A A A

ZAWSZE WIERNI: III Wojewódzki Turniej Poezji i Prozy

01.03.2018 Kategoria: Edukacja


Ponad 30 uczniów wzięło udział w powiatowych eliminacjach powiatowych do III wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy ZAWSZE WIERNI.
Eliminacje odbyły się 27 lutego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Mielcu pod honorowym patronatem Prezydenta RP, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Starosty Powiatu Mieleckiego. Turniej odbył się w ramach mieleckich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i stanowił hołd dla wszystkich wiernych ideom wolności, honoru oraz umiłowania Ojczyzny. Był także motywacją do rozbudzania zainteresowań historią najnowszą i jej bohaterami, a także do kształtowania poczucia tożsamości narodowej.
W przesłuchaniach konkursowych uczestniczyło 32 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Mieleckiego. Występy recytatorów oceniała komisja konkursowa w składzie: Maria Napieracz, Wicestarosta Powiatu Mieleckiego – jako przewodnicząca jury, Romuald Rzeszutek, wiceprezes Klubu Historycznego „Prawda i Pamięć” w Mielcu, Małgorzata Stryczek, nauczycielka języka polskiego w I LO, Monika Toczyńska, nauczycielka historii w I LO oraz Małgorzata Głodzik, nauczycielka języka polskiego w I LO, jako sekretarz komisji.
Jak podkreśliła przewodnicząca jury Maria Napieracz, turniej stał na  wysokim i bardzo wyrównanym poziomie. Komisja oceniała recytatorów, biorąc pod uwagę cztery kryteria: dobór repertuaru, kulturę słowa, interpretację utworu i ogólny wyraz artystyczny występującego.
Spośród 19 reprezentantów szkół podstawowych i gimnazjów laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Kinga Kapinos ze Szkoły Podstawowej nr 7 wraz z odziałami Gimnazjum nr 2 w Mielcu, wykonująca utwór Michała Konarskiego i Dariusza Malejonka Jedna chwila, opiekun: pani Anna Wilk,
II miejsce – Julia Sosińska z Zespołu Szkół w Chorzelowie, recytująca wiersz Zbigniewa Herberta Wilki, opiekun: pani Lidia Kutrybała,
III miejsce – Szymon Maziarz ze Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Tuszowie Narodowym z filią w Grochowem, interpretujący wiersz Marii Doroty Pieńkowskiej Kwatera Ł, opiekun: pani Elżbieta Paśko.Z grona 13 reprezentantów szkół ponadgimnazjalnych laureatami konkursu  zostali:
I miejsce – Lena Mazurkiewicz z Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Przecłwiu, recytująca kompilację tekstów: Lecha Piwowara Żołnierz, który klęczy i Mariana Hemara Pamięć, opiekun: pani Małgorzata Wąż,
II miejsce – Filip Olszewski z I Liceum Ogónokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu, interpretujący wybór Grypsów więziennych płk. Łukasza Cieplińskiego, opiekun: pani Małgorzata Stryczek,
III miejsce – Weronika Gajda z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu, deklamująca wiersz Kazimierza Wierzyńskiego Jest w Polsce jedna droga..., opiekun: pani Agnieszka Lorynowicz,
III miejsce – Małgorzata Indyk z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu, wykonująca kompilację tekstów: Leszka Czajkowskiego Żołnierze wyklęci i Jana Józefa Szczepańskiego Czerwona zaraza, opiekun: pani Małgorzata Stryczek.
Siedmioro laureatów eliminacji konkursowych będzie reprezentować Powiat Mielecki podczas finału wojewódzkiego Turnieju, który odbędzie się 9 marca 2018r. w Centrum Kultury w Ropczycach.
Tekst: I Liceum Ogólnokształcące 

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

26 731-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I i II kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano