Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

4. Rundka Rowerowa z Powiatem Mieleckim

02.08.2022

Data: 07.08.2022.07.08.2022
Miejsce wydarzenia: Mielec
Godzina: 14:30 - 18:00
Organizator: Powiat Mielecki

W zabawie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, bez względu na wiek.

Zainteresowanych udziałem w imprezie zapraszamy do punktu startowego, który ulokowany zostanie przed Galerią Navigator w godzinach 14:30-15:30. To tutaj uczestnicy zgłoszą swój udział w imprezie oraz otrzymają pakiet startowy, w skład którego wejdzie m. in. mapka z dalszymi wskazówkami dotyczącymi trasy.

Zadaniem uczestników będzie przejechanie dystansu o łącznej długości ok. 15 kilometrów i odwiedzenie wskazanych punktów kontrolnych. Zamiast zdjęć i pieczątek, które z punktów należało przywieźć w poprzednich edycjach wydarzenia, tym razem zaplanowaliśmy jednak coś zupełnie innego. Co takiego? Dowiecie się już w niedzielę, 7 sierpnia! 

Punkt kulminacyjny nastąpi przy Parku Sensorycznym, gdzie w specjalnym namiocie będziemy czekać na Was w godz. 16:00-17:00. O godz. 17:30 nastąpi losowanie cennych nagród. Wezmą w nim udział wszystkie osoby pełnoletnie, którym udało się pokonać trasę i zaliczyć wszystkie zadania.

Główną nagrodą w tym roku będzie kosiarka firmy Husqvarna wyprodukowana nie gdzie indziej, jak w mieleckiej fabryce! Do tego swoich nowych właścicieli znajdą dwa rowery miejskie ufundowane przez Galerię Navigator i dwa rowery dla dzieci od Gardner Aerospace i Multi-Dent lek. Dent. Magdalena Tokarska-Giszter oraz lek. Dent. Agnieszka Nikiel. Do zdobycia będą również inne nagrody rzeczowe oraz kilkanaście wartościowych voucherów!

Warto podkreślić, że na niepowtarzalną pamiątkę z rundki liczyć będą mogli wszyscy uczestnicy wydarzenia. W tym roku zamiast okolicznościowych plakietek rozdamy pamiątkowe monety! Okolicznościowe monety będzie można samemu wybić sobie na mecie. Dodatkowo, aby umilić wszystkim oczekiwanie na finał rundki i losowanie nagród, powstanie specjalna strefa dla dzieci z dmuchańcami i mini strefą gastronomiczną.

Organizatorami wydarzenia są: Starostwo Powiatowe w Mielcu i Studio Wizualne. Partnerami wydarzenia zostali: Husqvarna Group z fabryką w Mielcu, Galeria Navigator, , Gardner Aerospace Mielec Sp. z o.o., Multi-Dent Multi-Dent lek. Dent. Magdalena Tokarska-Giszter oraz lek. Dent. Agnieszka Nikiel, Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu, , Producent suplementów diety AvetPharma i GROKAMgbl, Restauracja Kontrowersja, Centrum dietetyczne Projekt Zdrowie, BOSSMEN Fryzjerstwo Piotr Winiarz, Ergo Hestia Jerzy Wąs, Serwis Opon Targum, Premio Opony-Autoserwis.

Patronat medialny objęły portale: www.promocja.mielec.pl, www.hej.mielec.pl, www.wcj24.pl, www.korso.pl, a także Radio Leliwa, Tygodnik Regionalny Korso oraz Wieści Regionalne.

Ważne informacje!
Wydarzenie jest bezpłatne i bez limitów uczestników, ale Organizator ustala ilość pakietów startowych i monet na 300 szt. Udział i przejazd trasy jest wyłącznie na odpowiedzialność uczestników, należy dostosować się do przepisów ruchu drogowego.

ms

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 778-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2022

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

167 200 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2022 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano