Zapraszamy na obchody Święta Niepodległości

07.11.2019 Kategoria: Zaproszenie


Data: 11.11.2019
Miejsce wydarzenia: Bazylika św. Mateusza w Mielcu, Pomnik Wolności
Godzina: 10:00 - 12:30

Przed nami 101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Prezentujemy program mieleckich obchodów tego święta.

Niepodległościowe świętowanie rozpocznie się od Mszy św. w intencji Ojczyzny o godzinie 10:00 w Bazylice Mniejszej św. Mateusza. Stąd jak zwykle wyruszy pochód na czele z Mielecką Orkiestrą Dętą i Jednostką Strzelecką 2093 im. gen. broni Władysława Sikorskiego. W pochodzie pójdą uczniowie klasy mundurowej ZS im. prof. Groszkowskiego, harcerze, poczty sztandarowe, kombatanci, parlamentarzyści, samorządowe władze miasta, powiatu i województwa, przedstawiciele Sądu Rejonowego w Mielcu, delegacje urzędów, instytucji, związków zawodowych i stowarzyszeń, delegacje szkół i pozostali uczestnicy.

Uroczystości przed Pomnikiem Wolności rozpoczną się o godzinie 11:30 od odśpiewania hymnu państwowego i inscenizacji w wykonaniu aktorów Warsztatów Teatralnych „Antrakt” Domu Kultury SCK. Kolejnymi punktami będą: pierwsze w historii mieleckich obchodów Święta Niepodległości zapalenie Ognia Niepodległości, złożenie wiązanki kwiatów w imieniu wszystkich mieszkańców Miasta Mielca i Powiatu Mieleckiego i złożenie kwiatów pod Obeliskiem Niepodległości. Wspólne świętowanie zwieńczą wielopokoleniowe śpiewanki patriotyczne i tradycyjna parada sztandarów.

Ważne! Podczaas uroczystości przed Pomnikiem Wolności w w imieniu wszystkich delegacji orqaz mieszkańców Miasta Mielca i Powiatu Mieleckiego zostanie złożona jedna wiązanka kwiatów. Istnieje możliwość indywidualnego złożenia kwiatów po zakończeniu uroczystości.

Warto podkreślić, że kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości towarzyszyć będą liczne wydarzenia kulturalno-patriotyczne.

W piątek, 8 listopada, odbędzie się niepodległościowy koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej (Sala Królewska PSM, godzina 16:00) oraz Dyktando Niepodległościowe organizowane przez II Liceum Ogólnokształcące, objęte honorowym patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego Stanisława Lonczaka (Samorządowe Centrum Kultury, godzina 18:00).
„Piłsudski na Syberii. U podstaw niepodległości” – to tytuł wykładu multimedialnego, jaki w niedzielę, 10 listopada, wygłosi prof. Eugeniusz Niebelski.

Naukowa rozprawa będzie jednym z punktów spotkania pod nazwą „śpiewanki Patriotyczne”, zaplanowanego w siedzibie Muzeum Regionalnego na godzinę 17:00. O 20:00 rozpocznie się z kolei spotkanie obywatelskie przy Pomniku Wolności.

Szereg dodatkowych wydarzeń czeka na mielczan także w poniedziałek, 11 listopada. Pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego Stanisława Lonczaka o godzinie 10:00 na strzelnicy LOK w Mielcu wystartują Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty; o godzinie 13:00 na Bulwarach Gryfitów Mieleckich rozpocznie się z kolei 2. Bieg Niepodległości.

Listopadowe świętowanie zakończy Finał XIV Zawodów Pływackich organizowany przez MKS Ikar Mielec (Kryta Pływania „Smoczka”, godz. 15:00) oraz Koncert Niepodległościowy Mieleckiej Orkiestry Symfonicznej (sala widowiskowa SCK, godzina 16:00).

Zapraszamy!

ms

1111.jpg

Galeria zdjęć

LUDZIE

52 933-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w 2019 roku

INWESTYCJE

16-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano