Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Wkrótce wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu

14.01.2022 Kategoria: Edukacja


W lutym w mieleckich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych odbędą wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu.

Wybory zostaną przeprowadzone w ramach Uchwały Nr XXXVII/387/2021 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 30 września 2021 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu i nadania jej statutu. Zgodnie z jej zapisami, w skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu wejdzie 25 radnych - uczniów w wieku od 13 (ukończone w roku 2022) do 18 lat, będących mieszkańcami miasta Mielca.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu organizowane są w szkołach. Uczniowie szkół podstawowych (z klas IV-VIII) i ponadpodstawowych oraz szkół niepublicznych wybierają jednego lub dwóch przedstawicieli szkoły do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu spośród zgłoszonych kandydatów w głosowaniu tajnym, czyli na kartach do głosowania.

Zgłaszania kandydatów dokonuje się na krótkim formularzu. Każdy kandydat musi uzyskać poparcie co najmniej 30 uczniów szkoły, w której kandyduje.

Czym jest MRM?

Najważniejszym celem Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi w sprawy publiczne dotyczące miasta Mielca, co określane jest jako aktywność obywatelska.

Radni miejscy i urzędnicy często potrzebują wymienić poglądy z różnymi osobami na temat swoich pomysłów i rozwiązań ważnych problemów. Rolą Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu jest wyrażenie opinii na temat spraw dotyczących młodych ludzi, które są planowane przez władze lokalne, czyli przez Prezydenta Miasta Mielca i Radę Miejską w Mielcu. Taki dialog pomiędzy młodzieżą a przedstawicielami władz lokalnych pomaga lepiej zrozumieć potrzeby młodych ludzi i tym samym pozwala podjąć właściwe decyzje. Dlatego ważne jest, by członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej interesowali się sprawami miasta Mielca, bo ich zadaniem będzie doradzanie władzom miejskim w sprawach dotyczących młodych ludzi.

Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. W trakcie posiedzeń Młodzieżowa Rada Miejska będzie debatować, inicjować działania, doradzać władzom i wyrażać swoje zdanie na temat decyzji, których skutki dotyczą młodych ludzi. 

Spotkanie online dla zainteresowanych uczniów 

Szczegółowe informacje na temat Młodzieżowej Rady Miejskiej przedstawione zostaną osobom zainteresowanym i kandydatom na spotkaniu online w dniu 19 stycznia 2022 r. o godz. 17:30. Link do spotkania zostanie udostępniony poprzez szkoły.

ms

Galeria zdjęć

Pliki do pobrania

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

23 567-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I półroczu 2021

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano