zadania_wydzialu22.jpg

1. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska (OŚ) w zakresie ochrony i kształtowania środowiska należy w szczególności:

1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Starosty,
2) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciwko środowisku,
3) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów o dokumentach,
4) opiniowanie rozporządzenia wojewody określającego program ochrony powietrza, plan działań krótkoterminowych w przypadku ryzyka przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu,
5) dokonywanie rekultywacji gruntów zdegradowanych, gdy nie można ustalić zobowiązanego, uzgadnianie warunków rekultywacji gruntów,
6) prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi,
7) nakładanie i określanie decyzją obowiązku prowadzenia pomiarów zawartości substancji w glebie lub ziemi,
8) prowadzenie aktualizowanego corocznie rejestru zawierającego informacje o terenach z przekroczonymi standardami jakości gleby lub ziemi,
9) sporządzanie map akustycznych Powiatu i ich przekazywanie organom ochrony środowiska, przyjmowanie fragmentu mapy akustycznej od zarządzającego drogą, linią kolejową lub lotniskiem,
10) ustalanie wielkości odszkodowania w razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości ze względu na ochronę zasobów środowiska,
11) wydawanie pozwoleń zintegrowanych,
12) występowanie do WIOŚ o podjęcie działań w przypadku naruszeń przepisów o ochronie środowiska,
13) przyjmowanie wniosków o instalacjach, z których emisja nie wymaga zgłoszenia,
14) nakładanie dodatkowych obowiązków wykonywania pomiarów na zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem,
15) wzywanie do przedłożenia wniosku i udzielanie pozwoleń na wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery, emisję hałasu,
16) zobowiązywanie do sporządzania przeglądu ekologicznego,
17) przeniesienie lub odmowa przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywcę instalacji,
18) orzekanie o przeznaczeniu zabezpieczenia na usunięcie negatywnych skutków w środowisku,
19) wydawanie decyzji w postępowaniu kompensacyjnym,
20) realizowanie innych zadań wynikających z prawa ochrony środowiska w zakresie innych ustaw,
21) wykonywanie obowiązków związanych z przydzielaniem dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska przez inne podmioty określonych w Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych występujących w Starostwie.


2. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska w zakresie postępowania z odpadami należy w szczególności:

1) wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych powyżej jednej tony w ciągu roku oraz powyżej 5 tysięcy ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne,
2) wydawanie decyzji zatwierdzających program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi do jednej tony w ciągu roku,
3) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
4) opracowanie, opiniowanie, realizacja planów gospodarki odpadami gmin.


3. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska w zakresie geologii należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem kopalin pospolitych na powierzchni nieprzekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nieprzekraczającym 20.000 m3, a działalność taka będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych,
2) realizowanie zadań związanych z przyjmowaniem dokumentacji geologicznych,
3) wydawanie decyzji nakazujących wykonanie rekultywacji wyrobisk w przypadku zrzeczenia się koncesji, wyczerpania zasobów złoża, naruszenia przepisów o ochronie środowiska,
4) wydawanie decyzji naliczających opłatę eksploatacyjną w razie wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków,
5) wydawanie decyzji naliczających opłatę – karę za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin z naruszeniem warunków koncesji i bez koncesji,
6) realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem:

 1. nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji,
 2. nadzór nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych oraz prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznych,
 3. prowadzenie rekultywacji w oparciu o art. 102 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.


4. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki wodnej należy w szczególności

1) nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych,
2) przygotowanie decyzji w sprawach tworzenia i likwidacji spółek wodnych,
3) ustalanie w drodze decyzji wysokości i rodzaju świadczeń dla osób które nie są członkami spółki wodnej, a odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka została utworzona,


5. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska w zakresie rybactwa śródlądowego należy w szczególności:

1) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
2) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie sieciowych połowów rybackich,
3) rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb,
4) wydawanie legitymacji strażników Społecznej Straży Rybackiej.


6. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska w zakresie prawa łowieckiego należy w szczególności:

1) ochrona zwierzyny poprzez tworzenie warunków jej bezpiecznego bytowania,
2) wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,
3) prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,
4) przygotowywanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny.


7. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska w zakresie ochrony przyrody należy w szczególności:

1) popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie,
2) opiniowanie zamierzeń utworzenia, zniesienia parku krajobrazowego lub ograniczenia jego obszaru,
3) prowadzenie rejestru przetrzymywanych i hodowanych zwierząt podlegających rejestracji,
4) wydawanie decyzji o nadawaniu osobom fizycznym uprawnień społecznych opiekunów przyrody,
5) wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów na terenach gminnych.


8. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki leśnej należy w szczególności:

1) prowadzenie nadzoru i kontroli w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa,
2) przygotowywanie decyzji o wykonaniu, na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy występują w nich organizmy szkodliwe w stopniu zagrażającym trwałości tych lasów,
3) prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu Państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi,
4) przygotowywanie propozycji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesiania gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
5) cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
6) składanie do Wojewody wniosków o uznanie lasu za ochronny,
7) zlecenie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych, kontrolowanie wykonywania zadań określonych w planach urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, przygotowywanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu,
8) przygotowywanie propozycji zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nieposiadających planów urządzenia lasów,
9) współpraca w sprawach związanych z przekazywaniem w zarząd nadleśnictwa gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
10) wstrzymywanie w drodze decyzji administracyjnej wypłaty „ekwiwalentu” za prowadzenie uprawy leśnej, aktualizowanie wysokości „ekwiwalentu” i nadzór nad realizacją wypłat,
11) dokonywanie oceny udatności upraw leśnych.

9. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska w zakresie rolnictwa należy w szczególności:

1) współpraca ze służbami weterynaryjnymi,
2) współpraca z Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
3) współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
4) współpraca z ośrodkami doradztwa rolniczego i izbami rolniczymi,
5) współpraca z samorządami gminnymi,
6) współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami producentów rolnych,
7) współpraca z jednostkami prowadzącymi szkolenia rolnicze i szkołami rolniczymi.

LUDZIE

39 418-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

16-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

17 248 897-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano