zadania_wydzialu22.jpg1. W Wydziale tworzy się:

 1. Oddział Geodezji i Katastru;
 2. Oddział Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.


2. W ramach Wydziału funkcjonuje również Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
3. Do zadań Oddziału Geodezji i Katastru należy w szczególności:

 1. określanie potrzeb rzeczowych i finansowych na prace geodezyjne i kartograficzne z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowywanie warunków technicznych do tych prac, przygotowywanie zleceń, nadzorowanie i odbiór tych prac,
 2. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 3. prowadzenie z urzędu i na wniosek stron spraw związanych z postępowaniem i orzecznictwem w zakresie ewidencji gruntów i budynków,
 4. zapewnianie nieodpłatnie, w ramach obowiązującego prawa, bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków, bez prawa ich udostępniania osobom trzecim,
 5. utrzymywanie w aktualności części opisowej operatu ewidencji gruntów w systemie informatycznym, przez wprowadzanie zmian,
 6. przyjmowanie i realizacja zamówień na wykonanie wypisów z rejestru gruntów,
 7. poświadczanie zgodności z danymi ewidencji gruntów i budynków, wyrysów i wypisów,
 8. wydawanie zaświadczeń do celów emerytalno – rentowych i innych, o posiadaniu gruntów,
 9. sporządzanie gminnych i powiatowych wykazów gruntów i zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
 10. wykonywanie analiz i wnioskowanie potrzeb przeprowadzania okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych i modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
 11. prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem i korektą granic i powierzchni obrębów i jednostek ewidencyjnych,
 12. tworzenie i aktualizacja zasobu zabezpieczającego bazy danych opisowych ewidencji gruntów i budynków w systemie informatycznym,
 13. prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 14. zgłaszanie potrzeb odnowienia, wnoszenie zmian i nadzór nad bieżącą aktualizacją mapy klasyfikacji gruntów,
 15. prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem indywidualnych wniosków, ich badaniem terenowym i orzecznictwem z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 16. kwalifikowanie do użytków leśnych gruntów rolnych zalesionych zgodnie z planem zagospodarowania prze¬strzennego i programem zwiększenia lesistości kraju,
 17. prowadzenie spraw dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych i zrekultywowanych,
 18. przekwalifikowywanie z urzędu gruntu rolnego na grunt leśny, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 19. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości,
 20. opracowywanie i prowadzenie map taksacyjnych i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
 21. prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości.

4. Do zadań Oddziału Uzgadniania Dokumentacji Projektowej należy w szczególności:

 1. przyjmowanie i ewidencjonowanie przedkładanych przez inwestorów, projektantów lub ich umocowanych przedstawicieli projektów sieci uzbrojenia terenu,
 2. przeprowadzanie narad koordynacyjnych z udziałem:
 1. wnioskodawców,
 2. podmiotów, które zarządzają sieciami uzbrojenia terenu,
 3. wójtów (burmistrzów i prezydentów miast), na terenie których mają być sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu,
 4. innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzających terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach,

      3. obsługa administracyjna i techniczna narad koordynacyjnych,
      4. uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
      5. wydawanie protokołów z narad koordynacyjnych, dotyczących uzgodnionych projektów, zawierających stanowiska członków narady,
      6. uwierzytelnianie projektów uzgodnionych na naradach koordynacyjnych,
      7. naliczanie opłat związanych z uzgadnianiem sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
      8. gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie uzgodnionych dokumentacji projektowych wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych oraz osobom upoważnionym,
      9. aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego uzgodnionymi projektami oraz na podstawie dokumentacji projektowych otrzymanych od innych jednostek w zakresie sieci uzbrojenia terenu.

5. Do zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:

 1. udzielanie informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystania i udostępniania,
 2. udostępnianie materiałów niezbędnych do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz do po¬wszechnego użytku,
 3. przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz koordynacja realizacji prac,
 4. opracowywanie warunków technicznych do prac geodezyjnych i kartograficznych zamawianych przez Starostę,
 5. wydawanie wytycznych technicznych i opiniowanie warunków technicznych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych,
 6. kontrola przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych pod względem jakości, kompletności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami, instrukcjami technicznymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, instrukcjami branżowymi i wytycznymi wydanymi przez Ośrodek,
 7. ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów przyjętych do zasobu,
 8. modernizacja i aktualizacja bieżąca zasobu, w tym mapy zasadniczej oraz dokumentów ilustrujących zasób,
 9. gromadzenie i bieżąca aktualizacja zbiorczych informacji statystycznych, dotyczących treści zasobu,
 10. analiza materiałów i wyłączanie z zasobu dokumentów nieprzydatnych do dalszego wykorzystania, przy współpracy w tym zakresie z archiwum państwowym,
 11. ocena stanu zasobu i wnioskowanie potrzeby wykonania prac wynikających z tej oceny,
 12. tworzenie i aktualizacja zasobu zabezpieczającego,
 13. opracowywanie norm zakładowych i cen umownych na potrzeby obsługi zasobu,
 14. współpraca z innymi jednostkami w zakresie tworzenia, odnowienia i wykorzystania zasobu,
 15. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej a także standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000,
 16. zakładanie i prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 17. współdziałanie z jednostkami prowadzącymi ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu,
 18. określanie potrzeb rzeczowych i finansowych na prace geodezyjne i kartograficzne dotyczące zasobu geodezyjnego i kartograficznego o znaczeniu powiatowym oraz przygotowywanie zleceń, nadzorowanie i odbiór tych prac,
 19. analiza i zatwierdzanie projektów osnów geodezyjnych w zakresie osnów szczegółowych,
 20. zakładanie osnów szczegółowych,
 21. zaliczanie opłat związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu.

LUDZIE

45 075-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

32-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

26 340 936-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano