A A A

Wiedza i doświadczenie – tak osiągnę sukces!

22.11.2019 Kategoria: Edukacja


W ZST dobiegła końca realizacja projektu pt. „Wiedza i doświadczenie – tak osiągnę sukces!”. Był to projekt dwuletni: rozpoczął się 1 października 2017 roku i trwał do 30 września br.

Na jego realizację szkoła otrzymała kwotę 62 612 euro (równowartość kwoty 269 638,58 zł) z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Koordynatorką projektu była  Marzena Kasprzyk. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Irlandii sprawowały wraz z koordynatorką Anna Olechowska i Agnieszka Pieróg.

W ramach projektu na praktyki do Irlandii wyjechały dwie grupy uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, w sumie 30 osób. Udział w wyjeździe był dla uczniów darmowy - otrzymane wsparcie pozwoliło zarówno na wypłacenie uczniom kieszonkowego, jak i sfinansowanie organizacji całego pobytu za granicą czy też solidnego przygotowania się do niego. Aby podołać temu wyzwaniu uczniowie ZST przeszli specjalny cykl przygotowań. Podstawą były zajęcia z języka angielskiego: kurs języka angielskiego zawodowego (30 godzin) oraz warsztaty kulturowe "Irlandia - Zielona Wyspa" (3 godz.) – zajęcia te prowadziła Anna Olechowska. Nauczycielka przedmiotów gastronomicznych Marta Pluta przeprowadziła z uczniami 4-godzinne ćwiczenia warsztatowe pt. „Plastyka i dekoracja”. Pod okiem szkolnej psycholog Joanny Szatkowskiej odbyły się także zajęcia pod nazwą „Kompetencje społeczne” (6 godzin). Przygotowania do wyjazdu dopełniły 4-godzinne warsztaty przeprowadzone przez szkolną pedagog Krystynę Golbę, w trakcie których młodzież doskonaliła umiejętności obsługi osób starszych i dzieci.

Uczniowie ZST uważają pobyt w Irlandii za bardzo udany. Podkreślają, że była to doskonała okazja do pogłębienia wiedzy i umiejętności zawodowych oraz praktycznego sprawdzenia stopnia opanowania języka angielskiego ogólnego i zawodowego. Mieszkanie u rodzin goszczących, a co za tym idzie wspólne spędzanie czasu zaowocowało zawarciem nowych, międzynarodowych przyjaźni i udoskonaleniem umiejętności językowych. Uczniowie doskonale wywiązali się z wyzwania jakim było obcowanie z kulturą i językiem, zarówno w miejscu pracy jak i zamieszkania.

Pobyt na stażu przyczynił się także do ich rozwoju osobistego. Nastąpił wzrost samodzielności, odpowiedzialności i otwartości. Wzrosła wiara w siebie i własne możliwości oraz chęć dalszego rozwoju osobistego. Pracodawcy irlandzcy podkreślali dodatkowo zapał do pracy, zaangażowanie oraz chęć uczenia się nowych rzeczy, a także umiejętność pracy w zespole. Potwierdzeniem zadowolenia są oceny bardzo dobre i celujące, jakie uczniowie otrzymali za swoją pracę. Wielu pracodawców wyraziło również chęć przedłużenia współpracy.

Wyjazd był także wyjątkową okazją do podziwiania bajecznych irlandzkich krajobrazów bogatych w wodospady, klify i plaże. Uczniowie zwiedzili m.in. słynny szlak turystyczny Ring of Kerry.

Wyjazd na zagraniczną praktykę jest szansą na rozwój uczniów, ale jest również wspaniałą formą międzynarodowej promocji i uatrakcyjnieniem oferty edukacyjnej szkoły. ZST już od wielu lat organizuje takie wyjazdy dla swoich uczniów. Dodatkowo w trakcie realizacji tego projektu szkoła wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt, który posłuży do utrwalania i pogłębiania zdobytej za granicą wiedzy: ze środków projektu zakupiono nowoczesny monitor interaktywny, który wzbogaci pracownię języka angielskiego.

Tekst i zdjęcia: ZST

ms

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

14 742-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano