Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

zadania_wydzialu22.jpg

§ 37. Do zadań Wydziału Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (IG) należy:

1. W zakresie funduszy i inwestycji:

1) analiza realnych możliwości pozyskiwania przez Powiat środków finansowych, funduszy krajowych i europejskich w zakresie realizacji zadań własnych Powiatu i zadań z zakresu administracji rządowej;
2) pozyskiwanie i rozliczanie dofinansowania ze środków zewnętrznych dla realizacji zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej, w zakresie:

a) przygotowania wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami,
b) oceny dokumentów pod względem wydatków kwalifikujących się do współfinansowania,
c) oceny dokumentów stanowiących podstawę do wydatkowania środków w zakresie objętym projektem,
d) gromadzenia kopii dokumentów niezbędnych do ubiegania się o refundację poniesionych wydatków związanych z realizacją projektów,
e) przygotowywanie wniosków o płatność, harmonogramów, oświadczeń w zakresie trwałości projektów;

3) utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucjami zarządzającymi, wdrażającymi i pośredniczącymi w sprawach realizacji podpisanych umów o dofinansowanie oraz w zakresie informacji, kontroli i sprawozdawczości dotyczących projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
4) współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie planowania i rozliczania wydatków objętych projektem;
5) archiwizacja dokumentów dotyczących realizowanych projektów;
6) informowanie zainteresowanych wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu o istniejących programach i procedurach pozyskiwania środków finansowych z funduszu Unii Europejskiej i innych;
7) wspieranie jednostek organizacyjnych Powiatu odpowiedzialnych za realizację projektu w zakresie:

a) przygotowania wniosku aplikacyjnego,
b) oceny dokumentów pod względem wydatków kwalifikujących się do współfinansowania z funduszy strukturalnych;

8) nawiązywanie współpracy partnerskiej z regionami z krajów Unii Europejskiej w celu realizacji wspólnych projektów;
9) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnych projektów;
10) pomoc w zakresie dostarczenia niezbędnych informacji wydziałom i jednostkom organizacyjnym Powiatu dotyczących, monitoringu i sprawozdawczości realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
11) systematyczna aktualizacja informacji dotyczących tematyki funduszy;
12) opracowywanie założeń zadań inwestycyjnych Powiatu oraz organizowanie realizacji planowanych inwestycji w zakresie zadań własnych Powiatu i zadań z zakresu administracji rządowej;
13) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, komórkami organizacyjnymi Starostwa, projektantami w zakresie przygotowania inwestycji;
14) kontrola realizacji inwestycji w zakresie rzeczowym oraz zgodności finansowania poszczególnych etapów inwestycji zgodnie z umową i eliminowania niekorzystnych zjawisk występujących w tym zakresie;
15) współdziałanie z Wydziałem Administracyjnym- dział zamówień publicznych, Komisją Przetargową poprzez przygotowywanie specyfikacji technicznej, dokumentacji, materiałów niezbędnych do zadań inwestycyjnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych;
16) weryfikacja i akceptacja kosztorysów szacunkowych i inwestorskich sporządzonych w celu określenia kosztów danego przedsięwzięcia, opracowywanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich;
17) zabezpieczenie nadzoru inwestycyjnego i nadzór nad realizacją poszczególnych procesów inwestycyjnych, prowadzenie nadzoru inwestorskiego;
18) kontrola wykonywania robót budowlanych z założonym harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji;
19) przygotowywanie, realizacja i rozliczanie zadań inwestycyjnych w zakresie objętym umową finansowanych ze środków własnych, krajowych i zagranicznych;
20) zlecanie napraw, przeglądów, robót remontowych w zakresie utrzymania obiektów i urządzeń komunalnych stanowiących własność Powiatu.

2. W zakresie gospodarki nieruchomościami:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie scaleń i wymian gruntów;
2) prowadzenie spraw związanych z postępowaniem i orzecznictwem z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, a w szczególności:

a) wyłączanie gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
b) opiniowanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie przeznaczania gruntów na cele nierolnicze oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego,
c) sprawozdawczość z zakresu ochrony gruntów rolnych,
d) opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ich zgodności z wymogami przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

3) prowadzenie spraw związanych z orzecznictwem i gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i zasobem nieruchomości Powiatu poprzez:

a) ewidencjonowanie nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu, ewidencjonowanie gruntów Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, prowadzenie wykazów dla potrzeb Krajowego Zasobu Nieruchomości,
b) zapewnianie wyceny nieruchomości oraz naliczanie należności z tytułu ich udostępnienia,
c) nabywanie, zbywanie, zamiana, darowizny,
d) oddawanie: w zarząd, trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie nieruchomości oraz rozliczanie należności z tego tytułu,
e) opiniowanie podziału nieruchomości,
f) przygotowanie umów na czasowe wejście w teren nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu oraz przygotowanie wszelkich pism, wniosków i projektów uchwał w tych sprawach;

4) wykonywanie zadań w sprawach:

a) wywłaszczania nieruchomości, ograniczania praw do nieruchomości i ustalania odszkodowań z tego tytułu,
b) ustalenie odszkodowania za nieruchomości pozostające w dniu 31.12.1998 roku we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, niestanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne,
c) przekształcania prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, prawnym i spółdzielniom - w prawo własności,
d) zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
e) związanych z orzecznictwem i gospodarką nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
f) w zakresie przenoszenia własności działek siedliskowych i dożywotnich na rzecz byłych właścicieli,
g) dotyczących mienia gromadzkiego i wspólnot gruntowych, a w szczególności ustalanie nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie oraz ustalanie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów;

5) ewidencjonowanie pozostałych środków trwałych Powiatu;
6) regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu;
7) występowanie o zmianę w planach zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości będących własnością Powiatu lub Skarbu Państwa, występowanie o wydanie warunków zabudowy dla tych nieruchomości;
8) uzgadnianie projektów podziałów nieruchomości;
9) podejmowanie czynności w postępowaniach sądowych dotyczących mienia powiatu;
10) obciążanie nieruchomości innymi prawami rzeczowymi;
11) przyjmowanie operatów szacunkowych;
12) sprawowanie bezpośredniego zarządu nad obiektami mienia Powiatu;
13) nadzór nad utrzymaniem powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych Starostwa, w tym prowadzenie książek obiektów budowlanych, książek rewizyjnych dla urządzeń technicznych; przeglądów technicznych budynków zarządzanych przez wydział, a w szczególności ppoż., instalacji gazowych, elektrycznych, kominiarskich, sprawności urządzeń dźwigowych;
14) zabezpieczenie mienia Powiatu;
15) przygotowywanie, realizacja i rozliczanie zleceń operatów szacunkowych, opracowań geodezyjnych niezbędnych do prowadzonych spraw;
16) sporządzanie informacji o stanie mienia powiatu w zakresie gospodarki nieruchomościami;
17) prowadzenie rejestru umów i faktur;
18) administrowanie budynkami i innymi rzeczowymi składnikami majątkowymi będącymi w posiadaniu Powiatu Mieleckiego, w tym szczególności zapewnienie:

a) odpowiedniego ich zabezpieczenia i dozoru, a także ochrony przeciwpożarowej,
b) przeprowadzenia niezbędnych remontów budynków, konserwacji i napraw urządzeń, instalacji technicznych, sprzętu biurowego,
c) prowadzenia ewidencji rzeczowej majątku,
d) utrzymania ładu, porządku i czystości w budynkach Powiatu Mieleckiego,
e) ubezpieczenie mienia ruchomengo i nieruchomego Powiatu Mieleckiego;

3. Do zadań Wydziału należy wykonywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Wydziału.

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

23 567-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I półroczu 2021

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano