Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Zapraszamy wystawców na Powiatowy Jarmark Świąteczny 2023!

17.10.2023 Kategoria: Informacje


Już 10 grudnia w Mielcu odbędzie się tradycyjny Powiatowy Jarmark Świąteczny. Ruszył nabór dla wystawców, którzy swoją obecnością chcieliby uświetnić to wydarzenie.

Bożonarodzeniowy jarmark jest imprezą, która przez lata zdążyła na stałe wpisać się w kalendarz wydarzeń kulturalnych w Mielcu. Tylko w ubiegłym roku wydarzenie zgromadziło 116 wystawców z całego kraju i tysiące odwiedzających, pozwalając przemienić mielecką starówkę w pełne uroku, klimatyczne świąteczne miasteczko. Na Powiatowy Jarmark Świąteczny przyjechali wystawcy z Lublina, Staszowa, Rzeszowa, Białegostoku, Przemyśla, Nowego Targu, Puław, Katowic, Leska, Zakopanego, Buska Zdroju, Częstochowy, Rawy Mazowieckiej, Pińczowa czy Radzynia Podlaskiego.

Do przygotowania swoich stoisk wystawienniczych zachęcamy w szczególności artystów, rękodzielników, rzemieślników, wytwórców produktów lokalnych, stowarzyszenia, ośrodki kultury oraz firmy i instytucje chcące zaprezentować towary i produkty o tematyce bożonarodzeniowej – mówi Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak.

 1. Warunkiem udostępnienia powierzchni handlowo-wystawienniczej jest dostarczenie Karty Zgłoszenia (online lub stacjonarnie). Karta zgłoszenia jest udostępniona na stronie https://forms.gle/nT2nshUh33ywUn9K9
 2. Przesłanie dowodu wpłaty w terminie do 3 dni od momentu dostarczenia Karty Zgłoszenia.
 3. Dokumenty należy dostarczyć do biura Organizatora:
 • osobiście - Biuro Promocji i Informacji Starostwa Powiatowego w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6, pok. 321 (III piętro) w poniedziałek w godz. 7:30 - 16:30, wtorek - czwartek w godz. 7:30 - 15:30 i w piątek w godz. 7:30 - 14:30., nr tel.: (017) 78 00 493 / (017) 78 00 484 lub
 • drogą e-mailową na adres: promocja@powiat-mielecki.pl 

Wystawcy mogą wynająć powierzchnię pod stoiska wystawiennicze za opłatą 40 zł/m2. Minimalna powierzchnia do wynajęcia to 2 m2. Organizacja stoiska, jak i jego wyposażenie w całości leży wówczas w gestii wystawcy.

AKTUALIZACJA 2.11.2023

Dysponujemy także 32 miejscami o powierzchni wystawienniczej 3m2, ulokowanymi w drewnianych domkach. Koszt wynajmu 1/2 domku to 170 złotych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyznaniu „połówek” domków zadecyduje kolejność zgłoszeń.

DOMKI WYPRZEDANE! BRAK WOLNYCH MIEJSC! Zachęcamy wystawców do przygotowywania własnych stoisk wystawienniczych.

Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Powiatu Mieleckiego, nr konta: 36 1020 4391 0000 6002 0167 5271 w tytule przelewu wpisując: „Powiatowy Jarmark Świąteczny 2023, opłata wystawowa + imię i nazwisko / nazwa firmy”. Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do Biura Promocji i Informacji Starostwa Powiatowego w Mielcu wraz z Kartą Zgłoszenia lub przesłać drogą e-mailową na adres: promocja@powiat-mielecki.pl Brak wniesienia opłaty wystawowej będzie skutkować niewpuszczeniem Wystawcy na plac wystawowy.

Wystawcy mogą zgłaszać swój udział w okresie od 17 października do 1 grudnia. W przypadku wyczerpania się powierzchni wystawienniczej Organizator zastrzega sobie jednak prawo do skrócenia okresu naboru.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Powiatowego Jarmarku Świątecznego, w którym znajdują się wszystkie ważne informacje dotyczące imprezy.

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne są do pobrania poniżej.

Wszelkie pytania można kierować do biura Organizatora: Biuro Promocji i Informacji pod nr tel.: (17) 78 00 493, (17)78 00 484 email: promocja@powiat-mielecki.pl, lub osobiście ul. Wyspiańskiego 6, pok.: 321 (III p.).

plakat_ost.png

ar

Pliki do pobrania

Kazimierz Gacek Starosta Powiatu Mieleckiego

Kazimierz Gacek

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

13 660-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w II kwartale 2024

LICZBA LUDNOŚCI

132 983-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

240 310 382-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2024 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano