A A A

Zarząd Powiatu ocenia pierwszy rok pracy dyrektora pogotowia

04.12.2020 Kategoria: Informacje


Starosta ocenia pierwszy rok pracy nowego dyrektora

Jego wysokie kwalifikacje były udokumentowane stosownymi zaświadczeniami podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Liczyliśmy, że jego wiedza, doświadczenie medyczne potwierdzą się w praktycznym działaniu w sprawowaniu funkcji dyrektora pogotowia w Mielcu. Po roku pracy bardzo wysoko oceniam pracę Pana dyrektora. Po pierwsze realizuje program naprawczy z dużą nawiązką. Zysk, jaki będzie miało pogotowie grubo przekroczy milion zł. Jeśli chodzi o sytuacją wewnętrzną to cieszymy się, że nie ma konfliktów. Myślę, że autorytet jaki wypracował sobie dyrektor należy ocenić wysoko. Pan Gałuszka wykazał się sprawnym zarządzaniem, umiejętnością współpracy oraz nawiązywaniem kontaktów, których efektem było pozyskiwania środków jak i przychylność sponsorów. Bardzo wysoko oceniam efekty jego pracy, dokonał więcej niż spodziewaliśmy się po tym roku czasu. Na Pana ręce chciałbym również skierować podziękowania dla wszystkich pracowników pogotowia, którzy w tym trudnym okresie ostatniego roku dokładali wszelkich starań, by maksymalnie realizować obowiązki ratownictwa medycznego.

Dyrektor Gałuszka na temat wypracowanego zysku

Nie jestem zwolennikiem generowania zysku i odkładania tego na koncie, tym bardziej, że pieniądze, które zostały wypracowane z systemu ratownictwa medycznego muszą być przeznaczone na ten system - odpowiada Grzegorz Gałuszka na pytanie o wykorzystanie wygenerowanych środków.

Przede wszystkim są doceniani pracownicy - w różnej formie. Dofinansowujemy też te zakupy, na które otrzymaliśmy dotacje. Środki będą też przeznaczone na doposażenie tych miejsc i stacji pogotowia, które będziemy obsługiwać jako samodzielna, publiczna placówka w nowym systemie ratownictwa - dodał.

Wicestarosta o planach pogotowia

Ratownictwo Medyczne czeka wielka restrukturyzacja, modernizacja a także centralizacja w ramach konsorcjum, którego Liderem jest Powiat Mielecki. Rok pracy Pana dyrektora jest znakomitym przykładem ciągłości władzy w naszej stacji oraz kontynuacji wszystkich planów i zamierzaeń kolejnych zarządów i dyrektorów. Pan Paweł Pazden przygotowywał prace do zorganizowania konsorcjum, pani Maria Napieracz jako kolejny dyrektor formalnie założyła to konsorcjum, natomiast Pan Gałuszka w pierwszym roku swojej pracy scala konsorcjum do mocnej pozycji pogotowia, po to, by w przyszłym roku realizować jeden ogólnowojewódzki kontrakt na całym obszarze operacyjnym województwa podkarpackiego. Zatem szczególne uznanie kieruję do Pana dyrektora Gałuszki za determinację, wiedzę oraz umięjętność prowadzenia rozmów i negocjacji na ten temat. Nasza stacja pogotowia poszerzyła również swoją działalność o dwa zespoły tarnsportu medycznego, które działają na terenie Kolbuszowej i Stalowej Woli. Jak widać pogotowie pod kierownictwem Pana Gałuszki rozwija naszą stację i z tego jako Zarząd się cieszymy.

ar

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

40 641-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I II III kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano