Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Zmiany w ustawie prawo o ruchu drogowym o których powinieneś wiedzieć

22.02.2021 Kategoria: Informacje


Oto kilka najistotniejszych zmian, które wprowadzono podpisaną 27 sierpnia 2020 roku przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 o zmianie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - (Dz.U.2020.110 t.j. ze zm.)

Likwidacja instytucji karty pojazdu i nalepki kontrolnej – wchodzi w życie od 04.09.2022 roku

Wprowadzenie możliwości rejestracji pojazdu na wniosek właściciela pojazdu przez organ rejestrujący właściwy również ze względu na miejsce czasowego zamieszkania - od 04.09.2022 roku

Możliwość zachowania numeru rejestracyjnego i tablicy rejestracyjnej przy „przerejestrowaniu”, jeśli wnioskuje o to właściciel. W takim przypadku starosta wydaje decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny oraz dokonuje legalizacji dotychczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych. Właściciel jest obowiązany odebrać decyzję o rejestracji i dowód rejestracyjny w terminie 30 dni od złożenia wniosku o rejestrację - od 04.12.2020 roku (przepis wchodzi w życie po ogłoszeniu właściwego komunikatu przez Ministra Cyfryzacji).

Brak obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego jeśli skończą się miejsca na wpisanie terminu badania technicznego - od 04.12.2020 roku. Jednak wymiany tej można dokonać na wniosek strony, a dotychczasowy dowód jest ważny do czasu wydania nowego. Właściciel jest zobowiązany odebrać dowód lub wtórniki dowodów w terminie 30 dni od złożenia wniosku. Właściciel jest zobowiązany złożyć wniosek o wymianę na nowy dowód rejestracyjny w terminie 30 dni od następujących zmian: - dokonania w pojeździe zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę stanu faktycznego w zakresie danych zawartych w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym, albo - zmiany stanu faktycznego w zakresie danych obecnego właściciela lub posiadacza pojazdu zawartych w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym - od 04.12.2020 roku.

Możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu w związku z koniecznością wykonania jego naprawy wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji pojazdu, szkody istotnej. Wówczas właściciel składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń o uszkodzeniach. Pojazd dopuszcza się ponownie do ruchu po wykonaniu dodatkowego badania technicznego - od 04.12.2020 roku (przepis wchodzi w życie po ogłoszeniu właściwego komunikatu przez Ministra Cyfryzacji). Pojazd może być wycofany od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji.

Możliwość przekazywania do CEP i gromadzenia tam danych o przekroczeniach terminów na pierwszą rejestrację pojazdu używanego i zawiadomień o nabyciu/zbyciu pojazdu zarejestrowanego - od 04.12.2020 roku (przepis wchodzi w życie po ogłoszeniu właściwego komunikatu przez Ministra Cyfryzacji).

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

23 567-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I półroczu 2021

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano