Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Czy będą dodatkowe środki?

22.08.2023 Kategoria: Informacje Samorząd


W związku z zapytaniami ze strony mieleckich mediów, dotyczącymi rozdysponowania dodatkowej subwencji ogólnej, o której informuje Poseł Fryderyk Kapinos, Zarząd Powiatu wyjaśnia.

Zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego o przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Ta sama ustawa w art. 22 precyzuje ściśle, ile pieniędzy w ramach subwencji może otrzymać dany samorząd i jakie warunki winny być spełnione.
Określone są też zasady, kto winien dokonać wpłaty subwencji na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Nie ma w tych zapisach mowy o żadnej dobrowolności co do przekazywania samorządom określonych sum na realizację ich zadań.

Powiat Mielecki ma otrzymać 9,43 mln PLN w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej. O kwocie tej poinformował lokalny poseł partii rządzącej – Fryderyk Kapinos. Informacją tą podzielił się z mediami, a do Starostwa Powiatowego w Mielcu nie dotarła żadna wiadomość w tej sprawie. Również stan konta nie powiększył się o wspomnianą sumę.

W uproszczeniu mówiąc, - zgodnie z obowiązującymi (nadal) procedurami, po otrzymaniu pisma o przyznaniu dodatkowej subwencji samorząd podejmie podczas sesji Rady Powiatu decyzję o zmianach w swojej uchwale budżetowej na dany rok po stronie przychodów. Następnym krokiem będzie dopiero podjęcie decyzji o sposobie wydatkowania tych środków.
Według wyliczeń działu finansowego Starostwa, przewidywane uszczuplenie dochodów z tytułu mniejszych wpływów podatkowych może wynieść około 21 mln PLN.

-Na przestrzeni ostatnich lat wielkość subwencji w stosunku do narzuconych zadań powiatu okazuje się niewystarczająca – ocenił Stanisław Lonczak, Starosta Mielecki. -Dyskusja nad tym, na co przeznaczyć te „dodatkowe” środki staje się coraz bardziej dramatyczna. Wiadomo, że radni, zarówno koalicyjni, jak i opozycyjni mają określone preferencje i optują za konkretnymi projektami. Trudno zatem sprostać tym zadaniom przy zmniejszających się permanentnie wpływach do kasy powiatowej w postaci subwencji – dodał Starosta.


Problem ten zauważa również Najwyższa Izba Kontroli. W najbliższym czasie ma ona sprawdzić prawidłowość finansowania zadań realizowanych przez samorządy. Izba podkreśla, że będzie to nowatorska kontrola systemowa, która po raz pierwszy obejmie dane wszystkich polskich samorządów, czyli ponad 2800 gmin, powiatów i województw w Polsce.

Na odbytym kilka tygodni temu w Białymstoku panelu dyskusyjnym ekspertów, poprzedzającym przedmiotową kontrolę mówiło się wprost o zapaści systemu finansowania samorządów.
-Aby samorząd mógł mądrze i sprawnie pracować, potrzebuje odpowiednich zasobów. Dziś trudno o samorząd, który nie boryka się z problemami natury finansowej - zauważył Prezes NIK, Marian Banaś. -Nakładanie nowych obowiązków bez zapewnienia odpowiedniego finansowania najczęściej prowadzi do zapaści finansów – dodał.

W chwili obecnej trudno jednoznacznie odpowiedzieć, na jakie potrzeby lokalnej społeczności byłyby przeznaczone środki z dodatkowej subwencji. O ich przeznaczeniu zdecydują radni.

mp

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano