Wiedza i doświadczenie – tak osiągnę sukces!

22.11.2019 Kategoria: Edukacja


W ZST dobiegła końca realizacja projektu pt. „Wiedza i doświadczenie – tak osiągnę sukces!”. Był to projekt dwuletni: rozpoczął się 1 października 2017 roku i trwał do 30 września br.

Na jego realizację szkoła otrzymała kwotę 62 612 euro (równowartość kwoty 269 638,58 zł) z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Koordynatorką projektu była  Marzena Kasprzyk. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Irlandii sprawowały wraz z koordynatorką Anna Olechowska i Agnieszka Pieróg.

W ramach projektu na praktyki do Irlandii wyjechały dwie grupy uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, w sumie 30 osób. Udział w wyjeździe był dla uczniów darmowy - otrzymane wsparcie pozwoliło zarówno na wypłacenie uczniom kieszonkowego, jak i sfinansowanie organizacji całego pobytu za granicą czy też solidnego przygotowania się do niego. Aby podołać temu wyzwaniu uczniowie ZST przeszli specjalny cykl przygotowań. Podstawą były zajęcia z języka angielskiego: kurs języka angielskiego zawodowego (30 godzin) oraz warsztaty kulturowe "Irlandia - Zielona Wyspa" (3 godz.) – zajęcia te prowadziła Anna Olechowska. Nauczycielka przedmiotów gastronomicznych Marta Pluta przeprowadziła z uczniami 4-godzinne ćwiczenia warsztatowe pt. „Plastyka i dekoracja”. Pod okiem szkolnej psycholog Joanny Szatkowskiej odbyły się także zajęcia pod nazwą „Kompetencje społeczne” (6 godzin). Przygotowania do wyjazdu dopełniły 4-godzinne warsztaty przeprowadzone przez szkolną pedagog Krystynę Golbę, w trakcie których młodzież doskonaliła umiejętności obsługi osób starszych i dzieci.

Uczniowie ZST uważają pobyt w Irlandii za bardzo udany. Podkreślają, że była to doskonała okazja do pogłębienia wiedzy i umiejętności zawodowych oraz praktycznego sprawdzenia stopnia opanowania języka angielskiego ogólnego i zawodowego. Mieszkanie u rodzin goszczących, a co za tym idzie wspólne spędzanie czasu zaowocowało zawarciem nowych, międzynarodowych przyjaźni i udoskonaleniem umiejętności językowych. Uczniowie doskonale wywiązali się z wyzwania jakim było obcowanie z kulturą i językiem, zarówno w miejscu pracy jak i zamieszkania.

Pobyt na stażu przyczynił się także do ich rozwoju osobistego. Nastąpił wzrost samodzielności, odpowiedzialności i otwartości. Wzrosła wiara w siebie i własne możliwości oraz chęć dalszego rozwoju osobistego. Pracodawcy irlandzcy podkreślali dodatkowo zapał do pracy, zaangażowanie oraz chęć uczenia się nowych rzeczy, a także umiejętność pracy w zespole. Potwierdzeniem zadowolenia są oceny bardzo dobre i celujące, jakie uczniowie otrzymali za swoją pracę. Wielu pracodawców wyraziło również chęć przedłużenia współpracy.

Wyjazd był także wyjątkową okazją do podziwiania bajecznych irlandzkich krajobrazów bogatych w wodospady, klify i plaże. Uczniowie zwiedzili m.in. słynny szlak turystyczny Ring of Kerry.

Wyjazd na zagraniczną praktykę jest szansą na rozwój uczniów, ale jest również wspaniałą formą międzynarodowej promocji i uatrakcyjnieniem oferty edukacyjnej szkoły. ZST już od wielu lat organizuje takie wyjazdy dla swoich uczniów. Dodatkowo w trakcie realizacji tego projektu szkoła wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt, który posłuży do utrwalania i pogłębiania zdobytej za granicą wiedzy: ze środków projektu zakupiono nowoczesny monitor interaktywny, który wzbogaci pracownię języka angielskiego.

Tekst i zdjęcia: ZST

ms

Galeria zdjęć

LUDZIE

39 418-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

16-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

17 248 897-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano