A A A

Wspólnie wesprzyjmy WOŚP!

08.01.2021 Kategoria: Informacje


Starostwo Powiatowe w Mielcu włączyło się w zbiórkę na rzecz 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przygotowaną przez urzędników e-skarbonkę wesprzeć może każdy zainteresowany.

W poprzednich finałach WOŚP każdy, kto chciał dołożyć swoją cegiełkę, mógł zrobić to na kilka sposobów: wrzucając środki do puszki wybranego wolontariusza, płacąc poprzez terminal płatniczy lub – od ostatnich trzech lat – zasilając wirtualną skarbonkę.

- Obecnie ta ostatnia forma jest bardziej potrzebna niż kiedykolwiek. Rok 2020 zmusił cały świat do zmiany trybu funkcjonowania. W związku z pandemią wiele osób nie będzie mogło wyjść i przekazać pieniędzy wolontariuszom lub samodzielnie kwestować. Dzięki e-Skarbonkom zbiórkę możemy natomiast przenieść do Internetu, czyli tam, gdzie spotkać można najwięcej darczyńców – czytamy na stronie Fundacji WOŚP.

Każda z e-skarbonek dostępna jest pod linkiem zaczynającym się od eskarbonka.wosp.org.pl. Strona ta chroniona jest przez bezpieczne połączenie i posiada certyfikat bezpieczeństwa. Po wybraniu metody płatności użytkownik jest przekierowywany do operatora płatności, którego strona jest zabezpieczona w analogiczny sposób. Wsparcie skarbonki sfinalizować można kartą Mastercard lub za pośrednictwem popularnej platformy PayU.

Tylko do czwartku, 7 stycznia, do e-Skarbonek utworzonych w całym kraju zebrano łącznie ponad 727 tys. złotych. Teraz grono wolontariuszy zasilić postanowili także urzędnicy ze Starostwa Powiatowego w Mielcu.

- Chcemy wyjść naprzeciw osobom, którym trwająca pandemia uniemożliwi wsparcie finału WOŚP w sposób tradycyjny. Zasilenie wirtualnej skarbonki, choćby najmniejszą, symboliczną kwotą, to zaledwie kilka kliknięć. Korzystając z tej formy wsparcia WOŚP nie tylko oszczędzamy czas, ale i zapewniamy sobie gwarancję tak ważnego w dzisiejszych czasach bezpieczeństwa – podkreśla starosta mielecki Stanisław Lonczak. I dodaje: - Finały WOŚP w powiecie mieleckim od lat cieszą się dużą popularnością. Tylko w ubiegłym roku, dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i mieszkańców, udało się zebrać rekordową kwotę 166 tys. złotych. Wierzę, że mimo trudów, jakie przyniósł nam wszystkim rok 2020 oraz początek roku 2021, po raz kolejny wykażemy się otwartymi sercami i solidarnością, a Starostwo Powiatowe w Mielcu dołoży cegiełkę do tego wspólnego sukcesu. 

Do wsparcia utworzonej przez siebie skarbonki urzędnicy zachęcać będą pracowników urzędu i podległych jednostek, klientów, mieszkańców powiatu oraz sympatyków śledzących profile Powiatu Mieleckiego w mediach społecznościowych.

Skarbonka Starostwa Powiatowego w Mielcu dostępna jest TUTAJ. Wpłat do e-Skarbonki można dokonywać do poniedziałku 1 lutego 2021 r., do północy.

Zebrane środki, zgodnie z założeniami 29. Finału WOŚP, zostaną przekazane dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Więcej o e-Skarbonkach przeczytać można na stronach WOŚP:
https://www.wosp.org.pl/aktualnosci/wielki-sukces-eskarbonek-wosp
ms
Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

40 641-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I II III kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano