Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Szkoły z „Perspektywami”

28.01.2021 Kategoria: Edukacja


Mieleckie licea i technika znalazły się w gronie tych najlepszych w kraju. To wyniki 23. Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu zyskało w tegorocznym plebiscycie tytuł „Złotej Szkoły” i dwie, najwyższe spośród mieleckich liceów lokaty – szóstą w województwie i 194. w Polsce.

W kategorii techników z dumą możemy mówić aż o trzech „Srebrnych Szkołach”. Tytuły te zyskały Technikum Nr 3 (Zespół Szkół Technicznych w Mielcu), Technikum Nr 1 (Zespół Szkół Ekonomicznych im. Bł. ks. Romana Sitki w Mielcu) oraz Technikum Nr 2 (Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu). Szkoły te zajęły następujące lokaty:
- Technikum Nr 3 – 118. lokata w Polsce i 10. lokata w województwie
- Technikum Nr 1 –  143. lokata w Polsce i 11. lokata w województwie
- Technikum Nr 2 – 190. lokata w Polsce i 13. lokata w województwie

Wysokim, 31. miejscem na Podkarpaciu pochwalić się może także „Brązowa Szkoła”, czyli I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu. Placówka ta, w skali kraju, zajęła 563. miejsce.

- Z wyników rankingu jesteśmy bardzo zadowoleni,  użyję nawet słowa – dumni. Świadczą one o dużym potencjale, dużych możliwościach i bardzo dobrych wynikach, szczególnie dydaktycznych, osiągniętych przez nasze szkoły – podkreśla Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Bryła. – Na szczególne uznanie zasługuje oczywiście zdobycie tytułu „Złotej Szkoły” przez  II Liceum Ogólnokształcące, czyli placówkę, która, względem roku ubiegłego, awansowała o jedno oczko. Ale dumą napawają też wyniki wszystkich trzech techników, które znalazły się w pierwszej piętnastce w województwie – podsumowuje.

Jak podkreśla wicestarosta, za sukcesami, o których możemy dziś mówić, stoi praca zespołowa uczniów, nauczycieli i dyrekcji poszczególnych szkół. – Wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięcia tych wyników, w imieniu Zarządu Powiatu Mieleckiego, serdecznie gratulujemy. Zachęcamy również do dalszej dobrej pracy, która pozwoli na osiąganie kolejnych awansów, dużej wiedzy i jak najlepszych wyników nauczania – wymienia wicestarosta.

POSŁUCHAJ WYPOWIEDZI 
Andrzeja Bryły, Wicestarosty Powiatu MieleckiegoW tegorocznym rankingu uwzględniono dane 2186 liceów ogólnokształcących i 1743 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w czerwcu 2020 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad.

W przypadku liceów pod uwagę wzięto wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%); uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Kryteria Rankingu Techników 2021 stanowiły: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

ms

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano