Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Zarząd Powiatu uzyskał wotum zaufania

20.06.2022 Kategoria: Informacje


Rada Powiatu Mieleckiego udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu w głosowaniu na sesji absolutoryjnej. Wotum poparło 13 radnych, 12 radnych opozycji z PiS było przeciwnych.

Głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania było następstwem dyskusji o raporcie o stanie powiatu na koniec 2021 roku. Z raportu wynika, że powiat mielecki ma stabilną sytuację finansową, może regulować swoje zobowiązania i podejmować nowe. Inaczej natomiast wyglądało głosowanie nad udzieleniem absolutorium zarządowi za wykonanie budżetu 2021 roku. Za udzieleniem absolutorium głosowało 13 radnych koalicji Razem Dla Powiatu Mieleckiego, 10 radnych opozycji było przeciwnych oraz dwóch radnych opozycji wstrzymało się od głosu.

Wynik budżetu

Budżet za 2021 roku zamknął się nadwyżką stanowiącą różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 480 561,04 zł. Natomiast różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi czyli nadwyżka operacyjna wyniosła 17 647 667,03 zł. Nadwyżka operacyjna umożliwia samorządowi realizację zadań inwestycyjnych, jak również pozwala na regulowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Pokazuje potencjalne możliwości rozwojowe samorządu.

Kilka istotnych danych z raportu

Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2021 r. wyniosła dla powiatu mieleckiego 4,4%. W ciągu roku wartość tego wskaźnika zmalała o 1,1 punktu procentowego, co ostatecznie plasowało powiat mielecki wraz z powiatem dębickim na 1 miejscu wśród powiatów ziemskich województwa podkarpackiego z najniższą stopą bezrobocia.

W 2021 roku Powiat Mielecki otrzymał od Wojewody Podkarpackiego środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 3 647 611,77 zł. Dofinansowaniem zostało objętych 15 linii głównych, które z uwagi na wytyczne przy składaniu wniosku zostały podzielone na 36 wariantów. Łącznie na liniach zostało wykonane 1 215 870,59 kilometrów.

Ilość przestępstw w 2021 roku na terenie powiatu mieleckiego - 1 533. Przestępstwa kryminalne 860 (w 2020 roku 999), przestępstwa gospodarcze 404 (w 2020 roku 551). Ogólna liczba wykroczeń 13556, (w 2020 roku 9 725).

Na koniec 2021 roku, dane dotyczące organizacji pozarządowych przedstawiały się następująco: ogółem w Powiecie Mieleckim funkcjonowało 532 organizacji pozarządowych, w tym 45 fundacji, 246 stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS, 119 klubów sportowych w tym Uczniowskich Klubów Sportowych, 29 stowarzyszeń zwykłych, 99 ochotniczych straży pożarnych.

W 2021 roku pracodawcy zgłosili łącznie 8199 miejsc pracy i aktywizacji zawodowej.

Cały raport można przeczytać na stronie https://powiat-mielecki.pl/dla-mieszkancow/raport-o-stanie-powiatu

ar

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 778-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2022

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

167 200 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2022 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano