Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

zadania_wydzialu22.jpg

§ 41. Do zadań Biura Rady i Zarządu Powiatu (BR) należy:

1. W zakresie obsługi administracyjnej Rady:

1) zapewnienie obsługi merytorycznej i kancelaryjno - biurowej Rady, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących oraz Komisji, w tym:

a) przygotowywanie, gromadzenie i przekazywanie materiałów niezbędnych dla prac Rady i Komisji,
b) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji Rady Powiatu i posiedzeń poszczególnych Komisji,
c) protokołowanie obrad Rady i posiedzeń Komisji oraz prowadzenie zbiorów protokołów sesji i Komisji wraz z niezbędnymi załącznikami,
d) przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady właściwym komórkom organizacyjnym Starostwa, jednostkom organizacyjnym oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom,
e) przekazywanie adresatom do realizacji wniosków Komisji, wniosków, interpelacji i zapytań radnych oraz czuwanie nad terminowym ich załatwieniem,
f) przygotowywanie materiałów dokumentujących pracę Rady Powiatu i jej organów celem zamieszczenia w BIP oraz prowadzenie ich bieżącej aktualizacji;

2) prowadzenie rejestru:

a) uchwał Rady Powiatu,
b) aktów prawa miejscowego,
c) skarg, wniosków i petycji,
d) interpelacji, wniosków i zapytań radnych;

3) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego;
4) przyjmowanie oraz organizacja sposobu załatwiania skarg, wniosków i petycji kierowanych do Rady, Przewodniczącego Rady i Komisji;
5) przygotowanie rocznej informacji o petycjach i umieszczanie na stronie internetowej Powiatu;
6) przekazywanie Staroście interpelacji i zapytań radnych oraz czuwanie nad terminowym i prawidłowym ich załatwieniem;
7) opracowywanie projektów zmian w Statucie i czuwanie nad jego zgodnością z przepisami prawa;
8) przekazywanie organom nadzoru uchwał podjętych przez Radę Powiatu;
9) przekazywanie aktów prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego;
10) przekazywanie do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa zbiorów aktów ustanowionych przez Radę;
11) gromadzenie i przesyłanie właściwym organom oświadczeń majątkowych przyjmowanych przez Przewodniczącego Rady;
12) przekazywanie oświadczeń majątkowych do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa;
13) organizowanie szkoleń dla radnych;
14) zapewnienie obsługi dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu;
15) organizowanie i obsługa narad i konferencji, organizowanych przez Przewodniczącego Rady Powiatu;
16) ewidencjonowanie delegacji służbowych radnych;
17) archiwizowanie materiałów z działalności Rady Powiatu i Komisji merytorycznych;
18) udostępnianie na wniosek informacji publicznej;
19) sporządzanie list wypłat diet radnych;
20) obsługa systemu e-rada oraz podawanie do publicznej wiadomości imiennych wykazów głosowań radnych;
21) wykonywanie innych zadań zleconych przez Przewodniczącego Rady Powiatu oraz wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym i aktów wykonawczych dotyczących działalności Rady Powiatu;
22) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

2. W zakresie obsługi administracyjnej Starosty i Zarządu należy:

1) zapewnienie organizacyjno-biurowej i technicznej obsługi realizacji zadań Starosty i Zarządu:

a) przygotowywanie oraz obsługa posiedzeń Zarządu,
b) sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu,
c) prowadzenie rejestru uchwał Zarządu wraz z informacją o sposobie ich realizacji,
d) sporządzanie sprawozdania z działalności Starosty oraz Zarządu Powiatu między sesjami,
e) przedkładania materiałów pod obrady Rady Powiatu Mieleckiego,
f) przekazywanie uchwał Zarządu do publikacji w BIP,
g) przekazywanie organom nadzoru uchwał Zarządu,
h) przekazywanie aktów prawa miejscowego do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego;

2) prowadzenie rejestru zarządzeń Starosty;
3) prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji;
4) monitorowanie terminowego rozpatrywania przez właściwe komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne powiatu skarg, wniosków i petycji;
5) przygotowywanie sprawozdawczości dotyczącej skarg i wniosków;
6) przygotowanie rocznej informacji o petycjach i umieszczanie na stronie internetowej Powiatu;
7) prowadzenie spraw wynikających z funkcji reprezentacyjnych Starosty i działających w jego imieniu pozostałych członków Zarządu, w tym obsługa udziału w zespołach lub innych gremiach;
8) udzielanie pomocy członkom Zarządu w wypełnianiu obowiązków;
9) organizowanie i obsługa narad i konferencji, organizowanych przez Starostę.

3. Do zadań Biura należy wykonywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Biura.

Kazimierz Gacek Starosta Powiatu Mieleckiego

Kazimierz Gacek

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

13 660-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w II kwartale 2024

LICZBA LUDNOŚCI

132 983-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

240 310 382-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2024 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano