A A A

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

17.07.2020 Kategoria: Informacje Samorząd


Zarząd Powiatu Mieleckiego otrzymał absolutorium Rady za wykonanie budżetu za 2019 rok.
Obrady XIX sesji Rady zdominowała tematyka finansowa. Radni rozpatrzyli Raport o stanie Powiatu Mieleckiego za 2019 rok, a także sprawozdanie finansowe za 2019. W gorącej momentami dyskusji radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości podkreślali zasługi poprzedniego Zarządu i kierującego nim poprzedniego Starosty w kształt ubiegłorocznego budżetu.


To właśnie ta formacja w większości była autorem ubiegłorocznego budżetu. Jak zaznaczył podczas dyskusji obecny Starosta – Stanisław Lonczak, choć rzeczywiście – z racji następstwa i kontynuacji władzy, to właśnie na poprzednim Zarządzie ciążył obowiązek przygotowania prowizorium budżetowego, to obecny Zarząd obejmując stery władzy dokonał zmian przeznaczając dodatkowe środki na drogi powiatowe oraz dofinansowanie szpitala. Realizacja budżetu pokazała jednak, że tak po stronie przychodów, jak i wydatków liczby były wyższe od zakładanych.
Planowane na 2019 rok dochody Powiatu Mieleckiego określono na 148, 2 mln PLN. W rezultacie miniony rok zakończył się wynikiem 164, 4 mln PLN.
Plan budżetowy po stronie wydatków zakładał je na poziomie 144, 3 mln PLN, ale i w tym wypadku, w ostatecznym rozrachunku okazało się, że i ta liczba była niedoszacowana, gdyż rok miniony zakończył się wydatkami w kwocie 149,9 mln PLN. Zadłużenie Powiatu na koniec 2019 roku wynosiło 19, 9 mln PLN. W ostatecznym rozrachunku radni przyjęli raport o stanie Powiatu oraz udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu. Za jego udzieleniem głosowało 13 radnych. Przeciwnego zdania był klub radnych PiS w sile 10 głosów.


Ostatnie zmiany w ustawie o samorządzie terytorialnym dopuszczają przy okazji prezentacji raportu o stanie powiatu wysłuchania głosu nie tylko radnych, ale również mieszkańców. Z tego uprawnienia nie skorzystał jednak nikt. W ustawowym terminie nie wpłyną do Biura rady ani jeden wniosek umożliwiający zabranie głosu podczas sesji.


Radni w dalszej części sesji zapoznali się z przedłożonym przez p.o. Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Mielcu – Zbigniewa Torbusa Planem naprawczy. Dokument ten zakłada, między innymi, zmniejszenie straty finansowej szpitala w latach 2020-2022
Również i w tym punkcie wywiązała się gorąca momentami dyskusja nad założeniami planu. Radny Zbigniew Tymuła – poprzedni Starosta apelował, aby powstrzymać się z przyjmowaniem dokumentu do czasu, kiedy zostanie wyłoniony w drodze konkursu nowy dyrektor lecznicy. Wywołało to spore zdziwienie jego oponentów z rządzącej koalicji, którzy przypominali mu, że jeszcze nie tak dawno, na poprzednich sesjach dopominał się o „pokazanie” takiego planu.

W dyskusji nad tym dokumentem brały również udział przedstawicielki szpitalnych organizacji związkowych. Przedstawiciele związków zawodowych wyrazili obawy dotyczące prywatyzacji niektórych oddziałów szpitala oraz redukcji zatrudnienia personelu medycznego.
Z. Torbus zadeklarował, że przedłożony dokument nie zawiera planu redukcji personelu szpitalnego. Jak przyznał, zakładane są pewne działanie reorganizacyjne, ale zatrudniony tam personel nie zostanie zwolniony, a jedynie przeniesiony na inne oddziały szpitalne. Stwierdził tez kategorycznie, że nie ma planów komercjalizacji czy prywatyzacji szpitala lub jego niektórych oddziałów. Plan naprawczy został przyjęty do realizacji 13 głosami za, przy 9 wstrzymujących się (PiS).

mp

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

26 731-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I i II kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano