zadania_wydzialu22.jpg

1. Do zadań Wydziału Finansowego (F) należy w szczególności:

1) opracowywanie projektu budżetu Powiatu oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, a w roku budżetowym opracowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu dotyczących zmian budżetu Powiatu i Wieloletniej Prognozy Finansowej,
2) nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek organizacyjnych,
3) informowanie jednostek organizacyjnych o kwotach dochodów i wydatków budżetu Powiatu wynikających z uchwalonego przez Radę budżetu, a także zmianach w budżecie wynikających z podjętych uchwał Rady i Zarządu,
4) prowadzenie pozabilansowej ewidencji planowanych dochodów i wydatków przyjętych na dany rok budżetowy, wszystkich zmian przyjętych przez Zarząd lub Radę oraz uzgadnianie planu dochodów i wydatków z podległymi jednostkami,
5) prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu i Starostwa jako jednostki budżetowej oraz rachunkowości dochodów Skarbu Państwa i funduszy specjalnych zgodnie z obowiązującym planem kont, jak również obowiązującą klasyfikacją budżetową,
6) przekazywanie środków pieniężnych jednostkom budżetowym na realizację ich wydatków, zgodnie z ustalonym planem finansowym, rozliczanie przekazanych środków finansowych na podstawie sprawozdawczości i informacji jednostek organizacyjnych,
7) sporządzanie zbiorczej i jednostkowej sprawozdawczości budżetowej i sprawozdawczości finansowej Powiatu i Starostwa jako jednostki budżetowej, w szczególności sprawozdań finansowych Powiatu składających się z:

 1. bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 2. łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 3. łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 4. łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,


8) kontrola przedkładanych przez podległe jednostki sprawozdań budżetowych i finansowych (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych), ocena realizacji wykorzystania środków,
9) obsługa zadłużenia powiatu poprzez terminową spłatę rat kredytów, pożyczek i naliczanych odsetek zgodnie z zawartymi przez Zarząd umowami, przekazywanie kredytodawcom i pożyczkodawcom żądanych informacji i sprawozdań w celu badania kondycji finansowej Powiatu,
10) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
11) obsługa finansowo-księgowa realizacji projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, w szczególności ze środków Unii Europejskiej,
12) prowadzenie ewidencji dochodów Skarbu Państwa i terminowe ich przekazywanie do budżetu Wojewody Podkarpackiego, w tym między innymi z tytułu administrowania mieniem Skarbu Państwa, melioracji wodnych,
13) windykacja należności Skarbu Państwa i należności budżetowych Powiatu, w szczególności:

 1. sporządzanie i wysyłanie wezwań do zapłaty i upomnień,
 2. sporządzanie informacji i zestawień o dłużnikach dla obsługi prawnej w celu wszczęcia postępowań egzekucyjnych,


14) obsługa w zakresie wynagrodzeń i rozliczeń z pracownikami i radnymi:

 1. prowadzenie dokumentacji płacowej,
 2. rozliczanie wynagrodzeń pracowników,
 3. naliczanie i dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń pracowników z tytułu zobowiązań publicznoprawnych i innych obciążeń (podatek dochodowy, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, pożyczki i inne składki),
 4. realizacja przelewów wynagrodzeń, zgodnie z listą płac,
 5. naliczanie i wypłacanie diet dla radnych Powiatu,
 6. rozliczanie i wypłacanie zwrotu kosztów podróży służbowych dla pracowników i radnych Powiatu,
 7. naliczenie i wypłata należności z tytułu przyznanych ryczałtów związanych z używaniem własnego samochodu do celów służbowych,
 8. dokonywanie wypłaty wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych,
 9. sporządzanie deklaracji oraz informacji podatkowych i ubezpieczeniowych,
 10. rozliczenia z instytucjami publiczno-prawnymi z tytułu zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa,


15) wykonywanie dyspozycji płatniczych, regulowanie zobowiązań poprzez dokonywanie przelewów bankowych,
16) bieżąca kontrola i analiza wykonania budżetu pod kątem zgodności z planem finansowym,
17) opracowywanie materiałów dotyczących wykonania budżetu dla potrzeb Zarządu, Rady oraz jej Komisji,
18) opracowywanie „informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze” roku budżetowego – w szczegółowości określonej w uchwale Rady,
19) opracowywanie „sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu” zawierającego zestawienia dochodów i wydatków w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej wraz z częścią opisową,
20) współpraca z bankami, funduszami i innymi instytucjami finansowymi w zakresie pozyskiwania i rozliczania kredytów, pożyczek, dotacji itp.,
21) prowadzenie obsługi kasowej Starostwa,
22) kontrola formalno-rachunkowa faktur, rachunków, not księgowych i innych dokumentów finansowo-księgowych, przygotowywanie tych dokumentów do zatwierdzenia do zapłaty,
23) prowadzenie rejestrów faktur VAT zakupu i sprzedaży, sporządzanie deklaracji oraz terminowe rozliczanie podatku należnego i jego przekazywanie do Urzędu Skarbowego,
24) prowadzenie ewidencji majątku trwałego,
25) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
26) przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczanie inwentaryzacji,
27) prowadzenie kontroli finansowej,
28) współpraca z bankiem obsługującym budżet powiatu,
29) współpraca z Radą i jej komisjami w zakresie budżetu,
30) współdziałanie z organami administracji rządowej, Regionalną Izbą Obrachunkową, Izbami i Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, wydziałami Starostwa, jednostkami organizacyjnymi Powiatu, bankami, oraz innymi podmiotami.

LUDZIE

37 788-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

32-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

26 340 936-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano