Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

XXXVIII sesja Rady Powiatu Mieleckiego

24.01.2022 Kategoria: Informacje


Burzliwie rozpoczęła się 38. sesja samorządu powiatowego. Już na samym wstępie radni poróżnili się o porządek obrad. Poszło o propozycję zdjęcia z porządku obrad punktu powołania doraźnej Komisji Rady Powiatu Mieleckiego ds. Samorządowej Karty Praw Rodzin. Głosami radnych koalicyjnych ten punkt został zdjęty.


Po niewiele ponad półgodzinnych obradach o przerwę poprosił Zbigniew Tymuła, szef klubu opozycyjnego PiS. Po kilkunastominutowej przerwie obrady wznowiono, z tym że część radnych opozycyjnych opuściła wirtualną sesję.


Później, kiedy emocje nieco opadły, radni przystąpili do realizacji porządku obrad. Podczas najbliższego głosowania (zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu) okazało się, że zdecydowana większość radnych klubu PiS nie brała udziału w głosowaniu, a tylko 3 wstrzymało się od głosu.
Kolejna uchwała, dotycząca zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok przeszła jedynie głosami koalicji (13). Reszta radnych (klub PiS) wstrzymała się od udziału w głosowaniu.


W podobny sposób przeszły kolejne uchwały porządku obrad:
- w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie mieleckim współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
- w sprawie harmonogramu pracy aptek na terenie Powiatu w 2022 roku;
- w sprawie niektórych poprzednich uchwałach zawierających nazwę: „Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu”, w związku ze zmianą nazwy tej Placówki;
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/222/2013 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mieleckiego;
- w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Mieleckiego za 2021;
- w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Mieleckiego na 2022;
- w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 29 października 2021;
- w sprawie sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2021.


Dopiero w ostatnim punkcie (interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych) radni klubu PiS w czynny sposób uczestniczyli w obradach, zabierając głos w interesujących ich kwestiach.


Już niebawem na stronie starostwa dostępny będzie zapis audio/wideo z przebiegu 38 sesji Rady Powiatu Mieleckiego.

mp

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 778-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2022

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

167 200 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2022 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano