zadania_wydzialu22.jpg

1. W wydziale tworzy się:

 1. Oddział Funduszy i Inwestycji,
 2. Oddział Gospodarki Nieruchomościami.

2. Do zadań Oddziału Funduszy i Inwestycji należy w szczególności:

1) analiza realnych możliwości pozyskiwania przez Powiat środków finansowych, funduszy krajowych i europejskich w zakresie realizacji zadań własnych Powiatu i zadań z zakresu administracji rządowej,

2) informowanie zainteresowanych wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu istniejących programach i procedurach pozyskiwania środków finansowych z funduszu Unii Europejskiej i innych,

3) wspieranie wydziałów Starostwa, jednostek organizacyjnych Powiatu odpowiedzialnych za realizację projektu w zakresie:

 1. przygotowania wniosku aplikacyjnego,
 2. oceny dokumentów pod względem wydatków kwalifikujących się do współfinansowania z funduszy strukturalnych,
 3. oceny dokumentów stanowiących podstawę do wydatkowania środków w zakresie objętym projektem,
 4. gromadzenia kopii dokumentów niezbędnych do ubiegania się o refundację poniesionych wydatków związanych z realizacją projektów,
 5. przygotowywanie harmonogramów, sprawozdań i raportów (okresowych, rocznych i końcowych) na temat realizowanych projektów oraz sporządzanie w ich ramach wniosków o płatność,


4) współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie planowania i rozliczania wydatków objętych projektem,
5) nawiązywanie współpracy partnerskiej z regionami z krajów Unii Europejskiej w celu realizacji wspólnych projektów,
6) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnych projektów,
7) koordynowanie czynności wydziałów i jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie prowadzenia monitoringu i sprawozdawczości realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i funduszy krajowych,
8) pomoc w zakresie dostarczenia niezbędnych informacji wydziałom i jednostkom organizacyjnym Powiatu dotyczących sposobów, zasad i form prowadzenia kontroli, monitoringu i sprawozdawczości realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
9) utrzymywanie kontaktów z instytucjami zarządzającymi, wdrażającymi i pośredniczącymi w sprawach informacji, kontroli i sprawozdawczości dotyczących projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
10) archiwizacja dokumentów dotyczących monitoringu i sprawozdawczości realizowanych projektów,
11) systematyczna aktualizacja informacji dotyczących tematyki funduszy,
12) opracowywanie założeń zadań inwestycyjnych Powiatu oraz organizowanie realizacji planowanych inwestycji,
13) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, komórkami organizacyjnymi Starostwa, projektantami w zakresie przygotowania inwestycji,
14) kontrola realizacji inwestycji w zakresie rzeczowym oraz zgodności finansowania poszczególnych etapów inwestycji zgodnie z umową i eliminowania niekorzystnych zjawisk występujących w tym zakresie,
15) współdziałanie z Komisją Przetargową poprzez przygotowywanie specyfikacji technicznej do zadań inwestycyjnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,
16) weryfikacja i akceptacja kosztorysów szacunkowych i inwestorskich sporządzonych w celu określenia kosztów danego przedsięwzięcia,
17) zabezpieczenie nadzoru inwestycyjnego i nadzór nad realizacją poszczególnych procesów inwestycyjnych,
18) kontrola wykonywania robót z założonym harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji,
19) przygotowywanie, realizacja i rozliczanie zadań inwestycyjnych w zakresie objętym umową finansowanych ze środków własnych, krajowych i zagranicznych,
20) zlecanie robót remontowych w zakresie utrzymania obiektów i urządzeń komunalnych stanowiących własność Powiatu ujętych w planie budżetu Powiatu na dany rok.


3. Do zadań Oddziału Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

1) prowadzenie scaleń gruntów, wymian gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego,
2) prowadzenie spraw związanych z postępowaniem i orzecznictwem z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, a w szczególności:

 1. wyłączanie gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
 2. opiniowanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie przeznaczania gruntów na cele nierolnicze oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 3. sprawozdawczość z zakresu ochrony gruntów rolnych,
 4. opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ich zgodności z wymogami przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 5. rekultywacja gruntów rolnych i leśnych,


3) prowadzenie spraw związanych z orzecznictwem i gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i zasobem nieruchomości Powiatu poprzez:

 1. ewidencjonowanie nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu,
 2. zapewnianie wyceny tych nieruchomości oraz naliczanie należności z tytułu ich udostępnienia;
 3. nabywanie, zbywanie, zamiana, darowizny,
 4. oddawanie w: zarząd, trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie oraz rozliczanie należności z tego tytułu,
 5. opiniowanie podziału nieruchomości,
 6. przygotowanie umów na czasowe wejście w teren nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu oraz przygotowanie wszelkich pism, wniosków i projektów uchwał w tych sprawach,


4) wykonywanie zadań w sprawach:

 1. wywłaszczania nieruchomości, ograniczania praw do nieruchomości i ustalania odszkodowań z tego tytułu,
 2. ustalenie odszkodowania za nieruchomości pozostające w dniu 31.12.1998 roku we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne,
 3. przekształcania prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, prawnym i spółdzielniom - w prawo własności,
 4. zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
 5. związanych z orzecznictwem i gospodarką nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
 6. w zakresie przenoszenia własności działek siedliskowych i dożywotnich na rzecz byłych właścicieli
 7. dotyczących mienia gromadzkiego i wspólnot gruntowych, a w szczególności ustalanie nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie oraz ustalanie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów,


5) ewidencjonowanie pozostałych środków trwałych Powiatu,
6) ewidencjonowanie nieruchomości mienia Powiatu,
7) regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
8) sprawowanie bezpośredniego zarządu obiektami mienia Powiatu,
9) występowanie o zmianę w planach zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości będących własnością Powiatu lub Skarbu Państwa, występowanie o wydanie warunków zabudowy dla tych nieruchomości,
10) uzgadnianie projektów podziałów nieruchomości,
11) podejmowanie czynności w postępowaniach sądowych dotyczących mienia powiatu,
12) obciążanie nieruchomości innymi prawami rzeczowymi,
13) przyjmowanie operatów szacunkowych,
14) nadzór nad utrzymaniem powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych Starostwa, w tym prowadzenie książek obiektu budowlanego dla tych obiektów,
15) zabezpieczenie mienia Powiatu.

LUDZIE

17 351-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

18-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

15 484 765-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuję