Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu Sienkiewicza i Ducha Sw.

30.07.2019 Kategoria: Informacje


Nowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Ducha Świętego została wykonana w ramach zaplanowanych prac konserwatorskich. Nowe lub odnowione oznakowanie poziome ulicy Sienkiewicza pojawiło się na całej jej długości.

Jak pokazują statystyki policyjne, ale również publikacje lokalnych mediów, najbardziej newralgicznym miejscem jest właśnie wspomniane skrzyżowanie. Od wielu lat dochodzi na nim do wielu wypadków i kolizji drogowych, w tym również z udziałem pieszych.

Konieczność budowy ronda w tym miejscu była wielokrotnie podnoszona jeszcze przed remontem drogi nr 985 w 2009 roku, w skład której wchodzi ulica Sienkiewicza. Dopiero teraz pojawiła się realna szansa na realizację tego projektu.

Jak informuje Powiatowy Zarząd Dróg, koncepcja tego rozwiązania komunikacyjnego jest już gotowa. Prace projektowe powinny zakończyć się do końca bieżącego roku. Dopiero wówczas będzie można wstępnie oszacować koszty przyszłej inwestycji.

- Będziemy ubiegać się o dofinansowanie budowy ronda z Funduszu Dróg Samorządowych – powiedział Jacek Krzyżewski, dyrektor PZD Mielec. - Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zaakceptował już podział środków Funduszu Dróg Samorządowych, które zostaną przeznaczone w poszczególnych województwach na dofinansowanie zadań powiatowych i gminnych w 2020 roku. Dla województwa Podkarpackiego to kwota 163 mln PLN. Mielecka inwestycja (rondo) może liczyć na dotację w wysokości 60% jej wartości.

screenshot_2019-07-30_brd-2019-internet_pdf2.png

Zanim dojdzie do budowy ronda, koniecznym będzie dostosowanie skrzyżowania do aktualnej – tymczasowej - koncepcji regulacji ruchu w tym miejscu. Widoczne od kilku dniu nowe oznakowanie poziome to nie koniec zmian na skrzyżowaniu. Już wkrótce pojawią się na nim tzw. azyle segmentowe, które zdecydowanie poprawią funkcjonalność, a przede wszystkim widoczność (czytelność) nowego rozwiązania komunikacyjnego. Elementy te robi się „na wymiar”, stąd zaistniała konieczność wymalowania w pierwszej fazie wysepek, na których zostaną zamontowane.

screenshot_2019-07-30_brd-2019-internet_pdf3.png

Dodatkowo nad dojazdami do skrzyżowania pojawią się tablice informujące o organizacji pasów (np. lewoskręty, prawoskręty) na samym skrzyżowaniu. Wszystkie te nowe elementy mają pomóc zwiększyć bezpieczeństwo na tym odcinku drogi. Czy tak będzie, w dużej mierze zależy to od samych uczestników ruchu.

fot.: Starostwo Powiatowe, Geyer&Hosaja

LUDZIE

39 418-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

16-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

17 248 897-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano