Wchodzimy na wyższy poziom innowacji [VIDEO]

09.08.2018 Kategoria: Informacje


Podkarpackie rusza z nową kampanią promującą potencjał gospodarczy regionu. Na pierwszym planie znajdą się przede wszystkim cztery inteligentne specjalizacje województwa: lotnictwo i kosmonautyka, motoryzacja, jakość życia oraz informacja i telekomunikacja. Cele kampanii, założenia i formy dotarcia do odbiorców zostały zaprezentowane podczas konferencji prasowej w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w Jasionce.

Hasło nowej kampanii brzmi: Podkarpackie. Wyższy poziom innowacji. Ten zwrot będzie od dzisiaj widoczny w przestrzeni medialnej kraju, w prasie, radiu, na bilbordach, a także w internecie w tym w szeroko rozumianych mediach społecznościowych.

Wierzymy, że kampania ta przyciągnie do nas inwestorów zagranicznych zachęci ich do współpracy z lokalnymi firmami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, które mają ogromny potencjał – mówił w CWK marszałek Ortyl podczas briefingu prasowego, podczas którego przedstawiono założenia i cele kampanii.

W konferencji uczestniczyli również Wojciech Waglowski - dyrektor zarządzający FleishmanHillard Polska, firmy która odpowiada za całość kampanii oraz Maciej Jaskot – dyr. Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej z urzędu marszałkowskiego. Najważniejszym wydarzeniem konferencji była prezentacja nowego spotu reklamowego, który zamieszczamy poniżej:

Promocja województwa podkarpackiego jest realizowana w sposób ciągły, ale myślę, że zawsze trzeba poszukiwać nowych obszarów, nowych haseł, aktywności, aby tę promocję wzmacniać. Ten efekt uzyskujemy właśnie przez nową kampanię promocyjną, wchodzącą w nowe obszary aktywności i mówiącą przede wszystkim o gospodarce – podkreślał podczas konferencji marszałek Władysław Ortyl.

Chcemy, żeby kampania, którą realizujemy nawiązywała wprost do DNA Podkarpacia, żeby mówiła o innowacjach, ale w sposób przewrotny, „puszczając oko”, ale jednocześnie jak najbardziej serio – mówił Wojciech Waglowski dyr. Zarządzający FleishmanHillard, która odpowiada za kampanię – W ramach kampanii powstał spot, który będzie prezentowany m.in. w kinach w całej Polsce i zakładamy, że obejrzy go co najmniej 250 tys. osób. Zakładamy też kampanię bilbordową, która będzie realizowana w siedmiu największych miastach w Polsce oraz przy punktach autostradowych. Będą też spoty radiowe w 16 stacjach oraz kampania w internecie.

Otwieramy nowy rozdział w historii województwa podkarpackiego. Podejmujemy kampanię promocyjną z hasłem „Wyższy poziom innowacji”. Wzięło się to stąd, że nasz region jest mocno innowacyjny, a wszystko to wynika z naszych inteligentnych specjalizacji – mówił z kolei Maciej Jaskot dyr. departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej UMWP, który podczas konferencji przedstawił atuty regionu bazujące na inteligentnych specjalizacjach.

Najważniejszym celem projektu jest wzmocnienie wizerunku Podkarpacia w kraju, a także poza jego granicami, jako regionu atrakcyjnego nie tylko turystycznie, ale również gospodarczo. Założeniem kampanii jest pokazanie, że Podkarpacie rozwija się dynamicznie pod względem innowacyjnym, wdraża nowe technologie oraz buduje własny potencjał w oparciu o inteligentne specjalizacje takie jak: lotnictwo i kosmonautyka, motoryzacja, jakość życia oraz informacja i telekomunikacja.

Kampania ma zachęcić przedsiębiorców krajowych i zagranicznych do inwestowania oraz nawiązywania współpracy z podkarpackimi firmami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi. Projekt ma także na celu przekonanie młodych ludzi do studiowania na Podkarpaciu, a następnie budowania tu swojej przyszłości zawodowej.

Misją kampanii jest również pokazanie, że województwo podkarpackie jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania dzięki swoim walorom przyrodniczym, ale również dobrze rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej. Mowa tutaj m.in. o międzynarodowym porcie lotniczym z drugim pod względem długości pasem startowym w kraju, autostradzie A4 z zachodu Europy na wschód, czy drodze S19.

W ramach projektu zrealizowana zostanie cała paleta działań promocyjnych: począwszy od radia i prasy, przez reklamę outdoorową, internetową, spoty reklamowe, skończywszy na działaniach w szeroko pojętych mediach społecznościowych, również z udziałem influencerów. Wszystkie działania potrwają do 30 listopada br.

Nowa kampania – Podkarpackie. Wyższy poziom innowacji - jest realizowana w ramach projektu „Promocja gospodarcza województwa podkarpackiego finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014-2020.

Po zakończeniu konferencji prasowej rozpoczęła się debata z udziałem ekspertów i przedstawicieli najważniejszych przedsiębiorstw oraz instytucji działających na Podkarpaciu, inaugurującą nową kampanię promocyjną. Uczestniczył w niej m.in. Adam Hamryszczak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Uczestniczyli również wicemarszałek Maria Kurowska, członek zarządu Stanisław Kruczek i Piotr Pilch oraz przewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś.


Źródło
www.podkarpackie.pl
Monika Konopka
Sebastian Kieszkowski
Daniel Kozik
Biuro prasowe UMWP

Galeria zdjęć

LUDZIE

9 503-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

6-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

5 572 877-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano