To będzie rok inwestycji. Ważne plany powiatu na rok 2018

11.01.2018 Kategoria: Inwestycje


Nowe odcinki dróg, kolejne wyremontowane mosty i infrastruktura sportowa – to wszystko przyniesie rok 2018. Powiat Mielecki zainwestuje również w bezpieczeństwo mieszkańców oraz ochronę ich zdrowia. W planie władz samorządowych powiatu są ważne inwestycje w mieleckim szpitalu oraz wyczekiwane remonty przychodni.

Przypomnijmy. Budżet Powiatu Mieleckiego uchwalony w piątek, 29 grudnia, zakłada wydatki na kwotę 151 740 580,00 zł. Znaczna część pieniędzy przeznaczona zostanie na realizację kolejnych inwestycji.

Dla ochrony zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców

W 2018 roku Starostwo Powiatowe w Mielcu planuje wyremontować dwie przychodnie – nr 4 znajdującą się przy ul. Żeromskiego i nr 5 znajdującą się przy ul. Tańskiego. – Dla Przychodni nr 4 przygotowana została już dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Obecnie starostwo czeka na rozpoczęcie naboru wniosków do programu, dzięki któremu będzie mogło pozyskać dofinansowanie zewnętrzne na realizację tego zadania – mówi Starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła. Rozstrzygnięte zostało też zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji remontu Przychodni nr 5. Zadaniem tym zajmie się firma Igor Babelski z Rzeszowa.

Kolejne ważne zadania z zakresu ochrony zdrowia będą realizowane w mieleckim szpitalu. Powiat Mielecki zabezpieczył w tegorocznym budżecie milion złotych na przebudowę oddziału opieki świąteczno-nocnej mieleckiego szpitala oraz 4 192 758,00 zł – jako wkład własny w zadanie pod nazwą „Poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa świadczeń medycznych w Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu”. Projekt ten wart jest łącznie ponad 14 milionów złotych i zostanie dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2014-2020. Zakłada przebudowę i rozbudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w tym m.in. stworzenie dodatkowych sal operacyjnych oraz doposażenie szpitala w 167 sztuk nowego sprzętu medycznego. – To niezwykle ważne zadanie, które będzie służyć wszystkim mieszkańcom naszego powiatu. Cieszymy się, że z pomocą dofinansowania uda nam się je zrealizować – podkreśla starosta.

Dużym zadaniem na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu będzie również budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności. Na wykonanie systemu starostwo pozyskało dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wysokości 2 232 614,00 zł. Wartość całości zadania szacuje się na 3 434 791,00 zł.

Nowe drogi to priorytet!

Jednym z największych zadań drogowych planowanych na rok 2018 będzie przebudowa drogi powiatowej nr 1187R Al. Niepodległości i Al. Kwiatkowskiego w Mielcu na odcinku od km 0 + 770 do km 1+ 865. Zadanie, będące kontynuacją tegorocznego remontu w obrębie al. Kwiatkowskiego i ul. Wojska Polskiego, uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019. Wkrótce zostaną ogłoszone przetargi.

- Podobnie jak w roku 2017, tak i w roku 2018 władze samorządowe Powiatu Mieleckiego zajmą się remontem mostów. Zaplanowaliśmy przebudowę przepraw na potoku Wiśnia w miejscowości Trzciana oraz na potoku Rów w miejscowości Grochowe. Drugie z zadań realizowane będzie wspólnie z nadleśnictwem, przy udziale dofinansowania zewnętrznego – wylicza starosta Zbigniew Tymuła. Jak dodaje, powiat będzie kontynuował współpracę z gminami w zakresie budowy nowych odcinków chodników oraz przebudowy dróg powiatowych. W planach jest też: przygotowanie dokumentacji do budowy nowego odcinka obwodnicy, budowa sygnalizacji świetlnej w Chorzelowie oraz wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby wykonywanych modernizacji. W budżecie na rok 2018, na realizację zadań z zakresu transportu i łączności, zabezpieczono kwotę 6 286 281,00 zł – będzie to wkład własny powiatu w zaplanowane inwestycje. Resztę kosztów pokryją środki zewnętrzne opiewające na około 5 milionów złotych.

Edukacja przede wszystkim - kolejne inwestycje w szkołach

Wiele będzie działo się również w zarządzanych przez powiat szkołach. W budżecie zostały zabezpieczone środki wysokości 240 000,00 zł na termomodernizację budynku internatu przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu. Powiat Mielecki przygotuje również dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę/modernizację obiektów warsztatów zawodowych przy Zespole Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu. Będzie to kontynuacja zadań realizowanych przy „Elektryku” w 2017 roku – wizerunek i funkcjonalność szkoły zostały wtedy ulepszone wyremontowaną i rozbudowaną salą gimnastyczną oraz nowym, współgrającym z otoczeniem ogrodzeniem.

- Ważnym zadaniem roku 2018 będzie budowa tzw. „orlika”, a więc boiska pod przykryciem balonowym przy II Liceum Ogólnokształcącym. Jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na to zadanie  – podkreśla starosta mielecki. Na ten cel, a także na budowę zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z infrastrukturą techniczną, w budżecie zarezerwowano 2 miliony złotych.

By urząd był lepszym miejscem dla klientów

W powiecie mieleckim w 2018 roku będą kontynuowane działania służące usprawnieniu pracy urzędu. Powiat Mielecki czeka więc ciąg dalszy realizacji projektu o nazwie „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”. Jego głównym celem jest rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim poprzez budowę regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług. Na ten cel przeznaczona zostanie kwota 2 096 380,00 zł (w tym: środki własne powiatu – 314 457,00 zł oraz dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – 1 781 923,00 zł).

Powiat Mielecki, tak jak w roku 2017, będzie wdrażał również „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania e-usług w Powiecie Mieleckim” – projekt wart 1 873 811,00 zł (w tym: środki własne powiatu – 380 083,00 zł oraz dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – 1 493 728,00 zł). Oprócz szeregu usług dostępnych elektronicznie, w ramach projektu utworzona zostanie również nowa strona internetowa Starostwa Powiatowego w Mielcu.

W roku 2018 planuje się również budowę ogrodzenia wokół budynku Powiatowego Urzędu Pracy (30 000,00 zł) oraz zakup sprzętu na potrzeby Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w ramach projektu pn.  „Nie jesteś sam” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu (35 828,00 zł - w tym: dotacja budżetu państwa – 3 768,00 zł oraz dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – 32 060,00 zł).  

- W ciągu roku budżetowego z pewnością podejmiemy kolejne wyzwania i zrealizujemy inne inwestycje służące mieszkańcom naszego powiatu. Liczymy, że będzie to rekordowy rok, jeszcze lepszy od roku 2017 – mówi Zbigniew Tymuła.

Galeria zdjęć

LUDZIE

27 670-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

22-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

19 764 556-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano