Zakończył się pierwszy etap rozbudowy bloku operacyjnego

11.10.2018 Kategoria: Inwestycje


W mieleckim szpitalu zakończył się pierwszy etap prac przy rozbudowie bloku operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Jego wnętrza zaprezentowano podczas konferencji prasowej w czwartek, 11 października.

W dobudowanym do szpitala obiekcie znajdują się dwie sale operacyjne ortopedyczne oraz jedna ogólnochirurgiczna, wraz z pomieszczeniami, w których pacjenci będą przygotowywani do zabiegów. Sale wkrótce zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt, a całość inwestycji ma zostać oddana do użytku pacjentów do 10 grudnia br. – Realizacja tej inwestycji jest możliwa dzięki dwóm instytucjom. Szpital samodzielnie nie byłby w stanie sprostać tak wielkiemu wysiłkowi finansowemu, dlatego chciałbym podziękować Panu Marszałkowi i Panu Staroście za potężne wsparcie tej największej w ostatnim czasie, wartej blisko 15 milionów złotych inwestycji – powiedział podczas konferencji Leszek Kwaśniewski, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.

Rada i Zarząd Powiatu Mieleckiego zabezpieczyły na tę inwestycję ponad 4 miliony złotych, natomiast Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl blisko 10 milionów złotych  pochodzących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. – Ta inwestycja jest ważnym etapem w rozwoju mieleckiego szpitala, który ma swoją pozycję i ważną rangę w skali kraju. Te nowoczesne pomieszczenia, które dziś widzimy, będą tę pozycję jeszcze mocniej gruntowały – powiedział marszałek Władysław Ortyl, dziękując osobom, które przyczyniły się do powstania obiektu. - Takie inwestycje mają specyficzny charakter, to tutaj dzieją się najbardziej wrażliwe, trudne operacje, to wymaga specjalnego wykonawstwa, specjalnych urządzeń – dodał. Nowoczesnych urządzeń na bloku operacyjnym będzie wiele - w ramach zadania szpital zakupi łącznie 167 sztuk nowego sprzętu, a także wdroży sieć Wi-Fi, która zapewni sprawne działanie urządzeń medycznych i poprawi komunikację pomiędzy szpitalnymi oddziałami. 

Cieszę się, że w tym nowoczesnym miejscu będzie ratowane ludzkie życie. Stworzyliśmy tu warunki na miarę XXI wieku, a wszystko dzięki wsparciu Pana Marszałka Władysława Ortyla, za które dziękujemy. Dziękujemy również za wsparcie na rzecz przebudowy Przychodni Nr 4 w Mielcu, w której już niedługo znajdą swoje miejsce wszystkie poradnie specjalistyczne – powiedział podczas konferencji starosta Zbigniew Tymuła. Mówiąc o dynamicznym rozwoju szpitala wymienił również inne, realizowane tu inwestycje – m.in. budowę pomieszczeń opieki świąteczno-nocnej czy planowaną na przyszły rok przebudowę porodówki. – Miło jest patrzeć, jak szpital w tak szybkim tempie tak bardzo zmienia się na lepsze – powiedział.

Rzeczywiście, prace przy rozbudowie bloku operacyjnego udało się zrealizować bardzo sprawnie. Umowa na realizację zadania z firmą Arkada została podpisana 22 lutego br., początek prac przypadł zaś na marzec br. – Warto zwrócić uwagę nie tylko na piękne, prezentowane dziś wnętrza. Sercem tej inwestycji jest piętro, które zajmuje 1/3 kubatury obiektu. Znajdują się na nim wentylatoria oraz wiele innych urządzeń, które stworzą odpowiednie warunki pracy na salach operacyjnych, wyjątkowo czułych na mikroklimat – podkreślał Andrzej Padykuła z firmy Arkada, wykonawca inwestycji.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pod nazwą „Poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa świadczeń medycznych w Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu”. Jego całkowity koszt to 14 085 740,54 zł. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2014-2020 wyniesie 9 892 962,33 zł, a wsparcie Powiatu Mieleckiego – 4 192 778,21 zł. 

Galeria zdjęć

LUDZIE

21 848-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

6-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

5 572 877-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano