Z korzyścią dla uczniów i pracowników SSE!

09.10.2018 Kategoria: Inwestycje


Uczniowie ZST zyskają cenne doświadczenia zawodowe, a pracownicy strefy – kolejne udogodnienia. To efekt bliskiej współpracy samorządu Powiatu Mieleckiego z firmą Kirchhoff, której poświęcono dzisiejszą (9 października) konferencję prasową.

- W ciągu ostatnich trzech lat zrealizowaliśmy szereg przedsięwzięć drogowych, które ułatwiły komunikację w rejonie SSE Mielec – mówił podczas spotkania Starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła, wyliczając m.in. remont ul. Wojska Polskiego i al. Kwiatkowskiego czy też utworzenie ronda w rejonie skrzyżowania al. Kwiatkowskiego z ul. Przemysłową.

Nowa droga, tunel i parking

Kolejne inwestycje są już planowane. – Ostatnia droga, jaka pozostała nam do zrealizowania, to ta u styku ul. Wojska Polskiego z ul. Przemysłową. Miło mi poinformować, że będzie to wspólny projekt Powiatu Mieleckiego i firmy Kirchhoff – podkreślił starosta. I dodał: - Planujemy także wybudowanie tunelu podziemnego, który posłuży połączeniu firmy Kirchhoff w jedną całość, tak, by ruch ciągników odbywał się pod ziemią. Czekamy na nabór wniosków do programu premiera Mateusza Morawieckiego – zapowiedział, podkreślając jednocześnie, że wśród planów na rozwój strefy na kolejne lata znajduje się także wybudowanie piętrowego parkingu.

Do tego dążymy: dualny system nauczania

Ważnym aspektem współpracy samorządu z firmą jest także ciągłe doskonalenie systemu nauczania. - Jako pracownicy niemieckiej firmy mamy możliwość obserwowania tzw. dualnego systemu edukacji stosowanego w Niemczech. To jeden z najbardziej cenionych na świecie systemów, który stał się punktem wyjścia do zawiązanej niedawno współpracy firmy Kirchhoff z Zespołem Szkół Technicznych, polegającej na utworzeniu klasy patronackiej – mówił Janusz Soboń, prezes Kirchhoff.

32 mechaników z ZST zdobędzie ważne zawodowe doświadczenie!

W klasie patronackiej uczą się przyszli mechanicy. Program ich nauczania jest ustalany zarówno przez nauczycieli ZST, jak i przez pracowników firmy Kirchhoff, po to, by jak najpełniej mógł wpisywać się w potrzeby rynku pracy. Uczniowie będą korzystać z szeregu nowoczesnych sprzętów zakupionych w ramach projektu, a także odbędą 300 h płatnych staży, które jeszcze pozwolą im zgłębić specyfikę wybranego zawodu. Kwalifikacje podniosą także nauczyciele przedmiotów zawodowych – dla nich przewidziano 160 godzin stażu. – Projekt realizowany jest w ramach „ Podkarpackiej Akademii Motoryzacji”, przy wsparciu z programu RPO WP na lata 2014-2020. Pozwala zarówno na ważną współpracę otoczenia biznesowego z edukacją, jak również na dostosowanie form i metod kształcenia do rynku pracy. Dzięki praktyce uczniowie, po ukończeniu szkoły, będą właściwie przygotowani do podjęcia zatrudnienia w zawodzie – mówił Mariusz Wojciechowski, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu.

By ułatwić biznesowo-edukacyjne współdziałanie

Ważną rolę jak najwcześniejszej inicjacji zawodowej uczniów podkreśliła także Danuta Borowiec reprezentująca Agencję Rozwoju Przemysłu w Mielcu. Agencja wraz z kuratorium oświaty podjęła już działania, które w przyszłości posłużą ułatwionemu nawiązywaniu kontaktów w sferze biznesowo-edukacyjnej – tak jak miało to miejsce w przypadku ZST i firmy Kirchhoff. – Niedawno urodził się pomysł, by na stronie kuratora powstała baza firm pracodawców którzy chętni są zaprosić uczniów i studentów na wizyty studyjne, a dla firm – podobna baza szkół zainteresowanych współpracą – mówiła.
 

Galeria zdjęć

LUDZIE

21 848-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

6-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

5 572 877-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano