A A A

Zmiany w organizacji ruchu. Dlaczego?

14.09.2020 Kategoria: Informacje


Wprowadzone w ostatnim czasie zmiany w organizacji ruchu na alei Niepodległości i Kwiatkowskiego, to w dużym stopniu efekt postulatów mieszkańców i obiektywnych czynników takich, jak natężenia hałasu i ruchu, które osiągają graniczne wielkości.


Niektóre z nich (postulaty) kierowane były do zarządcy drogi (Powiatowy Zarząd Dróg) nawet kilka lat temu. W ostatnim jednak czasie nasiliły się one.
Jeśli chodzi o zakaz poruszania się motocykli Aleją Niepodległości w dni wolne od pracy (soboty, niedziele oraz inne święta), o takie rozwiązania postulowali mieszkańcy bloków położonych wzdłuż alei. Ich zdaniem motocykle, jakie poruszały się ta ulicą generowały zbyt duży hałas. Było to szczególnie dokuczliwe już poza godzinami szczytu. Najgorsze były – ich zdaniem - „popisy kierowców”, takie jak wyścigi, nadmierne dodawanie gazu na czerwonym świetle, ostre ruszanie, a potem gwałtowne hamowanie z piskiem opon.

Układ architektoniczny tej ulicy powoduje, że nadmierny hałas dokuczliwy jest na całej jej długości. Ustawione naprzeciwko siebie bloki odbijają dźwięki i potęgują ich brzmienie. W większości tych bloków mieszka wiele seniorów. Są również rodziny wielopokoleniowe z małymi dziećmi.

20200902_123953.jpg

Opisywane wyżej sytuacje (zachowanie motocyklistów) stwarzały dodatkowo niebezpieczeństwo dla pieszych. Na całej długości alei brak jest balustrad ochronnych. Poza tym pełni ona również rolę promenady.

Jest wiele osób spacerujących nią również w godzinach wieczornych. Są puby, lodziarnia i inne punkty gastronomiczne. Odbywające się tam spotkania towarzyskie przerywane rykiem silników motocyklowych z pewnością nie należą do udanych. Na ten aspekt dokuczliwych użytkowników ruchu zwracali uwagę tamtejsi restauratorzy. Mieszkańcy zwracali uwagę, że chociaż w dni wolne od pracy chcieliby odpocząć, ale dokuczliwy hałas powodowany przez motocykle nie pozwala na wypoczynek.

20200914_123131.jpg

Kolejną zmianą wprowadzoną w tamtej części miasta jest ograniczenie prędkości do 30 km na odcinku od skrzyżowania Alei Niepodległości z ulicą Szopena i Bernackiego do ulicy Krzywej.

To ograniczenie, o które również wnioskował Powiatowy Zarząd Dróg, wprowadzone zostało z powodu zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie punktów handlowo usługowych.

Mimo wybudowania podczas ostatniego remontu środkowego pasa, umożliwiającego płynne włączanie się do ruchu w obu kierunkach, to nadal dochodzi tam do wielu niebezpiecznych sytuacji. Mylna jest interpretacja niektórych kierowców, że ograniczenie obowiązuje teraz na odcinku do ronda przy na skrzyżowaniu ulicy Kwiatkowskiego z Przemysłową i muszą jeździć do pracy, na strefę, w ślimaczym tempie. Skrzyżowanie Alei Niepodległości z ulicą Krzywą zgodnie z kodeksem drogowym odwołuje ograniczenie do 30 km.


Wzdłuż tego odcinka (objętego ograniczeniem prędkości) znajduje się aż 5 wjazdów/wyjazdów na parking. W godzinach szczytu płynność włączania się do ruchu to wyłącznie teoria. Dodatkowo na łuku drogi, tuż za Górą Cyranowską znajduje się przejście dla pieszych. Od lat było to „dzikie” przejście, z którego korzystali głównie mieszkańcy pobliskiego Osiedla MMR. To również oni za pośrednictwem lokalnych mediów apelowali do administratora drogi o jego zachowanie i usankcjonowanie podczas ostatniego remontu nawierzchni Alei, co stało się faktem.

ogranicz_30_2.jpg

W okolicach właśnie tego przejścia dochodzi do wielu niebezpiecznych zdarzeń. To właśnie tam niektórzy z kierowców „postanawiają” w ostatnim momencie zahamować, by udzielić pierwszeństwa pieszym oczekującym na chodniku. Zbyt duża prędkość może powodować zatem „wpadanie na siebie” pojazdów, stąd wprowadzone ograniczenie.

mp

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

26 731-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I i II kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano