Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

29
Wrzesień

Mecz PGE FKS Stal Mielec - Cracovia

Data: 05.08.2022.05.08.2022

Godzina: 18:00

pokaż na mapie
29
Wrzesień

„Skrzydlate zawody”

Data: 06.08.2022.06.08.2022

Godzina: 17:00

Miejsce wydarzenia: gospodarstwo agroturystyczne A. L. Wójcickich

Organizator: Góreckie Stowarzyszenie Lotnicze im. Jana Wnęka

pokaż na mapie

W sobotę, 6 sierpnia, w Górkach odbędą się czternaste powiatowe zawody amatorskich konstrukcji lotniczych. więcej

29
Wrzesień

4. Rundka Rowerowa z Powiatem Mieleckim

Data: 07.08.2022.07.08.2022

Godzina: 14:30 - 18:00

Miejsce wydarzenia: Mielec

Organizator: Powiat Mielecki

pokaż na mapie

Już w niedzielę, 7 sierpnia, odbędzie się 4. edycja Rundki Rowerowej z Powiatem Mieleckim. To fantastyczny pomysł na aktywny wypoczynek dla całych rodzin i szansa na zdobycie atrakcyjnych nagród! więcej

29
Wrzesień

Otwarte zawody strzeleckie

Data: 13.08.2022.13.08.2022

Miejsce wydarzenia: Strzelnica LOK Mielec

Organizator: Zarząd Koła nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju.

pokaż na mapie

W sobotę, 13 sierpnia, w Mielcu odbędą się Otwarte Zawody Strzeleckie organizowane z okazji Święta Wojska Polskiego. więcej

29
Wrzesień

XVIII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Mieleckiego

Data: 13.08.2022.13.08.2022

Miejsce wydarzenia: Malinie

Organizator: Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

pokaż na mapie
29
Wrzesień

X Memoriał im. Antoniego Weryńskiego

Data: 13 - 14.08.2022

Miejsce wydarzenia: Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mielcu

Organizator: Hanball Stal Mielec

pokaż na mapie

W X Memoriale im. Antoniego Weryńskiego wezmą udział cztery drużyny, a same zmagania odbędą się w dniach 13 i 14 sierpnia w hali Szkoły Podstawowej Nr 7. Wydarzenie objął patronatem starosta (...) więcej

29
Wrzesień

Dożynki Gminne w Wojkowie

Data: 14.08.2022.14.08.2022

Godzina: 14:00

Miejsce wydarzenia: boisko sportowe w Wojkowie

Organizator: Gmina Padew Narodowa

pokaż na mapie
29
Wrzesień

Dożynki Gminne w Surowej

Data: 14.08.2022.14.08.2022

Godzina: 15:00

Miejsce wydarzenia: Surowa

Organizator: Gmina Borowa, GOK Borowa

pokaż na mapie
29
Wrzesień

Dożynki Gminne w Przecławiu

Data: 15.08.2022.15.08.2022

Godzina: 14:00

Miejsce wydarzenia: tereny zielone przy Domu Kultury

Organizator: Gmina Przecław

pokaż na mapie
29
Wrzesień

Festiwal Tradycji Ziemi Tuszowskiej

Data: 21.08.2022.21.08.2022

Godzina: 15:00

Miejsce wydarzenia: tereny zielone przy ZS w Maliniu

Organizator: Gmina Tuszów Narodowy

pokaż na mapie
29
Wrzesień

Dożynki Gminne w Zgórsku

Data: 21.08.2022.21.08.2022

Godzina: 14:00

pokaż na mapie
29
Wrzesień

Dożynki Gminne w Rydzowie

Data: 21.08.2022.21.08.2022

Godzina: 14:00

Miejsce wydarzenia: Rydzów

Organizator: Gmina Mielec

pokaż na mapie
29
Wrzesień

Dożynki Gminne w Czerminie

Data: 21.08.2022.21.08.2022

Godzina: 16:00

Miejsce wydarzenia: plac amfiteatralny w Czerminie

Organizator: Gmina Czermin

pokaż na mapie
29
Wrzesień

Dożynki Gminne w Wierzchowinach

Data: 21.08.2022.21.08.2022

Godzina: 15:30

Miejsce wydarzenia: tereny zielone za Domem Ludowym w Wierzchowinach

Organizator: Gmina Wadowice Górne

pokaż na mapie
29
Wrzesień

Dożynki Gminne w Krzemienicy

Data: 28.08.2022.28.08.2022

Godzina: 16:00

Miejsce wydarzenia: Stadion Gminny w Krzemienicy

Organizator: Rada i Wójt Gminy Gawłuszowice, OSP Krzemienica

pokaż na mapie
Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

25 893-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w II kwartale 2022

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

167 200 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2022 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano