Warsztaty „Koalicje dla Niepodległej”

18.06.2019 Kategoria: Zaproszenie


Do udziału w warsztatach zapraszamy do udziału przedstawicieli instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych realizacją projektów animacyjnych dotyczących dziedzictwa kulturowego, adresowanych do lokalnych społeczności.

Szkolenia podzielone zostaną na dwa dni. Pierwszy dzień będzie dotyczył zagadnień partycypacji oraz animacji. Drugi dzień przeznaczymy na rozwój umiejętności budowania partnerstw oraz tworzenie wstępnych opisów własnych projektów przedstawicieli organizacji i instytucji obecnych na szkoleniu.

W trakcie szkolenia uczestnicy:

 • poznają definicje i rodzaje partnerstwa
 • otrzymają pakiet inspiracji i dobrych praktyk
 • zaprojektują swoje partnerskie działania animacyjne

PROGRAM:

DZIEŃ 9.30 – 16.30

9.30 – 10.15 Wprowadzenie

 • przedstawienie osoby prowadzącej i uczestników
 • przedstawienie programu szkolenia
 • omówienie oczekiwań uczestników

10.15 – 11.00 Doświadczenie partnerstwa

 • praca w grupach
 • wspólne omówienie doświadczeń

11.00 – 11.15 Przerwa
11.15 – 12.45 Czym jest partnerstwo?

 • definicje
 • typy partnerstw
 • przykłady

12.45 – 13.30 Przerwa obiadowa
13.30 – 14.30 Czym jest partnerstwo – praca w grupach

 • analiza zasobów i potrzeb
 • plan współpracy partnerskiej

14.30 – 14.45 Przerwa
14.45 – 16.00 Prezentacja pomysłów

 • omówienie efektów pracy grupowej: założenia i wybrane narzędzia, potencjał i zagrożenia współpracy

16.00-16.30 Podsumowanie i zamknięcie szkolenia

DZIEŃ 2 9.30 – 16.30

9.30 – 10.15 Wprowadzenie

 • przedstawienie osoby prowadzącej i uczestników
 • przedstawienie programu szkolenia
 • omówienie oczekiwań uczestników

10.15 – 10.35 Integracja – rozmowa w grupach lub w parach

 • wskaż swoje ulubione autorskie projekty
 • dlaczego zajmujesz się historią?

10.35 – 11.15 Czym jest animacja?

 • prezentacja filmu
 • wspólne omówienie i stworzenie definicji działania animacyjnego

11.15 – 11.30 Przerwa
11.30 – 11.50 Wprowadzenie do Teorii Interpretacji Dziedzictwa Tildena

 • praca z przeszłością w oparciu o teorię interpretacji dziedzictwa Tildena
 • definicja dziedzictwa

11.50 – 12.45 Analiza projektów

 • wybranie i przedstawienie projektów, które spełniają założenia teorii Tildena
 • wspólne stworzenie katalogu inspiracji

12.45 – 13.30 Przerwa obiadowa
13.30 – 16.30 Planowanie działań

 • przedstawienie narzędzi do opisu projektu
 • praca grupowa z wykorzystaniem kart pracy
 • wspólne omówienie efektów pracy
 • dobre praktyki

16.00 – 16.30 Podsumowanie i zamknięcie szkolenia

Uwaga!
Zainteresowani mogą wziąć udział w jednym lub w obu dniach szkolenia.

Szczegółowych informacji o warsztatach udzielamy pod adresem e-mail szkolenia@niepodlegla.gov.pl lub pod numerem telefonu 22 182 26 05.

LUDZIE

39 418-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

16-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

17 248 897-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano