Uczniowie ZST po raz drugi w Irlandii!

06.06.2019 Kategoria: Edukacja


Druga grupa uczniów ZST (14 osób z klasy o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych) w terminie 27.04 – 11.05.2019 przebywała na  2 - tygodniowych  praktykach  zawodowych w Tralee w Irlandii.

Uczniowie pracowali w najlepszych restauracjach i hotelach na terenie miasteczka. Praktyki odbyły się dzięki współpracy Zespołu Szkół Technicznych z instytucją partnerską z Irlandii – Your International Training, w ramach projektu „Wiedza i doświadczenie – tak osiągnę sukces!” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Koordynatorką projektu jest Marzena Kasprzyk.

Podczas pobytu na praktyce uczniowie ZST zapoznali się z europejskimi normami i wymogami w pracy w gastronomii. Pracowali pojedynczo lub w parach, ich pracę oceniał przydzielony im w zakładzie stażowym opiekun zawodowy. Uczniowie mieli okazję nawiązać współpracę międzykulturową i pogłębili wiedzę praktyczną z zakresu gastronomii.

Środki finansowe, które jakie przyznano ZST na realizację projektu  pozwoliły na opłacenie pobytu uczniów za granicą (posiłki, kieszonkowe, zakwaterowanie w rodzinach goszczących oraz program kulturalny), jak również przygotowań do niego. Przygotowanie obejmowało: kurs języka angielskiego zawodowego oraz zajęcia kulturowe „Irlandia – Zielona Wyspa” przeprowadzone prze Annę Olechowską, jak również warsztaty z psychologiem Joanną Szatkowską pt. „Kompetencje społeczne” oraz warsztaty „Plastyka i dekoracja” (prowadzenie Marta Pluta) i „Jak obsługuję osoby starsze i dzieci?” (Krystyna Golba).

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych uważają pobyt w Irlandii za bardzo udany. Podkreślają, że była to doskonała okazja do pogłębienia wiedzy i umiejętności zawodowych oraz praktycznego sprawdzenia stopnia opanowania języka angielskiego. Mieszkanie u rodzin goszczących, a co za tym idzie wspólne spędzanie czasu zaowocowało zawarciem nowych, międzynarodowych przyjaźni i udoskonaleniem umiejętności językowych. Uczniowie doskonale wywiązali się z wyzwania jakim było obcowanie z kulturą i językiem, zarówno w miejscu pracy, jak i zamieszkania.
Pobyt na stażu przyczynił się także do rozwoju osobistego uczestników projektu. Zapał do pracy, zaangażowanie, chęć uczenia się nowych rzeczy oraz rzetelność w wykonywaniu obowiązków –  cechy te docenili u uczniów przedstawiciele naszego irlandzkiego partnera, firmy YIT. Podkreślano również ich pozytywne nastawienie i dobrą energię. Potwierdzeniem zadowolenia są oceny bardzo dobre i celujące, jakie uczniowie otrzymali za swoją pracę. Wielu z pracodawców wyraziło również chęć przedłużenia współpracy.

Zadbano  również o czas wolny – odbyły się wycieczki do Ballybunion i Ring of Kerry (180 kilometrów pięknych widoków, tajemniczych historii, interesujących miast, soczystej zieleni - to najkrótszy opis Ring of Kerry, czyli szlaku turystycznego w hrabstwie Kerry wiodącego przez południowo-zachodnią Irlandię). Irlandzka pogoda sprzyjała zwiedzaniu i podziwianiu bajecznych widoków: wodospadów, klifów i plaż.

Opiekę nad uczniami przebywającymi w Irlandii sprawowały panie Anna Olechowska i Agnieszka Pieróg. Nauczycielki były  w stałym kontakcie z uczniami oraz z pracownikami firmy YIT, służyły pomocą i wsparciem, monitorowały również przebieg praktyk.

Opracowała: A. Olechowska

Galeria zdjęć

LUDZIE

21 848-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

6-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

5 572 877-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano