A A A

zadania_wydzialu22.jpg

§ 40. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska (OŚ) należy:

1. Z zakresu ustawy prawo ochrony środowiska:

1) nakładanie na podmioty korzystające ze środowiska obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenia do stanu właściwego, uiszczenia na rzecz budżetów właściwych gmin kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszeń stanu środowiska;
2) zlecenie opracowania powiatowego programu ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych.;
3) zlecenie opracowania raportu z Programu Ochrony Środowiska;
4) podejmowanie działań wynikających z zadań administracji samorządowej określonych w Wojewódzkim Programie Ochrony Powietrza służących dotrzymaniu oraz przywracaniu standardów, jakości powietrza;
5) wydawanie opinii dotyczącej rozporządzenia wojewody określającego program ochrony powietrza, plan działań krótkoterminowych w przypadku ryzyka przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu;
6) identyfikacja i wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;
7) przyjmowanie informacji dot. potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;
8) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu z instalacji;
9) ograniczenie lub zakaz używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących - uchwała Rady Powiatu;
10) wyznaczenie obszarów cichych w aglomeracji lub poza aglomeracją – uchwała Rady Powiatu;
11) opracowywanie map akustycznych Powiatu i ich przekazywanie organom ochrony środowiska, przyjmowanie fragmentu mapy akustycznej od zarządzającego drogą, linią kolejową lub lotniskiem;
12) zlecanie opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem;
13) przygotowywanie decyzji o wielkości odszkodowania w razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości ze względu na ochronę zasobów środowiska;
14) tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (instalacje wymienione w art. 135 ustawy Prawo ochrony Środowiska);
15) sprawowanie kontroli wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska w oparciu o przedkładanie przez prowadzących instalacje wyniki pomiarów;
16) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów;
17) nakładanie na podmioty korzystające ze środowiska obowiązku prowadzenia i przedkładania pomiarów wielkości emisji, poziomów substancji lub energii w środowisku, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych;
18) przyjmowanie wniosków o instalacjach, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a eksploatacja wymaga zgłoszenia (emisja zanieczyszczeń, emisja promieniowania elektromagnetycznego);
19) wydawanie decyzji w zakresie dodatkowych obowiązków wykonywania pomiarów na zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem;
20) wydawanie pozwoleń zintegrowanych; analiza warunków pozwolenia zintegrowanego; zmiana pozwolenia zintegrowanego;
21) wydawanie pozwoleń na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza;
22) wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych powyżej jednej tony w ciągu roku oraz powyżej 5 tysięcy ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne;
23) wydawanie decyzji w sprawie cofnięcia pozwolenia lub jego ograniczenia z lub bez odszkodowania;
24) przygotowanie orzeczeń o przeznaczeniu zabezpieczenia na usunięcie negatywnych skutków w środowisku;
25) wydawanie decyzji w postępowaniu kompensacyjnym;
26) wydawanie decyzji dotyczących zobowiązywania do sporządzania przeglądu ekologicznego;
27) nakładanie na podmioty korzystające ze środowiska obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenia do stanu właściwego, uiszczenia na rzecz budżetów właściwych gmin kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszeń stanu środowiska;
28) występowanie do WIOŚ o podjęcie działań w przypadku naruszeń przepisów o ochronie środowiska;
29) prowadzenie postępowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciwko środowisku;
30) prowadzenie postępowania w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz gospodarowanie środkami stanowiącymi dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych;
31) przekazanie informacji do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska;
32) prowadzenie obserwacji i rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy;
33) rekultywacja gruntów rolnych i leśnych.

2. Z zakresu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych:

1) wydawanie decyzji z zakresu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
2) przekazywanie decyzji do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska;
3) analiza wydanych zezwoleń z zakresu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
4) wydawanie decyzji w sprawie zmiany terminu monitoringu, zatwierdzania raportu w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania, cofnięcia lub wygaszania pozwolenia.

3. Z zakresu ustawy o lasach:

1) opracowywanie porozumień nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa pomiędzy Starostą a Nadleśniczymi Nadleśnictw Mielec i Tuszyma;
2) zlecenie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych, lub wykonania inwentaryzacji stanu lasów dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa;
3) wydawanie zarządzenia w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa;
4) wydawanie decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, wydawanych na podstawie inwentaryzacji stanu lasów;
5) wydawanie decyzji w zakresie zastrzeżeń wniesionych do projektów uproszczonych planów urządzenia lasów;
6) przesyłania do bazy danych systemu informatycznego lasów państwowych informacji o działaniach wykonanych w lasach;
7) wydawanie zarządzenia o wykonaniu, na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach niestanowiących własności skarbu państwa, gdy występują w nich organizmy szkodliwe w stopniu zagrażającym trwałości tych lasów;
8) prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów niestanowiących własności skarbu państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi;
9) wydawanie decyzji dotyczących zmiany lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów;
10) wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów przeznaczonych w MPZP lub decyzji WZIZT do zalesienia;
11) dokonywanie oceny udatności upraw leśnych na podstawie oględzin dla nowych zalesień realizowanych przez ARIMR;
12) wydawanie decyzji w zakresie uznania lasu za ochronny lub pozbawienia go tego charakteru oraz wydawanie decyzji;
13) wydawanie decyzji na pozyskiwanie drewna w lasach niestanowiących własności skarbu państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu (lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy) w przypadkach losowych;
14) współpraca w sprawach związanych z przekazywaniem w zarząd nadleśnictwa gruntów skarbu państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
15) przygotowywanie dokumentacji w celu ustanowienia trwałego zarządu, na rzecz generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad, nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa, zarządzanych przez lasy państwowe, przeznaczonych na drogi krajowe;
16) wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących wstrzymywania wypłaty "ekwiwalentu" za prowadzenie uprawy leśnej, aktualizowanie wysokości „ekwiwalentu”, dokonywanie oceny udatności, co 3 lata upraw i nadzór nad realizacją wypłat;
17) przygotowywanie wniosków o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych;
18) przygotowywanie list wypłat ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

4. Z zakresu ustawy o odpadach:

1) wydawanie decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów;
2) wydawanie decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów;
3) przekazywanie wydanych zezwoleń do marszałka województwa podkarpackiego i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

5. Z zakresu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

1) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
2) wydawanie decyzji ustalającej opłatę za udostępnienie informacji o środowisku;
3) prowadzenie kart informacyjnych w zakresie wniosków i decyzji, o których mowa w ustawie;
4) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie scalania gruntów;
5) uzgodnienia i opinie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku, gdy jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest, jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony środowiska.

6. Z zakresu ustawy prawo geologiczne i górnicze:

1) wydawanie decyzji koncesyjnych na wydobywanie kopalin nieobjętych własnością górniczą ze złóż o powierzchni do 2 ha i wydobyciu do 20 000 m3 rocznie bez użycia materiałów wybuchowych;
2) odmowa udzielenia koncesji w przypadkach, gdy zamierzona działalność sprzeciwia się interesowi publicznemu, w szczególności związanemu z bezpieczeństwem państwa lub ochroną środowiska w tym z racjonalną gospodarką złożami kopalin, bądź uniemożliwiłaby wykorzystanie nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem określonym odpowiednio przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub przepisy odrębne, a w przypadku braku tego planu - uniemożliwiłaby wykorzystanie nieruchomości w sposób określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub w przepisach odrębnych;
3) wydawanie decyzji: wygaszających, zmieniających, cofających lub przenoszących koncesje na wydobywanie kopalin nieobjętych własnością górniczą ze złóż o powierzchni do 2 ha i wydobyciu do 20 000 m3 rocznie bez użycia materiałów wybuchowych;
4) wzywanie przedsiębiorcy do usunięcia naruszeń przyznanej koncesji oraz określenie terminu ich usunięcia;
5) wydawanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych i decyzji zatwierdzających dodatek do projektu robót geologicznych;
6) przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi oraz wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych w ilości <5 m3/dobę na obszarach górniczych utworzonych w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych;
7) wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne, hydrologiczne i geologiczno-inżynierskie;
8) przyjmowanie innych dokumentacji geologicznych;
9) prowadzenie powiatowego archiwum geologicznego i udostępnianie informacji geologicznej w zakresie swojej kompetencji;
10) przyjmowanie od podmiotów posiadających koncesje na wydobycie kopalin informacji dotyczących zmian zasobów złoża;
11) przyjmowanie od podmiotów posiadających koncesje na wydobycie kopalin informacji dotyczących opłaty za wydobytą kopalinę;
12) wydawanie decyzji ustalających opłatę eksploatacyjną;
13) przygotowywanie decyzji o opłacie dodatkowej w związku z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji lub w decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych;
14) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu uzyskanej koncesji;
15) prowadzenie nadzoru nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych oraz prawidłowym sporządzeniem dokumentacji geologicznej;
16) wykonywanie innych czynności niezbędnych do przestrzegania i stosowania ustawy prawo geologiczne i górnicze zgodnie z kompetencjami starosty.

7. Z zakresu ustawy o ochronie przyrody:

1) prowadzenie rejestru zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej;
2) wydawanie zaświadczeń o wpisie zwierząt do rejestru;
3) wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy;
4) naliczanie opłat za usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy;
5) wydawanie decyzji dotyczących wymierzania kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy.

8. Z zakresu ustawy prawo łowieckie:

1) wydawanie decyzji o wyrażeniu zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny;
2) wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców;
3) podejmowanie czynności w zakresie wydzierżawiania polnych obwodów łowieckich na wniosek polskiego związku łowieckiego;
4) przyjmowanie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania lub cofnięcia oświadczenia o zakazie wykonywania polowania;
5) naliczanie i rozliczanie: czynszu dzierżawnego; udziału przez dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną w przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania rocznego planu łowieckiego;
6) wydawanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.

9. Z zakresu ustawy o transporcie kolejowym wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne.

10. Z zakresu rybactwa śródlądowego:

1) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;
2) wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb;
3) podejmowanie czynności w związku z wydawaniem legitymacji strażnikom społecznej straży rybackiej;
4) przygotowywanie wniosków w sprawach utworzenia społecznej straży rybackiej lub wyrażenia zgody na utworzenie społecznej straży rybackiej;
5) przygotowywanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej;
6) przygotowywanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie;
7) opracowywanie regulaminu społecznej straży rybackiej (uchwała Rady Powiatu).

11. Z zakresu ustawy prawo wodne:

1) nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych;
2) zatwierdzanie statutu spółek wodnych;
3) wzywanie do usunięcia niezgodności statutu z prawem;
4) wydawanie decyzji o nieważności uchwały spółki;
5) prowadzenie spraw dotyczących wstrzymania wykonania uchwał spółki;
6) przygotowanie dokumentów do sądu administracyjnego związanych z zaskarżeniem uchwały spółki;
7) przygotowanie decyzji w sprawach tworzenia i likwidacji spółek wodnych;
8) rozwiązanie zarządu spółki;
9) rozwiązanie spółki wodnej;
10) prowadzenie czynności związanych z wyznaczeniem likwidatora spółki;
11) występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z systemu informacyjnego gospodarki wodnej;
12) opracowanie decyzji w zakresie wysokości i rodzaju świadczeń dla osób które nie są członkami spółki wodnej, a odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka została utworzona.

12. Do zadań Wydziału należy wykonywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Wydziału.

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

14 742-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano