A A A

zadania_wydzialu22.jpg

§ 36. Do zadań Wydziału Finansowego (F) należy:

1. Z zakresu zadań Głównego Księgowego:

1) prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu-organu;
2) prowadzenie rachunkowości Starostwa- jednostki budżetowej;
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych (dotyczy Starostwa, jako jednostki budżetowej);
4) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
5) nadzór nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów księgowych;
6) przekazywanie środków, z uwzględnieniem środków zabezpieczonych w planie finansowym, w szczególności:

a) spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek,
b) dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
c) na wydatki jednostek budżetowych,
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów/;

7) dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
8) sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu) Starostwa jako jednostki budżetowej oraz Powiatu z wykonania budżetu Powiatu;
9) przygotowywanie danych do sporządzania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań finansowych i statystycznych zgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej;
10) nadzór i kontrola jednostkowych sprawozdań budżetowych i operacji Starostwa Powiatowego, jako jednostki budżetowej;
11) opracowywanie projektu planu finansowego Starostwa w oparciu o projekty rzeczowo – finansowe poszczególnych wydziałów i stanowisk merytorycznych Starostwa;
12) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości;
13) nadzorowanie częstotliwości i terminów inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów i przygotowywanie projektów zarządzeń kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji poszczególnych składników mienia jednostki, rozliczanie wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych.

2. W celu realizacji swoich zadań Główny Księgowy ma prawo żądać od kierowników komórek organizacyjnych udzielenia informacji i wyjaśnień niezbędnych do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.

3. Główny Księgowy bezpośrednio odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową Starostwa.

4. Z zakresu prowadzenia rachunkowości i obsługi finansowej:

1) prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowej Starostwa, jako jednostki budżetowej, organu (budżet powiatu), dochodów Skarbu Państwa i funduszy specjalnych;
2) przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych, procedur regulujących zasady rachunkowości w Starostwie, w tym związanych z wykonywaniem zadań z udziałem środków pomocowych oraz zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;
3) wykonywanie kontroli wewnętrznej (wstępnej) w ramach praw i obowiązków Głównego Księgowego;
4) zapewnienie zgodności danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych i finansowych z ewidencją księgową;
5) kontrolowanie dokumentacji dotyczącej obrotu rzeczowymi składnikami majątku;
6) prowadzenie ewidencji majątku trwałego;
7) wystawianie faktur sprzedażowych;
8) monitorowanie płynności finansowej powiatu;
9) kompletowanie, przechowywanie i archiwizacja dokumentów papierowych związanych z księgami rachunkowymi;
10) współpraca z bankami w zakresie prowadzenia obsługi bankowej.

5. Z zakresu rozliczania i wypłaty wynagrodzeń oraz innych świadczeń osobowych:

1) prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego pracowników Starostwa, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz radnych powiatu;
2) prowadzenie dokumentacji podatkowej i rozliczeniowej w zakresie podatku dochodowego i rozliczeniowej do ZUS od pracowników starostwa, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i radnych powiatu;
3) naliczanie i wypłata wynagrodzeń;
4) naliczanie i przekazywanie składek ZUS, podatków oraz innych potrąceń;
5) rozliczanie i wypłata delegacji służbowych;
6) przygotowywanie zaświadczeń dotyczących osiągniętych dochodów.

6. Z zakresu windykacji należności:

1) wysyłanie wezwań do zapłaty w zakresie należności cywilno-prawnych;
2) wysyłanie upomnień zawierających wezwanie do zapłaty w zakresie należności, do których stosuje się przepisy o egzekucji w administracji;
3) przekazywanie dokumentacji dotyczącej windykacji należności cywilno-prawnych do Radcy Prawnego celem dalszej egzekucji;
4) przekazywanie dokumentacji dotyczącej windykacji należności publiczno-prawnych do wydziału merytorycznego celem dalszej egzekucji, (wystawienia tytułu egzekucyjnego);
5) stałe monitowanie ściągalności należności.

7. Z zakresu planowania budżetu i obsługa jego realizacji:

1) opracowywanie oraz aktualizacja wieloletniej prognozy finansowej;
2) przygotowanie projektu uchwały budżetowej i budżetu powiatu;
3) nadzór nad prawidłowością sporządzania projektów planów finansowych;
4) nadzór nad prawidłowością sporządzania i wykonywania planów finansowych przez jednostki budżetowe powiatu;
5) przygotowywanie uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawach związanych z uchwałą budżetową, budżetem powiatu i wieloletnią prognozą finansową;
6) ewidencja zmian w budżecie powiatu;
7) analiza i kontrola wykonania budżetu i wykorzystania środków planowanych w budżecie powiatu;
8) opracowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu i wieloletniej prognozy finansowej;
9) bieżąca współpraca z jednostkami budżetowymi, wydziałami Starostwa oraz komisjami Rady Powiatu w zakresie spraw związanych z budżetem powiatu;
10) współpraca z bankami w związku z zaciągniętymi kredytami, pożyczkami oraz udzielonymi poręczeniami.

8. Z zakresu sprawozdawczości budżetowej i finansowej:

1) sporządzanie sprawozdań jednostkowych budżetowych i finansowych z jednostki (Starostwa) i organu;
2) sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej budżetowej i finansowej powiatu na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek budżetowych i organizacyjnych;
3) przekazywanie sprawozdań do instytucji nadrzędnych;
4) składanie deklaracji na podatek od środków transportu.

9. Z zakresu rozliczania podatku VAT:

1) przygotowywanie procedur regulujących zasady rozliczeń podatku VAT;
2) rozliczanie podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
3) sporządzanie jednostkowych oraz zbiorczych rejestrów i deklaracji VAT;
4) koordynowanie występowania o interpretacje podatkowe w zakresie podatku VAT;
5) przekazywanie deklaracji i innych dokumentów w zakresie VAT;
6) sporządzanie i przesyłanie zbiorczych JPK;
7) inwentaryzacji mienia;
8) przeprowadzenie inwentaryzacji w zakresie potwierdzenia sald;
9) przeprowadzenie inwentaryzacji drogą weryfikacji sald;
10) zaewidencjonowanie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych i ich rozliczenie.

10. Do zadań Wydziału należy wykonywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Wydziału.

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

40 641-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I II III kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano