Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Wystartowała XIII edycja Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki

25.05.2023 Kategoria: Patronat


Od Panelu Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego „Kadry dla przemysłu lotniczego” rozpoczął się tegoroczny Mielecki Festiwal Nauki i Techniki.

Wydarzenie, zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, otworzyła prelekcja gościa specjalnego wydarzenia - Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju dotycząca funduszy europejskich dla rozwoju konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.

Wśród kolejnych prezentacji znalazły się:

 • Technologie przyszłości stosowane w przemyśle lotniczym – dr hab. inż. Jarosław Sęp, Prorektor ds. współpracy z otoczeniem, Politechnika Rzeszowska, dr inż. Tomasz Gałaczyński, PZL Mielec.
 • Otwarty dialog administracji publicznej z przemysłem lotniczym w ramach „Branżowego Kontraktu dla Przemysłu Lotniczego”, tworzenie infrastruktury i klimatu dla rozwoju – Marek Bujny, wiceprezes Ultratech Ltd
 • Platforma wymiany informacji i dialogu pomiędzy twórcami (uniwersytety) a odbiorcami technologii, urządzeń i usług badawczych (przemysł) – dr hab. inż. Zbigniew Kąkol, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
 • Analiza potrzeb kadrowych przemysłu lotniczego w aspekcie poziomu wykształcenia oraz kompetencji – Marta Rokoszak, członek Zarządu, dyrektor personalny PZL Mielec.
 • Tworzenie kwalifikacji na potrzeby świata pracy. Znaczenie kwalifikacji rynkowych – Horacy Dębowski, wicedyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 • Branżowe Centra Umiejętności jednym z instrumentów do uzyskiwania kwalifikacji rynkowych – Zdzisław Nowakowski, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.
 • Rozwijamy skrzydła uczniów i studentów – Grzegorz Goryczka, Stowarzyszenie Akademia Umiejętności Technicznych „Leonardo”, Magdalena Kobrzyńska, Wojciech Koszelski, Koło Naukowe EuroAvia Politechnika Rzeszowska.
 • Budowa ekosystemu biznesowego i technologicznego w przemyśle lotniczym – prowadzący panel dr hab. inż. Włodzimierz Adamski, SIMP
 • Jaki model kształcenia kadr dla przemysłu lotniczego? – prowadzący dr inż. Bogdan Ostrowski

  Władze samorządowe Powiatu Mieleckiego reprezentował na wydarzeniu Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Bryła.

ms

Galeria zdjęć

LV Sesja Rady Powiatu Mieleckiego
Rozpoczęcie sesji - 12:00

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano