Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

zadania_wydzialu22.jpg

§ 38. Do zadań Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru (G) należy:

1. W zakresie geodezji i katastru:

1) bieżące prowadzenie części opisowej ewidencji gruntów i budynków;
2) określanie potrzeb rzeczowych i finansowych na prace geodezyjne i kartograficzne z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowywanie warunków technicznych do tych prac, przygotowywanie zleceń, nadzorowanie i odbiór tych prac;
3) prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów i budynków, w tym przygotowanie i ocena materiału dowodowego, udział w czynnościach dowodowych, przygotowanie projektu decyzji;
4) zapewnianie nieodpłatnie, w ramach obowiązującego prawa, bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków, bez prawa ich udostępniania osobom trzecim;
5) utrzymywanie w aktualności części opisowej operatu ewidencji gruntów w systemie informatycznym, przez wprowadzanie zmian;
6) przyjmowanie i realizacja zamówień na wykonanie wypisów z rejestru gruntów, budynków, lokali, kartoteki budynków i lokali, wyrysów z mapy ewidencyjnej, materiałów zasobu oraz poświadczanie zgodności z danymi ewidencji gruntów i budynków;
7) wydawanie zaświadczeń z zakresu ewidencji gruntów i budynków;
8) sporządzanie gminnych i powiatowych wykazów gruntów i zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
9) wykonywanie analiz i wnioskowanie potrzeb przeprowadzania okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych i modernizacji ewidencji gruntów i budynków;
10) prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem i korektą granic i powierzchni obrębów i jednostek ewidencyjnych;
11) tworzenie i aktualizacja zasobu zabezpieczającego bazy danych opisowych ewidencji gruntów i budynków w systemie informatycznym;
12) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w tym rozpatrywanie indywidualnych wniosków i orzecznictwo;
13) kwalifikowanie do użytków leśnych gruntów rolnych zalesionych zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego i programem zwiększenia lesistości kraju;
14) prowadzenie spraw dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych i zrekultywowanych;
15) utrzymywanie zgodności ewidencji gruntów i budynków z uproszczonym planem urządzania lasu, dokonywanie analiz i potrzeb;
16) prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości.

2. W ramach Uzgadniania Dokumentacji Projektowej:

1) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
2) przyjmowanie i ewidencjonowanie przedkładanych przez inwestorów, projektantów lub ich umocowanych przedstawicieli projektów sieci uzbrojenia terenu;
3) przeprowadzanie narad koordynacyjnych z udziałem uprawnionych podmiotów;
4) obsługa administracyjna i techniczna narad koordynacyjnych;
5) uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
6) wydawanie protokołów z narad koordynacyjnych dotyczących uzgodnionych projektów, zawierających stanowiska członków narady;
7) uwierzytelnianie projektów uzgodnionych na naradach koordynacyjnych;
8) naliczanie opłat związanych z uzgadnianiem sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
9) gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie uzgodnionych dokumentacji projektowych wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych oraz osobom upoważnionym;
10) bieżące prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w zakresie uzbrojenia projektowanego poprzez aktualizację bazy danych GESUT uzgodnionymi projektami oraz na podstawie dokumentacji projektowych otrzymanych od innych jednostek w zakresie sieci uzbrojenia terenu.

3. Do zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (OD) należy:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru powiatu , w tym:

a) zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym baz danych ewidencji gruntów i budynków, zwanej bazą danych EGiB,
b) zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zwanej powiatową bazą GESUT,
c) zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym baz danych obiektów topograficznych, zwanej bazą danych BDOT500,
d) zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych, zwanej bazą danych BDSOG;

2) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
3) udzielanie informacji o posiadanym zasobie oraz bazach danych, sposobach jego wykorzystania i udostępniania;
4) udostępnianie materiałów znajdujących się w zasobie oraz baz danych do powszechnego użytku, określenie należnej opłaty oraz wystawienie licencji na udostępnione materiały;
5) przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz koordynacja realizacji tych prac, w tym udostępnianie materiałów znajdujących się w zasobie oraz baz danych niezbędnych do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, określenie należnej opłaty oraz wystawienie licencji na udostępnione materiały;
6) weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;
7) przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowań powstałych w wyniku prac geodezyjnych lub kartograficznych;
8) uwierzytelnianie dokumentów powstałych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych;
9) opracowywanie warunków technicznych do prac geodezyjnych i kartograficznych zamawianych przez Starostę;
10) przetwarzanie i przechowywanie dokumentów przyjętych do zasobu;
11) modernizacja i aktualizacja bieżąca zasobu, baz danych oraz dokumentów ilustrujących zasób;
12) gromadzenie i bieżąca aktualizacja zbiorczych informacji statystycznych, dotyczących treści zasobu;
13) analiza materiałów i wyłączanie z zasobu dokumentów nieprzydatnych do dalszego wykorzystania, przy współpracy w tym zakresie z archiwum państwowym;
14) ocena stanu zasobu i wnioskowanie potrzeby wykonania prac wynikających z tej oceny;
15) tworzenie i aktualizacja zasobu zabezpieczającego;
16) współpraca z innymi jednostkami w zakresie tworzenia, odnowienia i wykorzystania zasobu;
17) przygotowywanie i przekazywanie informacji dotyczących państwowego rejestru granic;
18) współdziałanie z jednostkami prowadzącymi ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu;
19) określanie potrzeb rzeczowych i finansowych na prace geodezyjne i kartograficzne dotyczące zasobu geodezyjnego i kartograficznego o znaczeniu powiatowym oraz przygotowywanie zleceń, nadzorowanie i odbiór tych prac;
20) analiza i zatwierdzanie projektów osnów geodezyjnych w zakresie osnów szczegółowych;
21) koordynowanie działań związanych z prowadzeniem Mieleckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP).

4. Do zadań Wydziału należy wykonywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Wydziału.

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

23 567-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I półroczu 2021

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano