A A A

Zapraszamy na obchody Święta Niepodległości

07.11.2019 Kategoria: Zaproszenie


Data: 11.11.2019.11.11.2019
Miejsce wydarzenia: Bazylika św. Mateusza w Mielcu, Pomnik Wolności
Godzina: 10:00 - 12:30

Przed nami 101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Prezentujemy program mieleckich obchodów tego święta.

Niepodległościowe świętowanie rozpocznie się od Mszy św. w intencji Ojczyzny o godzinie 10:00 w Bazylice Mniejszej św. Mateusza. Stąd jak zwykle wyruszy pochód na czele z Mielecką Orkiestrą Dętą i Jednostką Strzelecką 2093 im. gen. broni Władysława Sikorskiego. W pochodzie pójdą uczniowie klasy mundurowej ZS im. prof. Groszkowskiego, harcerze, poczty sztandarowe, kombatanci, parlamentarzyści, samorządowe władze miasta, powiatu i województwa, przedstawiciele Sądu Rejonowego w Mielcu, delegacje urzędów, instytucji, związków zawodowych i stowarzyszeń, delegacje szkół i pozostali uczestnicy.

Uroczystości przed Pomnikiem Wolności rozpoczną się o godzinie 11:30 od odśpiewania hymnu państwowego i inscenizacji w wykonaniu aktorów Warsztatów Teatralnych „Antrakt” Domu Kultury SCK. Kolejnymi punktami będą: pierwsze w historii mieleckich obchodów Święta Niepodległości zapalenie Ognia Niepodległości, złożenie wiązanki kwiatów w imieniu wszystkich mieszkańców Miasta Mielca i Powiatu Mieleckiego i złożenie kwiatów pod Obeliskiem Niepodległości. Wspólne świętowanie zwieńczą wielopokoleniowe śpiewanki patriotyczne i tradycyjna parada sztandarów.

Ważne! Podczaas uroczystości przed Pomnikiem Wolności w w imieniu wszystkich delegacji orqaz mieszkańców Miasta Mielca i Powiatu Mieleckiego zostanie złożona jedna wiązanka kwiatów. Istnieje możliwość indywidualnego złożenia kwiatów po zakończeniu uroczystości.

Warto podkreślić, że kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości towarzyszyć będą liczne wydarzenia kulturalno-patriotyczne.

W piątek, 8 listopada, odbędzie się niepodległościowy koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej (Sala Królewska PSM, godzina 16:00) oraz Dyktando Niepodległościowe organizowane przez II Liceum Ogólnokształcące, objęte honorowym patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego Stanisława Lonczaka (Samorządowe Centrum Kultury, godzina 18:00).
„Piłsudski na Syberii. U podstaw niepodległości” – to tytuł wykładu multimedialnego, jaki w niedzielę, 10 listopada, wygłosi prof. Eugeniusz Niebelski.

Naukowa rozprawa będzie jednym z punktów spotkania pod nazwą „śpiewanki Patriotyczne”, zaplanowanego w siedzibie Muzeum Regionalnego na godzinę 17:00. O 20:00 rozpocznie się z kolei spotkanie obywatelskie przy Pomniku Wolności.

Szereg dodatkowych wydarzeń czeka na mielczan także w poniedziałek, 11 listopada. Pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego Stanisława Lonczaka o godzinie 10:00 na strzelnicy LOK w Mielcu wystartują Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty; o godzinie 13:00 na Bulwarach Gryfitów Mieleckich rozpocznie się z kolei 2. Bieg Niepodległości.

Listopadowe świętowanie zakończy Finał XIV Zawodów Pływackich organizowany przez MKS Ikar Mielec (Kryta Pływania „Smoczka”, godz. 15:00) oraz Koncert Niepodległościowy Mieleckiej Orkiestry Symfonicznej (sala widowiskowa SCK, godzina 16:00).

Zapraszamy!

ms

1111.jpg

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

26 731-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I i II kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano