zadania_wydzialu22.jpg

1. Do zadań Wydziału Finansowego (F) należy w szczególności:

1) opracowywanie projektu budżetu Powiatu oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, a w roku budżetowym opracowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu dotyczących zmian budżetu Powiatu i Wieloletniej Prognozy Finansowej,
2) nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek organizacyjnych,
3) informowanie jednostek organizacyjnych o kwotach dochodów i wydatków budżetu Powiatu wynikających z uchwalonego przez Radę budżetu, a także zmianach w budżecie wynikających z podjętych uchwał Rady i Zarządu,
4) prowadzenie pozabilansowej ewidencji planowanych dochodów i wydatków przyjętych na dany rok budżetowy, wszystkich zmian przyjętych przez Zarząd lub Radę oraz uzgadnianie planu dochodów i wydatków z podległymi jednostkami,
5) prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu i Starostwa jako jednostki budżetowej oraz rachunkowości dochodów Skarbu Państwa i funduszy specjalnych zgodnie z obowiązującym planem kont, jak również obowiązującą klasyfikacją budżetową,
6) przekazywanie środków pieniężnych jednostkom budżetowym na realizację ich wydatków, zgodnie z ustalonym planem finansowym, rozliczanie przekazanych środków finansowych na podstawie sprawozdawczości i informacji jednostek organizacyjnych,
7) sporządzanie zbiorczej i jednostkowej sprawozdawczości budżetowej i sprawozdawczości finansowej Powiatu i Starostwa jako jednostki budżetowej, w szczególności sprawozdań finansowych Powiatu składających się z:

 1. bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 2. łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 3. łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 4. łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,


8) kontrola przedkładanych przez podległe jednostki sprawozdań budżetowych i finansowych (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych), ocena realizacji wykorzystania środków,
9) obsługa zadłużenia powiatu poprzez terminową spłatę rat kredytów, pożyczek i naliczanych odsetek zgodnie z zawartymi przez Zarząd umowami, przekazywanie kredytodawcom i pożyczkodawcom żądanych informacji i sprawozdań w celu badania kondycji finansowej Powiatu,
10) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
11) obsługa finansowo-księgowa realizacji projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, w szczególności ze środków Unii Europejskiej,
12) prowadzenie ewidencji dochodów Skarbu Państwa i terminowe ich przekazywanie do budżetu Wojewody Podkarpackiego, w tym między innymi z tytułu administrowania mieniem Skarbu Państwa, melioracji wodnych,
13) windykacja należności Skarbu Państwa i należności budżetowych Powiatu, w szczególności:

 1. sporządzanie i wysyłanie wezwań do zapłaty i upomnień,
 2. sporządzanie informacji i zestawień o dłużnikach dla obsługi prawnej w celu wszczęcia postępowań egzekucyjnych,


14) obsługa w zakresie wynagrodzeń i rozliczeń z pracownikami i radnymi:

 1. prowadzenie dokumentacji płacowej,
 2. rozliczanie wynagrodzeń pracowników,
 3. naliczanie i dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń pracowników z tytułu zobowiązań publicznoprawnych i innych obciążeń (podatek dochodowy, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, pożyczki i inne składki),
 4. realizacja przelewów wynagrodzeń, zgodnie z listą płac,
 5. naliczanie i wypłacanie diet dla radnych Powiatu,
 6. rozliczanie i wypłacanie zwrotu kosztów podróży służbowych dla pracowników i radnych Powiatu,
 7. naliczenie i wypłata należności z tytułu przyznanych ryczałtów związanych z używaniem własnego samochodu do celów służbowych,
 8. dokonywanie wypłaty wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych,
 9. sporządzanie deklaracji oraz informacji podatkowych i ubezpieczeniowych,
 10. rozliczenia z instytucjami publiczno-prawnymi z tytułu zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa,


15) wykonywanie dyspozycji płatniczych, regulowanie zobowiązań poprzez dokonywanie przelewów bankowych,
16) bieżąca kontrola i analiza wykonania budżetu pod kątem zgodności z planem finansowym,
17) opracowywanie materiałów dotyczących wykonania budżetu dla potrzeb Zarządu, Rady oraz jej Komisji,
18) opracowywanie „informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze” roku budżetowego – w szczegółowości określonej w uchwale Rady,
19) opracowywanie „sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu” zawierającego zestawienia dochodów i wydatków w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej wraz z częścią opisową,
20) współpraca z bankami, funduszami i innymi instytucjami finansowymi w zakresie pozyskiwania i rozliczania kredytów, pożyczek, dotacji itp.,
21) prowadzenie obsługi kasowej Starostwa,
22) kontrola formalno-rachunkowa faktur, rachunków, not księgowych i innych dokumentów finansowo-księgowych, przygotowywanie tych dokumentów do zatwierdzenia do zapłaty,
23) prowadzenie rejestrów faktur VAT zakupu i sprzedaży, sporządzanie deklaracji oraz terminowe rozliczanie podatku należnego i jego przekazywanie do Urzędu Skarbowego,
24) prowadzenie ewidencji majątku trwałego,
25) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
26) przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczanie inwentaryzacji,
27) prowadzenie kontroli finansowej,
28) współpraca z bankiem obsługującym budżet powiatu,
29) współpraca z Radą i jej komisjami w zakresie budżetu,
30) współdziałanie z organami administracji rządowej, Regionalną Izbą Obrachunkową, Izbami i Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, wydziałami Starostwa, jednostkami organizacyjnymi Powiatu, bankami, oraz innymi podmiotami.

LUDZIE

17 351-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

18-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

15 484 765-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuję