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/421/2022 Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Mieleckiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
z działalności Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu za 2022 rok.
10. Informacja Dyrektora Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu dotycząca
zawartych umów z tytułu najmu aktywów trwałych PSPR w Mielcu wraz z wielkością
przychodów otrzymywanych z tego tytułu w roku 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
z działalności Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu za 2022 rok.
12. Informacja Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu
o umowach zawartych w 2022 r. i wielkości miesięcznych przychodów z tego tytułu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Powiecie Mieleckim na lata 2023-2030”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Oddziaływań KorekcyjnoEdukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2023-2027”.
15. Ocena zasobów pomocy społecznej na terenie Powiatu Mieleckiego za rok 2022 wraz
z rekomendacjami.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki”
na lata 2022-2030.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Mielec zadań w zakresie
prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/429/2022 Rady Powiatu
Mieleckiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Mieleckiego na 2023 rok.
19. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2023 r.
20. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

Przewodniczący
Rady Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki

_____________________________________
OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE
OBRADY SESJI SĄ TRANMITOWANE I DOSTĘPNE NA STRONIE BIP ORAZ STAROSTWA POWIATOWEGO
W MIELCU: http://bip.powiat-mielecki.pl/rada-powiatu/transmisja-na-zywo-z-sesji oraz https://powiatmielecki.pl/biuro-rady-i-zarzadu-powiatu/transmisja-na-zywo-z-sesji

* Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym obrady Rady Powiatu Mieleckiego są transmitowane i utrwalane za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podczas sesji odbywa się także fotografowanie, filmowanie, i rejestracja audio osób biorących w niej
udział. Biorąc udział w sesji Rady Powiatu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku i rozpowszechnianie na stronie:
Powiatu Mieleckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

mp

Kazimierz Gacek Starosta Powiatu Mieleckiego

Kazimierz Gacek

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

13 660-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w II kwartale 2024

LICZBA LUDNOŚCI

132 983-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

240 310 382-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2024 roku