Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Wysokie lokaty dla mieleckich szkół w rankingu „Perspektyw”

16.01.2023 Kategoria: Edukacja


Poznaliśmy wyniki 25. edycji Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2023 oraz Rankingu Techników 2023. Wśród najlepszych szkół w kraju znalazły się również te prowadzone przez Powiat Mielecki.

W 25. edycji Rankingu Liceów i Techników „Perspektywy” przeanalizowały wyniki 1360 liceów ogólnokształcących (spośród 2200) i 1185 techników (spośród 1745), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu, czyli: maturę w maju 2022 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej dla liceów/techników.

Złote i srebrne licea!

Podobnie jak w roku ubiegłym, w kategorii liceów, tytuł „Złotej Szkoły” uzyskało II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu. Szkoła uplasowała się na 151. miejscu w kraju i podtrzymała zeszłoroczną, szóstą pozycję w województwie. Dodatkowo, przyznano jej 160. miejsce w ogólnopolskim rankingu maturalnym liceów oraz 68. miejsce w rankingu szkół olimpijskich.

Od lat obecne w rankingu „Perspektyw” – i również wysoko lokowane – I Liceum Ogólnokształcące w tym roku awansowało do tytułu „Srebrnej Szkoły”. Placówka zajęła 498. pozycję w kraju (awans o 84 miejsca), a także wspięła się o siedem oczek wyżej w rankingu wojewódzkim (z 30. na 23. miejsce).

Rankingi zasiliły też inne mieleckie szkoły: V Liceum Ogólnokształcące (miejsce 47 w województwie, 910 w kraju i tytuł "Brązowej Szkoły") oraz III Liceum Ogólnokształcące (miejsce 61 w województwie).

Które technikum najlepsze?

W kategorii techników najlepszym wynikiem, już kolejny raz, pochwalić się może Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu. Z 224. miejscem w rankingu ogólnopolskim i 14. miejscem w rankingu wojewódzkim szkoła powtórzyła zeszłoroczny sukces i ponownie uzyskała tytuł „srebrnej”.

To samo wyróżnienie trafiło do Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu, które ulokowało się na 294. pozycji w kraju i 23. lokacie w województwie. Placówka, zasilająca w zeszłym roku szeregi tych „brązowych”, powróciła tym samym do zaszczytnego tytułu „Srebrnej Szkoły”, który ostatnio nadano jej w 2021 roku.

Warto dodać, że obie „Srebrne Szkoły” z powiatu mieleckiego znalazły się także w ogólnopolskim rankingu maturalnym - Technikum Nr 3 na miejscu 226, a Technikum Nr 1 - kilkanaście oczek dalej, na miejscu 239.

W rankingu wojewódzkim techników doceniono także osiągnięcia Technikum Nr 2 (ZSB im. Żołnierzy AK), które zajęło 33. miejsce oraz Technikum Nr 4 (ZS im. prof. J. Groszkowskiego) – miejsce 62. W rankingu ogólnopolskim obydwie te placówki ulokowały się poniżej 500. lokaty.

Gratulujemy laureatom!

- Serdecznie gratulujemy osiągnięć szkołom, które po raz kolejny okazały się najlepsze w powiecie, podtrzymując przyznane w ubiegłych latach tytuły. Ten niezawodnie wysoki poziom prezentowany przez II Liceum Ogólnokształcące i Technikum Nr 1 niezwykle cieszy – podkreśla Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Bryła. – Oczywiście, na duże uznanie zasługują także te placówki, które dzięki dobrym wynikom swojej pracy na nowo mogą poszczycić się zdobyciem wyróżnień – mam tu na myśli w szczególności I Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum Nr 3, które powróciły do listy „Srebrnych Szkół”. Te osiągnięcia bez wątpienia stanowią wynik wspólnych starań uczniów, pedagogów i dyrekcji poszczególnych szkół, którym raz jeszcze pragnę podziękować za zaangażowanie i ponoszony wysiłek – dodaje wicestarosta.

Jak oceniano szkoły?

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z: przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad rankingowych. Pracom Kapituły przewodniczyła prof. Barbara Marcinkowska, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Kryteria Rankingu Liceów 2023 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii zostały uwzględnione osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Kryteria Rankingu Techników 2023 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

ms

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

34 857-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w III kwartale 2022

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

167 200 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2022 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano