Zobacz program Powiatowych Targów Pracy!

15.04.2019 Kategoria: Patronat


Termin i miejsce:
16 kwietnia 2019 roku, w godzinach od 11:00 do 16:00,  Aula Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, ul. Jagiellończyka 3

Program:

11:00 do 11:15 – Uroczyste otwarcie Targów Pracy Powiatu Mieleckiego 2019 z udziałem zaproszonych gości, powitanie uczestników i wystawców – Aula ZST w Mielcu, stoisko Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu.
11:15 do 16:00 – Udostępnienie stoisk wystawców dla odwiedzających Targi. Prezentacja firm, propozycji miejsc pracy oraz rekrutacja na wolne miejsca pracy - Aula ZST w Mielcu.
11:15 do 16:00 – Udostępnienie stoisk partnerów dla odwiedzających Targi.
Prezentacja Partnerów oraz przygotowanych atrakcji jak: Quizy i konkursy z nagrodami: Quiz wiedzy lotniczej, Quiz „Sprawdź Jak Dobrze Znasz Angielski", symulatory lotów, pokaz ratownictwa medycznego, możliwość zrobienia sobie profesjonalnego makijażu biznesowego oraz profesjonalnego zdjęcia do CV, pomiar i analiza składu ciała, porady dietetyka i fizjoterapeuty, terapia manualna kręgosłupa, badanie komputerowe stóp i zabiegi za pomocą fali uderzeniem, pokazy magii i iluzji oraz wiele innych – korytarz przy Auli ZST w Mielcu.
Jeśli skończyły Ci się CV u nas zupełnie za darmo wydrukujesz lub skserujesz swoje dokumenty aplikacyjne – korytarz przy Sali 65 ZST w Mielcu „Strefa Ksero".
12:00 – Briefing prasowy - korytarz przy Auli ZST w Mielcu „Ścianka Wystawców".

PONADTO:
Sala nr 64 ZST w Mielcu
11:30 do 15:30 – „Profesjonalne CV i list motywacyjny" – możliwość skonsultowania swojego CV i listu motywacyjnego z doradcami zawodowymi. Nasi eksperci podpowiedzą Ci, co poprawić w Twoim CV, by było idealne.
Sala nr 66 ZST w Mielcu
11:45 do 12:45 – „Spotkanie z przedsiębiorczością" – warsztaty podczas, których poznasz:
- narzędzia wsparcia oferowane przez Powiatowy Urząd Pacy w Mielcu i Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej,
- historię i doświadczenia firm, które skorzystały ze wsparcia na prowadzenie działalności gospodarczej udzielonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu.
Sala nr 65 ZST w Mielcu
13:35 do 14:35 – „Pracodawca  Urząd  Pracownik - możliwości w kontekście zmian", warsztaty podczas, których poznasz:
- usługi oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu w świetle zmian zachodzących na rynku pracy, w tym doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, zatrudnianie cudzoziemców, szkolenia, Krajowego Funduszu Społecznego oraz dotacje,
 - możliwości pozyskania środków i pracowników jakie oferują Nasi Partnerzy.
14.35 do 15:35 – Indywidualne konsultacje z prelegentami.
16:00 Pożegnanie gości i zakończenie Targów Pracy Powiatu Mieleckiego.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak. 

Galeria zdjęć

LUDZIE

21 848-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

6-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

5 572 877-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano