Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Klub Środowisk Twórczych ma już 40 lat!

11.10.2021 Kategoria: Kultura


Starosta mielecki Stanisław Lonczak przekazał życzenia artystom zrzeszonym w mieleckim KŚT. Jubileuszowa gala z okazji 40-lecia klubu odbyła się w niedzielę, 10 października.

Galę otworzyła dyrektor MBP w Mielcu Jolanta Strycharz, jako gospodarz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu, a zarazem współorganizator jubileuszowego przedsięwzięcia.

Spotkanie zgromadziło blisko 100 gości, a wśród nich przedstawicieli władz publicznych, samorządowych, prezesów organizacji pozarządowych, sponsorów. Władze samorządowe Powiatu Mieleckiego reprezentowali na wydarzeniu: Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak i Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego Marek Paprocki.

Historię klubu świętującego 40-lecie istnienia przybliżył zebranym Janusz Chojecki, Prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, wspominając inicjatora i założyciela Klubu Środowisk Twórczych, pierwszego prezesa TMZM Edwarda Żyrkowskiego. Podziękowania złożył także na ręce prezes Jadwigi Klaus – za dynamiczny rozwój Klubu w okresie jej ponad 10-letniej prezesury.

Jubileuszowe spotkanie stało się okazją do wręczenia nagród honorowych przyznanych przez Zarząd TMZM oraz medali Gloria Artis nadanych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. dr hab. Piotra Glińskiego.

Prestiżowe odznaczenia honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymali:
- Andrzej Bednarz - artysta malarz członek Klubu ŚT, Członek Zarządu TMZM
- Maria Alicja Korzeniowska - artystka malarz, członek KŚT
- Jacek Krzysztofik – dr historii, wieloletni społecznik, b. wiceprezes Zarządu TMZM
- Piotr Pszeniczny - artysta malarz i rzeźbiarz, członek KŚT
- Halina Saj - artystka malarz, członek KŚT
- Kazimierz Trela - poeta, autor tekstów dla wybitnych polskich piosenkarzy, członek MGL SŁOWO

Jadwiga Klaus, Prezes KŚT, otrzymała z kolei Brązowy Medal „Gloria Artis”. Odznaczenia w imieniu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dokonał Poseł na Sejm RP Fryderyk Kapinos.

Wydarzeniu towarzyszyła jubileuszowa wystawa pn. "Inne Świata Widzenie ...". W jej ramach, w mieleckiej bibliotece, podziwiać można łącznie 150 prac przygotowanych przez 70 członków klubu.

- To wy jestresćie bohaterami tego dnia, jesteście solą tej ziemi, twórzcie, bądźcie artystami o otwartych sercach i wspaniałej duszy. Jeszcze raz wam bardzo dziękuję – powiedziała do członków KŚT prezeska klubu, Jadwiga Klaus.

Najlepsze życzenia i gratulacje na ręce artystów, przekazali także licznie zgromadzeni goście, wśród nich starosta mielecki Stanisław Lonczak.

Jubileuszową galę uświetnił koncert młodzieżowego zespołu muzyki dawnej „Hortus Musicus” pod dyrekcją Tomasza Nowakowskiego.

Zdjęcia: TMZM 

ms

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

23 567-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I półroczu 2021

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano