Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

To lato w powiecie mieleckim było bezpieczne

06.10.2021 Kategoria: Informacje


W siedzibie Starostwa Powiatowego w Mielcu we wtorek, 5 października, po raz kolejny obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku.

Podczas spotkania podległe starostwu służby i jednostki oceniły realizację akcji „Bezpieczne lato”. Zadania, związane z bezpieczeństwem mieszkańców powiatu w okresie wakacyjnym, jeszcze w czerwcu rozdzielone zostały pomiędzy komendę policji i straży pożarnej, a także: Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiczną, Powiatowego Lekarza Weterynarii, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowalnego i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Cel: bezpieczny odpoczynek

W punktach letniego wypoczynku, jak co roku, przeprowadzono serię spotkań informacyjno-edukacyjnych oraz kontroli. Komenda Powiatowa Policji w Mielcu sprawdziła bezpieczeństwo m.in. na 375 kąpieliskach oraz w 35 miejscach masowej rozrywki. Funkcjonariusze skontrolowali także 190 punktów sprzedaży alkoholu – w zakresie ujawniania i eliminowania zjawiska sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom nieletnim – oraz 127 miejsc, w których może dochodzić do dystrybucji i przyjmowania przez dzieci i młodzież środków odurzających. Nieletnich będących pod wpływem środków odurzających nie ujawniono; odnotowano natomiast 6 osób nieletnich pod wpływem alkoholu.

Ważne dla bezpieczeństwa kontrole realizowała również Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiczna. W czasie ich trwania sprawdzano stan sanitarno-techniczny Zespołu Basenów Odkrytych MOSiR w Mielcu, a także piaskownic, placów zabaw i parków. Wzmożonym kontrolom poddano przewoźników i środki transportu zbiorowego oraz bazy noclegowe; zrealizowano także 40 kontroli sanitarnych związanych z jakością zdrowotną żywności oraz wdrożeniem i przestrzeganiem zasad HACCP. Te odbywały się m.in. w restauracjach i sklepach spożywczych. Stały się podstawą do nałożenia 15 mandatów karnych oraz dwóch postanowień o nakazie zabezpieczenia niewłaściwej jakości środków spożywczych, które poskutkowały następnie dwoma decyzjami o wycofaniu tych środków z obrotu.

Mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych, zarówno sanepid, jak i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego poddawały kontrolom obiekty wypoczynkowe, budynki szkolne oraz kulturowo-oświatowe, w których organizowany był letni wypoczynek dzieci i młodzieży. Podczas kontroli nie wykazano uchybień sanitarno-technicznych ani rażących uchybień w zakresie stanu technicznego urządzeń zabawowych na skontrolowanych placach zabaw. Wszystkie formy wypoczynku odbywały się zgodnie z wytycznymi wydanymi przez GIS, MZ i MEN.

Gwałtowna pogoda, ASF i COVID-19

W czasie wakacji o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu dbali także strażacy. W stosunku do roku 2020, latem 2021 roku wzrosła liczba zdarzeń klasyfikowanych jako miejscowe zagrożenie (z 305 do 384) oraz fałszywych alarmów (z 15 do 22). W okresie od 21 czerwca do 29 września br. straż wyjeżdżała do łącznie 65 pożarów. Ze względu na gwałtowne zjawiska atmosferyczne, zrealizowano też 40 interwencji związanych z usuwaniem skutków gwałtownych deszczy i podtopień.

Podległe starostwu służby nieustannie skupiały się także na walce z wirusami: COVID-19 i ASF. PSSE przeprowadziła w czasie wakacji 149 wywiadów epidemiologicznych, objęła izolacją domową 94 osoby, a obowiązkową kwarantanną domową – 55 osób. Dodatkowo, wspólnie z wspólnie z policją, przeprowadziła na terenie powiatu 617 kontroli w placówkach handlowych i usługowych, dotyczących przestrzegania określonych ograniczeń.

Służby Powiatowego Lekarza Weterynarii koncentrowały się na kontrolach z zakresu bioasekuracji (takich przeprowadzono 159) oraz perlustracji gospodarstw na obszarach zapowietrzonych i zagrożonych (łącznie 827 kontroli). Do dnia 30 września odstrzelono 174 dziki w ramach odstrzału sanitarnego. W rejonie 53 ognisk zabito 3417 świń, prewencyjnie uśmiercono z kolei 7080 szt. tych zwierząt w 193 gospodarstwach. Ich próbki badań, po prewencyjnym uboju, wykazywały dodatnie wyniki na ASF – co potwierdza, że działania w rejonach zapowietrzonych i zagrożonych w dalszym ciągu muszą być realizowane.

Najświeższe informacje, związane zarówno z ASF, jak i COVID-19, przedstawili zebranym dyrektor ds. lecznictwa z mieleckiego szpitala Magdalena Krępa, dyrektor pogotowia Grzegorz Gałuszka oraz inspektor sanitarny Grzegorz Burek.

Podczas obrad omówiono także działania podejmowane na terenie powiatu mieleckiego. przez 33 Batalion Lekkiej Piechoty.

ms

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

23 567-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I półroczu 2021

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano