zadania_wydzialu22.jpg

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów (OK) należy w szczególności:

 • zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
 • wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz występowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami, do których statutowo należy ochrona interesów konsumentów,
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.


Do Powiatowego Rzecznika Konsumentów może zgłosić się każdy, kto potrzebuje pomocy w zakresie ochrony interesów konsumentów, czuje się oszukany przez profesjonalistów lub ma zastrzeżenia, co do jakości nabytych towarów lub usług. Rzecznik udziela informacji w jaki sposób należy dochodzić swoich roszczeń tj. kiedy można domagać się wymiany wadliwego towaru na nowy, kiedy można żądać obniżenia ceny towaru lub też kiedy można odstąpić od umowy. W wielu przypadkach Rzecznik podejmuje interwencje u przedsiębiorców, którzy nie chcą uznać praw konsumenta lub bezpodstawnie odsyłają konsumenta do producenta lub importera.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela porad bezpłatnie.

W celu podjęcia sprawy do rozpatrzenia przez Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów, konieczne jest przedstawienie dokumentów związanych z reklamacją towaru lub usługi tj. dowodu zakupu (paragon, rachunek, faktura VAT), umowy, zgłoszenia reklamacyjnego jak również wszelkiej korespondencji prowadzonej ze sprzedawcą w sprawie danej reklamacji. Rzecznik udziela porad mieszkańcom powiatu mieleckiego telefonicznie, korespondencyjnie oraz osobiście.

Porady telefoniczne obejmują udzielanie odpowiedzi na pytania konsumentów w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących praw konsumentów, wskazanie drogi i niezbędnych czynności, koniecznych do podjęcia przez konsumenta postępowania reklamacyjnego. Porady telefoniczne udzielane są przez cały czas pełnionych obowiązków.


Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 roku Nr 86, poz. 804 z późniejszymi zmianami). W działalności Rzecznika zastosowanie maja również przepisy innych aktów prawnych dotyczące ochrony praw konsumentów w niżej wymienionych przepisach prawa :

 • ustawa Kodeks cywilny z dnia 23.04.1964 r.(Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
 • ustawa Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17.11.1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
 • ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27.07 2002 roku (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z 2002 roku z późn. zm.)
 • ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny z dnia 02.03.2000 roku (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z póz. zm.)
 • ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 20.07.2001 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 1081 z późn zm.)
 • ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12.12.2003 r. (Dz. U. Nr 229 z 2003 roku, poz. 2275 z późn. zm.)
 • ustawa o cenach z dnia 05.07.2001 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.)
 • ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16.04.1993 r. (Dz. U. Nr 153 z 2003 roku, poz. 1503 z późn. zm.)
 • ustawa o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 223 z 2004 roku, poz. Nr 2268 z późn. zm.)
 • ustawa o Inspekcji Handlowej z dnia 15.12.2000 r. (Dz. U. Nr 4 z 2001 roku, poz. 25 z późn. zm.)
 • ustawa prawo telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004 r. (Dz. U. nr 171 z 2004 roku, poz. 1800 z późn. zm.)
 • ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 05.06.1998 roku (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

LUDZIE

39 418-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

16-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

17 248 897-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano