Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Komunikat ws. nieodpłatnej pomocy prawnej

16.03.2020 Kategoria: Koronawirus



KOMUNIKAT
STAROSTY MIELECKIEGO
 z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie uzupełnienia komunikatu z dnia 13 marca 2020 r. dotyczącego czasowej reorganizacji systemu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie
Powiatu Mieleckiego

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanym z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Starosta informuje o zawieszeniu w udzielaniu porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Mieleckiego.

Zawieszenie porad obowiązuje od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania.
Porady będą udzielane za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, email) w godzinach pracy punktów.

PUNKT I - NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ - Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”
• Radomyśl Wielki: poniedziałek, piątek od 8:00 do 13:00, środa od 8:00 do 13:30,
tel. 14 686 50 77 lub tel. 513 877 323, tel. 505 239 554,
• Przecław: wtorek, czwartek od 8:00 do 13:00, tel. 513 877 323 lub tel. 505 239 554.

PUNKT II - NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO - Fundacja „MASZ PRAWO”
• Padew Narodowa: wtorek, piątek od 14:00 do 19:00, środa od 10:00 do 15:00,
tel. 608 362 422,
• Wadowice Górne:, wtorek, czwartek od 8:00 do 13:00, tel. 531 568 465.
 
PUNKT III - NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO – Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich Nowy Horyzont
• Tuszów Narodowy: poniedziałek, środa, piątek od 8:00 do 14:00, tel. 17 774 37 24 lub tel. 665 764 827.
• Gawłuszowice: wtorek, czwartek od 14:00 do 20:00, tel. 665 764 827.

PUNKT IV: NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ – radcy prawni
• Mielec: poniedziałek – piątek od 8:00 do 12:00

Nazwisko i imię Telefon E-mail
Poniedziałek Walat Monika 884019737 mwalat@op.pl
Wtorek  Turek Alicja 517381362 alicjaturek@interia.eu
Środa Walczyk Barbara 600238698 kancelaria.walczyk@gmail.com
Czwartek Motowidło Aleksandra 693580630 motoolka@interia.pl
Piątek Piątek Aleksandra 507898768 kancelaria@aleksandrapiatek.pl

PUNKT V: NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ – adwokaci
• Mielec: poniedziałek – piątek od 12:00 do 16:00

Nazwisko i imię Telefon E-mail
Poniedziałek Podobińska-Bochenek Urszula 502155045 ubochenek.porady@gmail.com
Wtorek Kotarba Marek 507473583 kancelarianpp.mielec@gmail.com
Środa Kozioł Wojciech 728416064 adwokat.koziol@gmail.com
Czwartek Rybak Bartosz 508696676 adwokat.rybak@gmail.com
Piątek Ciuba Iwona 504092862 iwona91@op.pl
W razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W przypadku przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim (karta B), stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2492) proszę o przesłanie opinii na adres Starostwa Powiatowego w Mielcu,
ul. Wyspiańskiego 6, 39 – 300 Mielec lub na adres e-mail: npp@powiat-mielecki.pl.

Załączniki:
1. Wzór oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość.
2. Oświadczenie osoby uprawnionej.
3. Karta pomocy – część B.

ms

Pliki do pobrania

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

23 567-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I półroczu 2021

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano