A A A

zadania_wydzialu22.jpg

§ 44. 1. Biuro Informatyki (BI) zapewnia obsługę, funkcjonowanie sieci komputerowej i informatycznej Starostwa, sprawnego funkcjonowania elektronicznego obiegu dokumentów oraz właściwe zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych.

2. Do zadań Biura Informatyki należy:

1) nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury i oprogramowania użytkowanego w Starostwie;
2) udzielanie pomocy technicznej pracownikom Starostwa na stanowiskach pracy;
3) nadzorowanie realizowania napraw gwarancyjnych infrastruktury informatycznej;
4) zlecanie i nadzorowanie prac serwisowych infrastruktury informatycznej firmom zewnętrznym;
5) administrowanie serwerami;
6) aktualizowanie oprogramowania użytkowanego w urzędzie;
7) uczestniczenie w pracach związanych z wdrażaniem i modernizacją oprogramowania;
8) realizowanie archiwizacji danych przechowywanych na serwerach;
9) realizowanie zadań związanych z prawidłowym działaniem infrastruktury telefonii stacjonarnej w urzędzie;
10) realizowanie zakupu telefonów komórkowych dla wyznaczonych pracowników urzędu oraz późniejsze nadzorowanie wykonywania umowy przez wykonawcę;
11) nadzorowanie wykonywania umów przez wykonawcę zawartych w celu realizacji obowiązków przez Biuro Informatyki;
12) planowanie niezbędnych wdrożeń, modernizacji i zakupów informatycznych oraz telekomunikacyjnych;
13) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem i gospodarką sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem;
14) realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych i sieci teleinformatycznych;
15) realizowanie zapisów określonych w „Polityce bezpieczeństwa informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych”, „Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych” oraz w „Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych” oraz współpraca z Pełnomocnikiem Informacji Niejawnych w tym zakresie.

2. W ramach Biura działa Administrator Systemów Informatycznych (ASI), do którego należy:

1) zabezpieczenie systemów informatycznych służących do zbierania, przechowywania, przekazywania, udostępniania danych przetwarzanych w systemach informatycznych urzędu;
2) zakładanie, blokowanie, zawieszanie i uaktywnianie kont w systemach informatycznych.

3. Do zadań Biura należy wykonywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Biura.

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

40 641-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I II III kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano