A A A

zadania_wydzialu22.jpg

§ 46. 1. Do podstawowych zadań Rzecznika Konsumentów (OK) należy:

1) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów;
2) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;
3) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
4) współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
5) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
6) w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przedkładanie Staroście do zatwierdzenia rocznego sprawozdania ze swej działalności w roku poprzednim oraz przekazywanie go właściwej miejscowo delegaturze urzędu ochrony konkurencji i konsumentów.

2. Powiatowy Rzecznik Konsumentów bezpośrednio podlega Staroście. Wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów oraz bezpłatnego poradnictwa w sporach konsumentów z przedsiębiorcami.

Do Powiatowego Rzecznika Konsumentów może zgłosić się każdy, kto potrzebuje pomocy w zakresie ochrony interesów konsumentów, czuje się oszukany przez profesjonalistów lub ma zastrzeżenia, co do jakości nabytych towarów lub usług. Rzecznik udziela informacji w jaki sposób należy dochodzić swoich roszczeń tj. kiedy można domagać się wymiany wadliwego towaru na nowy, kiedy można żądać obniżenia ceny towaru lub też kiedy można odstąpić od umowy. W wielu przypadkach Rzecznik podejmuje interwencje u przedsiębiorców, którzy nie chcą uznać praw konsumenta lub bezpodstawnie odsyłają konsumenta do producenta lub importera.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela porad bezpłatnie.

W celu podjęcia sprawy do rozpatrzenia przez Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów, konieczne jest przedstawienie dokumentów związanych z reklamacją towaru lub usługi tj. dowodu zakupu (paragon, rachunek, faktura VAT), umowy, zgłoszenia reklamacyjnego jak również wszelkiej korespondencji prowadzonej ze sprzedawcą w sprawie danej reklamacji. Rzecznik udziela porad mieszkańcom powiatu mieleckiego telefonicznie, korespondencyjnie oraz osobiście.

Porady telefoniczne obejmują udzielanie odpowiedzi na pytania konsumentów w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących praw konsumentów, wskazanie drogi i niezbędnych czynności, koniecznych do podjęcia przez konsumenta postępowania reklamacyjnego. Porady telefoniczne udzielane są przez cały czas pełnionych obowiązków.


Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 roku Nr 86, poz. 804 z późniejszymi zmianami). W działalności Rzecznika zastosowanie maja również przepisy innych aktów prawnych dotyczące ochrony praw konsumentów w niżej wymienionych przepisach prawa :

 • ustawa Kodeks cywilny z dnia 23.04.1964 r.(Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
 • ustawa Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17.11.1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
 • ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27.07 2002 roku (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z 2002 roku z późn. zm.)
 • ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny z dnia 02.03.2000 roku (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z póz. zm.)
 • ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 20.07.2001 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 1081 z późn zm.)
 • ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12.12.2003 r. (Dz. U. Nr 229 z 2003 roku, poz. 2275 z późn. zm.)
 • ustawa o cenach z dnia 05.07.2001 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.)
 • ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16.04.1993 r. (Dz. U. Nr 153 z 2003 roku, poz. 1503 z późn. zm.)
 • ustawa o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 223 z 2004 roku, poz. Nr 2268 z późn. zm.)
 • ustawa o Inspekcji Handlowej z dnia 15.12.2000 r. (Dz. U. Nr 4 z 2001 roku, poz. 25 z późn. zm.)
 • ustawa prawo telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004 r. (Dz. U. nr 171 z 2004 roku, poz. 1800 z późn. zm.)
 • ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 05.06.1998 roku (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)
Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

14 742-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano