Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Apel w sprawie szpitala

21.11.2022 Kategoria: Informacje Samorząd


Obrady XVI sesji Rady Powiatu Mieleckiego zdominowała tematyka związana z kondycją finansowa mieleckiego Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego.

Po blisko czterogodzinnej dyskusji Radni przyjęli zaproponowany przez dyrekcję szpitala Plan naprawczy. Za jego przyjęciem głosowało 12 radnych, 10 było przeciw.

Nieoczekiwanie, już po przyjęciu planu naprawczego swoją rezygnację ze stanowiska zapowiedział dyrektor szpitala Jarosław Kolendo.
Zarząd Powiatu Mieleckiego zapowiedział zwołanie w tej kwestii konferencji prasowej na dzień 22 listopada.

W trakcie sesji Starosta Powiatu Mieleckiego – Stanisław Lonczak zaproponował w imieniu Zarządu wstępną treść dokumentu – apelu do decydentów politycznych mających na finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. To robocza wersja dokumentu, który miałby być procedowany na kolejnej sesji Rady Powiatu. Poniżej publikujemy zaproponowana treść apelu:


Apel
w sprawie wsparcia szpitala w Mielcu

Rada Powiatu Mieleckiego zwraca uwagę na pogarszającą się od kilku lat sytuację finansową Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu a także innych polskich szpitali, co szczególnie uwidacznia się w 2022 roku. Wzrost kosztów energii, mediów, wysoka inflacja, spowodowała znaczny wzrost kosztów zakupu środków medycznych niezbędnych do świadczenia usług opieki medycznej przez mielecki szpital.

Duża jest presja na wzrost wynagrodzeń personelu szpitala, co skutkować będzie w przyszłości dalszym wzrostem kosztów funkcjonowania szpitala.
Działania w zakresie optymalizacji kosztów i przychodów, plan naprawczy na lata 2023 – 2025, zmniejszają stratę finansową mieleckiego szpitala, ale nie na tyle, żeby malało zadłużenie szpitala.

Największy wpływ na finanse szpitala mają przychody szpitala za usługi medyczne, których poziom nie pokrywa całości kosztów usług medycznych. Wycena jednostkowa usług medycznych proponowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest za mała w porównaniu do znacznego wzrostu kosztów w 2022 roku.

Utrzymujące się dłużej zjawisko braku finansowania w pełnym zakresie kosztów usług medycznych przez NFZ może doprowadzić do straty finansowej na poziomie, który spowoduje niebezpieczną dla mieszkańców konieczność wstrzymania bądź ograniczania zakresu usług medycznych.

Mając na uwadze powyższe , zwracamy się z pilnym apelem do wszystkim mających wpływ na finansowanie ochrony zdrowia w Polsce o;
1. Zwiększenie wyceny procedur medycznych dla szpitali.
2. Wdrożenie mechanizmu oddłużania szpitali.
3. Przeznaczenie środków finansowych na: doposażenie szpitali w nowoczesny sprzęt, inwestycje i remonty szpitali podnoszące standardy opieki i obniżające koszty bieżącego funkcjonowania.

Radni Rady
Powiatu Mieleckiego

mp

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

34 857-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w III kwartale 2022

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

167 200 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2022 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano