Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

zadania_wydzialu22.jpg

§ 32. Do zadań Wydziału Administracyjnego (WA) należy:

1. W zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:

1) opracowywanie projektów: Regulaminu organizacyjnego Starostwa, Regulaminu Pracy Starostwa, Statutu Powiatu, Regulaminu wynagradzania pracowników oraz ich nowelizacja na podstawie kontroli ich funkcjonowania oraz zgłaszanych zmian;
2) opiniowanie zmian mających wpływ na organizację i funkcjonowanie Starostwa;
3) inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa;
4) prowadzenie dokumentacji z kontroli zewnętrznych, w szczególności protokołów kontroli;
5) prowadzenie dokumentacji wystąpień pokontrolnych i odpowiedzi na zalecenia pokontrolne;
6) prowadzenie książki kontroli zewnętrznej;
7) zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w porozumieniu z pracownikiem ds. bhp;
8) gospodarowanie taborem samochodowym;
9) ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków;
10) zabezpieczenie informacji wizualnej dla klientów Starostwa oraz nadzór nad tablicami ogłoszeniowymi Starostwa;
11) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - technicznym Starostwa (materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do drukarek, papier ksero) z zachowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych oraz wewnętrznych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych obowiązujących w Starostwie;
12) uczestniczenie w pracach komisji oceniającej przydatność do dalszego użytkowania ewidencjonowanych składników majątku ruchomego w Starostwie.

2. W zakresu obsługi sekretariatu Starosty:

1) gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla prac Starosty i Wicestarosty;
2) prowadzenie kalendarza spotkań Starosty i Wicestarosty;
3) obsługa połączeń telefonicznych, faksowych i poczty elektronicznej;
4) sporządzanie pism i innych dokumentów dla potrzeb Starosty i Wicestarosty;
5) prowadzenie ewidencji wyjść służbowych kierowników komórek organizacyjnych;
6) prowadzenie książki kontroli zewnętrznej, rejestru urlopów i delegacji kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu.

3. W zakresie prowadzenia archiwum zakładowego należy:

1) wykonywanie zadań Starostwa Powiatowego związanych z działalnością archiwalną określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
2) przygotowanie propozycji rozwiązań dla Starosty związanych z funkcjonowaniem obiegu dokumentów w Starostwie;
3) prowadzenie bieżącego nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwiania spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw (zadania wykonuje koordynator czynności kancelaryjnych);
4) współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie zdawania akt do archiwum zakładowego;
5) współpraca z Archiwum Państwowym.

3.1 Archiwista pełni jednocześnie funkcję, koordynatora czynności kancelaryjnych.

4. W zakresie prowadzenia obsługi kancelaryjnej:

1) kompleksowa informacja w zakresie:

a) rodzaju, miejsca i trybu załatwiania spraw,
b) struktury organizacyjnej Starostwa;

2) przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
3) przekazywanie korespondencji wpływającej do dekretacji;
4) przekazywanie korespondencji komórkom organizacyjnym Starostwa i jednostkom organizacyjnym powiatu;
5) obsługa interesantów w zakresie działalności merytorycznej poszczególnych wydziałów Starostwa;
6) obsługa elektronicznej skrzynki podawczej (e-PUAP) i poczty elektronicznej;
7) dokonywanie rozdzielenia prasy, publikatorów, itp.;
8) wykonywanie zadań związanych z obsługą elektronicznego obiegu dokumentów.

5. W zakresie zamówień publicznych:

1) opracowywanie procedur i regulaminów dotyczących zamówień publicznych, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień publicznych poniżej progu 30000 euro;
2) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz procedur i regulaminów dotyczących zamówień publicznych poniżej progu 30000 euro;
3) tworzenie rocznego planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie informacji przedstawionych przez poszczególne komórki organizacyjne;
4) przygotowywanie we współpracy z dyrektorami wydziałów i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych;
5) przygotowywanie we współpracy z dyrektorami wydziałów i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w przypadkach określonych w procedurze udzielania zamówień publicznych poniżej progu 30 000 euro;
6) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne, począwszy od momentu wystąpienia komórki organizacyjnej z wnioskiem o przygotowanie postępowania do momentu jego zakończenia - zawarcia umowy/unieważnienia postępowania (nad realizacją umowy czuwa komórka organizacyjna występująca z wnioskiem o przygotowanie postępowania),
7) prowadzenie i przechowywanie rejestru umów o zamówienia publiczne;
8) opiniowanie zmian wprowadzanych do umów o zamówienia publiczne;
9) opracowanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych.

6. W zakresie spraw obywatelskich:

1) przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru;
2) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej dotyczących zadań realizowanych przez Powiat, w tym:

a) organizowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
b) sporządzanie porozumień z Okręgową Izbą Radców Prawnych i Okręgową Radą Adwokacką,
c) sporządzanie projektów umów z adwokatami i radcami prawnymi, działając w porozumieniu z Sekretarzem Powiatu oraz z radcą prawnym Starostwa,
d) kwartalne i roczne rozliczanie sprawozdań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przekazywanych przez radców prawnych i adwokatów Staroście;

3) sporządzanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków obywateli polskich z obcego państwa;
4) realizacja decyzji Wojewody Podkarpackiego w sprawie wypłat świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium RP.

7. W zakresie dostępu do informacji publicznej:

1) prowadzenie rejestru udostępnień informacji publicznej poprzez prowadzenie elektronicznej oraz papierowej ewidencji udostępnień informacji publicznej;
2) zakładanie spraw w rejestrze korespondencji oraz przydzielanie założonych spraw komórkom merytorycznie odpowiedzialnym za przygotowanie odpowiedzi zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.

8. W zakresie spraw kadrowych oraz socjalnych należy:

1) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenie akt osobowych pracowników Starostwa;
2) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy kierowników jednostek organizacyjnych z wyjątkiem kierowników placówek oświatowych i poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym; zakładanie akt osobowych nowoprzyjętych kierowników jednostek;
3) prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy pracowników Starostwa, w tym: czasu przepracowanego i nieprzepracowanego, urlopów pracowniczych, itp.;
4) prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczenia grupowego na życie pracowników Starostwa, współuczestniczenie w ubezpieczaniu indywidualnym pracowników w zakresie odpowiedzialności cywilnej urzędnika;
5) sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu zatrudnienia i czasu pracy;
6) prowadzenie spraw związanych z obsługą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym:

a) coroczne naliczanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz jego korekt,
b) naliczanie pracownikom należnych świadczeń,
c) organizowanie spotkań kulturalnych, sportowych, wycieczek,
d) przygotowywanie i przeprowadzanie wyborów przedstawicieli załogi w sprawach związanych z obsługą Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych;

7) koordynowanie prac związanych z procedurą naboru na stanowiska urzędnicze zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych;
8) prowadzenie zbioru upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty;
9) prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem pracowników Starostwa;
10) prowadzenie rejestru wyjazdów służbowych pracowników Starostwa;
11) monitorowanie dokumentacji związanej z przeprowadzaniem okresowych ocen pracowniczych;
12) prowadzenie spraw związanych z praktykami i stażami w Starostwie;
13) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, w tym w szczególności przy organizowaniu i kierowaniu na okresowe badania lekarskie pracowników Starostwa.

9. W strukturze Wydziału Administracyjnego funkcjonuje stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ppoż, podporządkowane bezpośrednio Staroście, do którego należy:

1) zapewnienie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
2) organizowanie i przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej w Starostwie;
3) organizowanie szkoleń okresowych dla pracowników Starostwa oraz czuwanie nad terminami ważności tych szkoleń;
4) prowadzenie ewidencji szkoleń wstępnych i okresowych;
5) przeprowadzanie i nadzorowanie szkoleń wstępnych z zakresu BHP i Ppoż. pracowników nowoprzyjętych;
6) dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznawanie pracowników z tym ryzykiem;
7) prowadzenie posiedzeń Komisji BHP;
8) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
9) sporządzanie i przechowywanie określonej w przepisach prawnych dokumentacji w dziedzinie BHP i Ppoż;
10) podejmowanie działań określonych przepisami w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy;
11) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, posiłków oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieży roboczej;
12) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę wynikających z przepisów prawnych w tym zakresie.

10. Do zadań Wydziału należy wykonywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Wydziału.

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 778-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2022

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

167 200 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2022 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano