A A A

XVII sesja Rady Powiatu Mieleckiego

19.03.2020 Kategoria: Informacje


W niespełna godzinę mieleccy radni powiatowi podjęli zaledwie kilka najistotniejszych uchwał. Aż 11 z zaplanowanych na dzisiejszą – XVII - sesję punktów zostało zdjęte z porządku obrad.


W sesji uczestniczyło 16 radnych, co stanowiło kworum i pozwalało na podejmowanie prawomocnych decyzji. Absencja pozostałych radnych pozwoliła na nieco „luźniejsze” rozlokowanie foteli radnych. Liczbę osób stanowiących obsługę sesji również zmniejszono do niezbędnego minimum. Tuż przed obradami sala została dokładnie wysterylizowana. Przy wejściu były środki dezynfekcyjne, niektórzy radni skorzystali z zaproponowanych rękawiczek ochronnych.

img_9918.jpg

Radni dokonali zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2020 rok. Minister Finansów decyzją z dnia 09.03.2020 r. Nr MF/FS1.4143.3.24.2020.MF.635 zwiększył plan wydatków budżetu państwa w dziale 851 Ochrona zdrowia, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19. Z rezerwy ogólnej budżetu państwa, Powiat Mielecki otrzymał 742 900 zł. Środki te zostały przekazane, w formie dotacji, do Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu z przeznaczeniem na zakup: kombinezonów ochronnych, osłon na buty, fartuchów jednorazowych, rękawic, gogli, maseczek chirurgicznych, półmasek FFP2,  systemu do dezynfekcji powierzchni pionowych i trudnodostępnych AIR DECON 200, respiratorów, kardiomonitorów, pomp infuzyjnych, łóżek, materacy, systemu ssącego i filtrującego BIOVAC 106, komory laminarnej, inkubatora laboratoryjnego, centrali wentylacyjnej nawiew – wywiew, systemu DAP - miernik dawki promieniowania RTG, płynów.


Radni zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Miejskiej Mielec w formie dotacji celowej w wysokości 7 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Wydanie książki ”Nierozstrzelana pamięć. Mielecki Słownik Katyński”.


Radni podjęli także uchwałę o wystąpieniu do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o wyrażenie zgody na otworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum Nr 4, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Prof. J. Groszkowskiego w Mielcu.


Na koniec obrad Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego, Marek Paprocki zwrócił się z apelem do mieszkańców powiatu o zastosowanie się do przepisów wynikających ze stanu zagrożenia epidemiologicznego. Jednocześnie M. Paprocki podziękował wszystkim tym, którzy z racji wykonywanego zawodu, bądź bezinteresownego zaangażowania włączają się aktywnie w pomoc członkom lokalnej społeczności.

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

14 742-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano