Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Zdalne obrady radnych w poniedziałek

23.11.2021 Kategoria: Samorząd


29 listopada odbędzie się XXXVI sesja Rady Powiatu Mieleckiego. Radni będą obradować w trybie zdalnym od godziny 12:00.

TEMATYKA OBRAD:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
3. odjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/234/2021 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2021 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Mieleckiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Mieleckiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/254/2021 Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2021 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu Mieleckiego w skład Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i wybrania kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2022 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu za lata 2019-2020 z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mieleckiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Przecław zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych w 2022 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Borowa zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych w 2022 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Radomyśl Wielki zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych w 2022 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 2 października 2021 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 1 października 2021 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 6 września 2021 r.
21. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Mieleckim za rok szkolny 2020/2021.
22. Stanowisko Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie walki z Afrykańskim Pomorem Świń.
23. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE i SĄ TRANSMITOWANE I DOSTĘPNE NA STRONIE BIP ORAZ STAROSTWA POWIATOWEGO W MIELCU: http://bip.powiat-mielecki.pl/rada-powiatu/transmisja-na-zywo-z-sesji oraz https://powiat-mielecki.pl/biuro-rady-i-zarzadu-powiatu/transmisja-na-zywo-z-sesji

ms

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

23 567-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I półroczu 2021

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano