Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

„TAK” dla PAKS

13.06.2022 Kategoria: Informacje


Rada Powiatu Mieleckiego podjęła uchwałę w sprawie bezprzetargowej dzierżawy szpitalnych pomieszczeń dla Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS), które nieprzerwanie od 2006 roku świadczą opiekę kardiologiczną w mieleckim szpitalu.

Przedłużenie współpracy szpitala z PAKS ma odbyć się na nowych, korzystniejszych niż dotąd warunkach. Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca zainwestują w rozwój mieleckiej lecznicy kwotę ok. 10 mln złotych. Pozwoli ona m.in. na zwiększenie liczby łóżek, powstanie nowych sal zabiegowych, a także poszerzenie zakresu świadczonych usług – co oznacza, że pomoc w mieleckim szpitalu otrzymają wszyscy pacjenci kardiologiczni, a nie tylko „inwazyjni”.

Mimo wymienionych wyżej korzyści Rada Powiatu Mieleckiego dwukrotnie podchodziła do głosowania nad uchwałą dotyczącą PAKS. Radni, którzy podczas sesji w dniu 30 maja zagłosowali przeciwko udostępnieniu klinikom pomieszczeń lub też wstrzymali się od głosu, wskazywali, że znacznie korzystniejszym dla szpitala - od zlecania usług podmiotowi zewnętrznemu - byłoby utworzenie własnego oddziału kardiologicznego w jego strukturach. Ten musiałby jednak rozpocząć funkcjonowanie już 1 stycznia 2023 r., co stanowiłoby ogromne, a wręcz niewykonalne wyzwanie dla szpitala, który nie dysponuje dziś środkami na utworzenie od podstaw nowego oddziału, ani też odpowiednim sprzętem czy kadrą.

- Biorąc pod uwagę powyższe, racjonalnym wydaje się kontynuowanie współpracy w zakresie świadczenia usług kardiologicznych w szpitalu z dotychczasowym wykonawcą, czyli PAKS – podkreślał starosta Stanisław Lonczak podczas konferencji prasowej zwołanej 3 czerwca. Briefing był pokłosiem szerokiej dyskusji na temat współpracy z klinikami, która dzień wcześniej zdominowała posiedzenie szpitalnej Rady Ordynatorów. Jej członkowie również opowiedzieli się za kontynuacją współpracy z PAKS.

Uchwałę w sprawie dzierżawy pomieszczeń przez PAKS podjęto ostatecznie podczas sesji nadzwyczajnej zwołanej na wniosek Zarządu Powiatu Mieleckiego w dniu 13 czerwca. Opowiedziało się za nią 13 radnych, przy 12 głosach wstrzymujących się.

Podczas sesji nadzwyczajnej, radni podjęli także uchwały: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2022 rok oraz zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla społeczności lokalnej Ukrainy.

ms

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 778-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2022

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

167 200 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2022 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano