Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Zmarł Kazimierz Królikowski

15.03.2023 Kategoria: Informacje


W wieku 92 lat zmarł Kazimierz Królikowski, związany z powiatem mieleckim samorządowiec, który znaczną część życia poświęcił mieleckim zakładom lotniczym.

Jak podaje Encyklopedia Miasta Mielca, Kazimierz Królikowski urodził się 24 III 1930 r. W 1949 r. ukończył Państwową Szkołę Przemysłową w Krakowie i podjął pracę w Krakowskich Zakładach Wytwórczych Materiałów Elektrotechnicznych w Krakowie, a w 1950 r. został oddelegowany do Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu. Pracował kolejno na stanowiskach: planisty w Biurze Fabrykacyjnym (do 1952), zastępcy kierownika Wydziału 51 do spraw technicznego przygotowania produkcji w okresie uruchomiania samolotu MIG 15, pracownika Działu Organizacji i kierownika Działu Badań Metod Pracy. W 1955 r. zainicjował podjęcie studiów zaocznych na Politechnice Krakowskiej przez pracowników WSK Mielec i jako pierwszy ukończył te studia w 1961 r., uzyskując stopień magistra. W latach 1962-1966 pełnił funkcję zastępcy szefa produkcji. W 1966 zorganizował Ośrodek Organizacji i został jego pierwszym szefem. W Ośrodku skupił 6 działów zajmujących się organizacją pracy i zarządzania, w tym Ośrodek Maszyn Licząco-Analitycznych. Współtworzył Ośrodek Badawczo-Rozwojowy w WSK. Kierowany przez niego zespół uzyskał w 1968 r. nagrodę I stopnia w pierwszym ogólnopolskim Konkursie DO-RO (system „Dobrej Roboty” – synonim systemu sterowania jakością produkcji i zarządzania). Od 1971 r. do 1974 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora do spraw handlowych WSK i w tym czasie zreorganizował służbę, tworząc m.in. oddzielne piony zaopatrzenia i eksportu. W 1975 r. został mianowany dyrektorem Regionalnego Ośrodka Elektronicznych Maszyn Cyfrowych. Projekt NARVIK, opracowany w WSK Mielec przez zespół pod jego kierownictwem, uzyskał Złoty Medal na Targach Oprogramowania SOFTTARG w Katowicach (1979). Po restrukturyzacji Ośrodka przeszedł do pracy w pionie technicznym i od 1981 r. do 1983 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora technicznego do spraw postępu technicznego. Po uzyskaniu nagrody za „najlepszy system wynagradzania” – oparty na metodzie wartościowania pracy – został powołany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej do zespołu, który opracował Uniwersalną Metodę Wartościowania Pracy, wprowadzoną na terenie kraju pod nazwą UMEWAP 87. W latach 1984-1986 kierował placówką techniczno-handlową PHZ-PZL. Po powrocie do kraju i rocznej pracy na stanowisku pełnomocnika dyrektora do spraw atestacji stanowisk pracy – został oddelegowany do pracy w Kolumbii jako przedstawiciel techniczno-handlowy PHZ-PZL. W 1990 r., w ramach restrukturyzacji WSK „PZL-Mielec”, przeszedł na emeryturę. Poza pracą zawodową w WSK udzielał się w szeregu innych zajęć, związanych ze szczególnie interesującymi go problemami organizacji zarządzania i jakością produkcji. Od 1974 r. do 1984 r. był starszym wykładowcą w Instytucie Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej (przedmiot – ekonomika i organizacja przemysłu). Opublikował kilkanaście artykułów w czasopismach naukowo-technicznych. Udzielał się jako tłumacz z języków: angielskiego, rosyjskiego i hiszpańskiego. Był założycielem i prezesem Oddziału Wojewódzkiego TNOiK w Rzeszowie (1964-1966), członkiem NOT i PTE oraz SIMP, w którym w latach 1968-1984 pełnił funkcję członka władz wojewódzkich SIMP, w tym w latach 1983-1984 – prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie. Po przejściu na emeryturę powrócił do działalności dydaktycznej i w latach 1994-1998 prowadził zajęcia z przedmiotów: Ekonomika i Organizacja Pracy oraz Logistyka w Szkole Języków i Zarządzania w Rzeszowie. W 1995 r. utworzył z partnerami niemieckimi Fundację Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Rozwoju Gospodarczego i do 1999 r. był jej dyrektorem.

Kazimierz Królikowski był radnym Rady Powiatu Mieleckiego I i II kadencji, pełniąc funkcję: Członka Zarządu Powiatu Mieleckiego w latach 1998-2002 oraz Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w latach 2002-2006.

Rodzinie i Najbliższym śp. Kazimierza Królikowskiego, w imieniu władz samorządowych Powiatu Mieleckiego, składamy szczere wyrazy współczucia.

ms

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

34 857-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w III kwartale 2022

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano