A A A

Komunikat w sprawie bezpośredniej obsługi interesantów

22.05.2020 Kategoria: Informacje


Aktualizacja 23.10.2020
KOMUNIKAT
STAROSTY MIELECKIEGO
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie bezpośredniej obsługi interesantów

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878) z dniem 25 maja 2020 roku do odwołania w Starostwie Powiatowym w Mielcu bezpośrednia obsługa interesantów odbywać się będzie w trybie szczególnym, w systemie ograniczonej dostępności:

1. W budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, obsługa stron będzie się odbywać w następujący sposób:

 • w godzinach urzędowania,
 • sprawy pilne, wymagające obecności w Urzędzie będzie można załatwić przy zachowaniu odpowiednich odległości i minimalnym kontakcie z innymi interesantami,
 • wszyscy interesanci zobowiązani są poruszać się w urzędzie w maseczkach ochronnych lub innym nakryciu ust i nosa oraz zachować bezpieczną odległość od innych osób. Dodatkowo w urzędzie obowiązuje dezynfekcja rąk. Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad, mają one na celu nasze wspólne bezpieczeństwo,
 • interesanci będą wpuszczani do urzędu pojedynczo, zgodnie z kolejnością przed wejściem. Zasadą będzie obsługa jednego interesanta na każdym ze stanowisk obsługi. Zasada ta nie będzie obowiązywać osób, które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie załatwić swoich spraw samodzielnie.

Warunkiem wejścia do urzędu będzie otrzymanie od pracownika ochrony plakietki odpowiadającej danemu stanowisku obsługi, którą po załatwieniu sprawy należy zwrócić.

- wnioski i podania, jeżeli nie jest wymagane potwierdzenie złożenia dokumentu - Portiernia główne wejście do budynku,
- wnioski i podania wymagające potwierdzenia w Kancelarii pok. nr 8 (parter),

Sprawy z zakresu:

 • Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru - pok. nr 2 (parter);
 • Rzecznika Konsumentów - pok. nr 3 (parter);
 • Wydziału Architektury i Budownictwa - pok. nr 5 (pater);
 • obsługa geodetów – obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych - pok. 111 (I piętro);
 • Wydziału Ochrony Środowiska - pok. nr 215 (II piętro);
 • Wydziału Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami - pok. Nr 317 (III piętro).

Mając na uwadze obowiązek zachowania większego reżimu sanitarnego w związku z zagrożeniem zachorowania na koronawirus, a także zachowanie ciągłości pracy Urzędu Starostwa Powiatowego w Mielcu, serdecznie prosimy o rozważenie czy konieczne jest osobiste stawienie się w urzędzie, celem załatwienia spraw.

Zalecamy w pierwszej kolejności kontakt telefoniczny, listowny, e- mailowy starostwo@powiat-mielecki.pl oraz poprzez ePUAP (adres skrzynki: 4rb2gaa99s). Numery telefonów do wszystkich komórek organizacyjnych Starostwa znajdują się na stronie: https://powiat-mielecki.pl/ w zakładce KONTAKT.

Wszystkie druki dostępne są do pobrania na stronie internetowej powiatu pod adresem: https://powiat-mielecki.pl/ w zakładce STAROSTWO wybierając odpowiedni WYDZIAŁ lub BIURO. (menu danego wydziału lub biura pojawi się w żółtej ramce po prawej stronie)

Praktyka z ostatnich tygodni pokazuje, iż zdecydowana większość spraw może zostać załatwiona w taki właśnie sposób.

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mielcu, mający siedzibę w budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 przywraca od 25.05.2020r. bezpośrednią obsługę klienta we wszystkich sprawach z zakresu swojej działalności i zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych. Obsługa klientów będzie odbywać się w pokoju 222. Zostaje podtrzymany wymóg wcześniejszego uzgodnienia terminu załatwienia sprawy w urzędzie za pośrednictwem telefonu lub e-maila 17 788-62-00 lub 17 780-05-63 biuro@pinb.mielec.pl. Zachęcamy Klientów PINB Mielec do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie korzystając z możliwości innych kanałów komunikacji takich jak: telefon, e-mail, epuap, poczta tradycyjna.

3. W budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ulicy Sękowskiego 2b, 39-300 Mielec, Wydział Komunikacji obsługa stron będzie się odbywać w następujący sposób:

I. Poprzez system rezerwacji internetowej:
http://www.kolejka.powiat-mielecki.pl/

II. Poprzez system rezerwacji telefonicznej:

 • Rejestracja pojazdów, telefon nr: 17 78 00 424
 • Wyrejestrowanie pojazdów i zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu, telefon nr: 17 78 00 426
 • Odbiór stałych dowodów rejestracyjnych, wymiana dowodu rejestracyjnego, gaz, hak, dopisanie współwłaściciela, telefon nr: 17 78 00 447
 • Sprawy dotyczące praw jazdy, telefon nr: 17 78 00 429; 17 78 00 430

III. Bezpośrednio w Wydziale Komunikacji na stanowisku obsługi Klienta.

W celu ograniczenia liczby osób oczekujących na załatwienie sprawy w Wydziale Komunikacji prosimy o zgłaszanie się do wydziału na 5–10 minut przed umówioną godziną oraz oczekiwanie na wywołanie.

Interesanci Wydziału Komunikacji proszeni są, po wywołaniu, o wejście do poczekalni Wydziału oraz oczekiwanie na podejście do stanowiska obsługi Klienta wskazanego przez pracownika.

W poczekalni Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mielcu może przebywać maksymalnie 9 osób oczekujących na załatwienie sprawy.

Czynności związane ze zgłaszaniem zbycia pojazdu oraz nabycia pojazdu bez dokonywania jego rejestracji można dokonywać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, listownie tradycyjną pocztą lub złożenie dokumentów w Biurze podawczym.

Osoby zgłaszające się do Wydziału Komunikacji powinny być wyposażone w maseczki ochronne zasłaniające usta i nos.

Ponadto zaleca się, aby przy wejściu do Wydziału zdezynfekować dłonie za pomocą płynu dezynfekującego z dozownika umieszczonego w korytarzu.

Przyjmowana jest płatność za realizację usługi w Wydziale Komunikacji gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową w wpłatomatach znajdujących się na korytarzu lub za pomocą terminalu na stanowisku obsługi Klienta.

Zachęcamy wszystkich do rezerwacji telefonicznej

4. Nieodpłatna Pomoc Prawna

Szczegóły komunikatu w linku:
https://powiat-mielecki.pl/aktualnosci/wazny-komunikat-ws-nieodplatnej-pomocy-prawnej-1106.html

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

40 641-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I II III kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano