Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

12.01.2022 Kategoria: Informacje


SZKOLENIE W FORMIE ZDALNEJ
dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu mieleckiego

z zakresu:
• przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
• obowiązków wnikających z ustawy przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu


Adresaci:
członkowie organizacji pozarządowych z terenu powiatu mieleckiego

Data szkolenia:
24 stycznia 2022 roku godz. 16:00

Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmujemy do 19 stycznia 2022 roku do godz. 1200 na adres e-mail: monika.wegrzyn@powiat-mielecki.pl. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce Szkolenia:
zdalnie

Cel szkolenia:
Nabycie umiejętności i praktycznej wiedzy z zakresu przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. omówienie wzorów ofert, umów i sprawozdań do konkursów i małych grantów) oraz z zakresu obowiązków wnikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Prowadzący:
Artur Gluziński- zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (wyd. DIFIN). Szkolił także inspektorów kontroli RIO.

Program:
1. Konsekwencje wejścia w życie w dniu 31 października 2021 roku nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2021 poz. 815) - Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
2. Obowiązki ciążące na stowarzyszeniach wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. złożenie oświadczenia przez stowarzyszenie czy nie przyjmuje/przyjmuje*, nie dokonuje/dokonuje* płatności w gotówce
o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana, jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane).
3. Procedura otwartego konkursu ofert - ogłoszenie konkursu i elementy obligatoryjne i fakultatywne.
4. Omówienie elementów druku oferty:
· jak przygotować ofertę: opis działań, potrzeb i rezultatów, wskaźniki i mierzenie rezultatów, zasady konstrukcji budżetu zadania,
· jak nie odpaść formalnie, na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu oferty.
5. Umowa realizacji zadania publicznego:
· zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/kategoriami kosztorysu,
· przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami,
· prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie,
· prowadzenie księgowości,
· rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego,
· procedura zwrotu dotacji,
· inne wymogi wprowadzone przez umowę,
· załączniki do umowy.
6. Sprawozdanie z realizacji zadania:
· elementy sprawozdania,
· sprawozdanie częściowe i końcowe,
· rozliczenie części merytorycznej i finansowej,
· rozliczenie rezultatów,
· złączniki do sprawozdania.
7. Omówienie procedury oraz druków oferty i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19 a – małych grantów.
8. Dyskusja.

Szkolenie jest bezpłatne. 

ms

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

23 567-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I półroczu 2021

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano