Za nami tradycyjne Dożynki Powiatu Mieleckiego

02.09.2019 Kategoria: Kultura


Mieszkańcy powiatu mieleckiego tłumnie uczestniczyli w powiatowym święcie plonów. Imprezę zorganizowało Starostwo Powiatowe w Mielcu w niedzielę, 1 września. 

Uroczystości tradycyjnie otworzyła Msza Święta dziękczynna, podczas której rolnicy, w podzięce za tegoroczne plony, złożyli dary ołtarza. Symboliczny chleb przekazali na ręce Proboszcza Parafii pw. św. Mateusza w Mielcu ks. Janusza Kłęczka także gospodarze powiatu – Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak i Członek Zarządu Powiatu Mieleckiego Zbigniew Działowski oraz starostowie tegorocznych dożynek. Zostali nimi: Monika Majkutewicz prowadząca gospodarstwo specjalizujące się w hodowli koni rasy małopolskiej w miejscowości Kawęczyn oraz Wojciech Naprawa – wraz z żoną sprawujący pieczę nad 20-hektarowym gospodarstwem rolnym ukierunkowanym na uprawę zbóż oraz trzody chlewnej.

To właśnie Monika Majkutewicz i Wojciech Naprawa w dalszej części uroczystości przekazali na ręce starosty Stanisława Lonczaka bochen chleba. – To symboliczny efekt pracy rąk rolnika. Obiecuję, że będę dzielił go sprawiedliwie – mówił gospodarz powiatu, przystępując do symbolicznego rozkrojenia bochna. Kawałkami chleba poczęstowani zostali następnie goście zgromadzeni na uroczystościach.

img_9203.jpg

Wśród zebranych na oficjalnej części dożynek znaleźli się m.in. Członkowie Zarządu Powiatu Mieleckiego Zbigniew Działowski, Maciej Jemioło i Andrzej Chrabąszcz, radni Rady Powiatu Mieleckiego na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu Mieleckiego Markiem Paprockim, Poseł na Sejm RP Krystyna Skowrońska, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jan Tarapata, Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski, Wiceprezydent Miasta Mielca Paweł Pazdan, radni Rady Miejskiej w Mielcu na czele z Przewodniczącym Rady Bogdanem Bieńkiem oraz reprezentujący Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla Radny Rady Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła.

Swoją obecnością na dożynkach zaszczycili organizatorów także: burmistrzowie, wójtowie, przewodniczący rad, radni i sołtysi z poszczególnych gmin, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Mieleckiego oraz poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Mielcu, przedstawiciele Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej, mieszkańcy Mielca i powiatu mieleckiego oraz najważniejsi na uroczystości – rolnicy.

To właśnie do nich, w swoim przemówieniu, zwracał się starosta mielecki Stanisław Lonczak. – Dzisiejsze święto jest okazją nie tylko do zabawy, ale i do podziękowania Panu Bogu za to, że tegoroczne plony udało się zebrać, pomimo tak licznych przeciwności – mówił, nawiązując m.in. do majowej powodzi. – Istnieje pilna potrzeba zmian w zakresie gospodarowania wodami, by z jednej strony móc chronić zasiane plony przed nadmiernymi opadami, ale i jednocześnie – być w stanie zapobiegać efektom suszy poprzez organizację zbiorników i polderów wodnych, w których woda byłaby gromadzona – podkreślał.

Jak mówił w dalszej części swojej przemowy, produkty spożywcze są i będą produktami strategicznymi dla każdego państwa. – Państwo powinno dbać więc o zapewnienie jak najlepszych warunków do uprawy roli. Człowiek bowiem może poradzić sobie bez wielu dóbr na tym świecie, ale nie może się obejść bez naszego powszedniego chleba – zaznaczał starosta.

Oficjalną część dożynek zwieńczyły występy artystyczne przygotowane przez reprezentantów wszystkich dziewięciu gmin powiatu mieleckiego: Koło Gospodyń Wiejskich w Orłowie, Stowarzyszenie Kobiet w Czerminie GRACJA, „Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Kliszowie” , Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Chorzelowie, Gminny Ośrodek Kultury w Padwi Narodowej, „Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Podole”, Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim, Stowarzyszenie Kobiet w Borkach Nizińskich i Koło Gospodyń Wiejskich „Niezapominajka” w Woli Wadowskiej. Ze sceny dało się słyszeć zarówno dożynkowe, pełne humoru przyśpiewki, jak i tradycyjne pieśni ludowe. Wśród występujących byli tacy, którzy postawili na tańce i tacy, którzy jako swą formę przekazu wybrali kabaret. Jedno z pewnością łączyło wszystkie grupy dożynkowe – były to misternie wykonane wieńce.

img_9293.jpg

Za przygotowane występy artystyczne oraz organizację dożynkowego poczęstunku dla mieszkańców powiatu reprezentantom gmin podziękowali: Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak, Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego Marek Paprocki i starostowie dożynek – Wojciech Naprawa i Monika Majkutewicz. Przedstawiciele gmin otrzymali m.in. zestawy upominkowe ufundowane przez partnerów imprezy: firmę Dobrowolscy – producenta tradycyjnych wędlin z Wadowic oraz Sklep i Palarnię Kawy „Kawa czy Herbata”.

Gwiazdą wieczoru, która rozgrzała mielecką publiczność, był zespół Future Folk - innowacyjny projekt, łączący w sobie muzykę taneczną z góralszczyzną, ze Stanisławem Karpielem-Bułecką na czele. Następnie scenę przejęli muzycy z zespołu Alternatywa. Prowadzona przez nich zabawa taneczna pod gwiazdami potrwała do północy.

img_9639.jpg

Patronat medialny nad imprezą objęły liczne media, a wśród nich Tygodnik Regionalny Korso, korso.pl, czyliwiesz.pl, Radio Leliwa, W cieniu jupiterów, TVP, hej.mielec.pl, nowiny24.pl, Gazeta Codzienna Nowiny oraz Koncertowy Tarnów i okolice.

Warto podkreślić, że udział w dożynkach wzięło ok. 30 wystawców z regionu, a impreza była dedykowana całym rodzinom. W specjalnie przygotowanej rodzinnej strefie, oprócz wesołego miasteczka, znalazło się stoisko z animacjami dla dzieci i młodzieży prowadzone przez Fundację Klub Młodych Liderów.

ms

Galeria zdjęć

LUDZIE

52 933-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w 2019 roku

INWESTYCJE

16-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano